Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/74
Název projektuVlastnosti kompozitních materiálů
ŘešitelTokarčíková Michaela Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuKompozitní materiály jsou heterogenní materiály složené ze dvou a více odlišných složek nebo fází. Jednotlivé složky materiálu vykazují v kompozitu lepší vlastnosti.
Fotoaktivní materiály vykazují nejlepší vlastnosti ve formě nanočástic, ty však mohou svou velikostí negativně působit na životní prostředí a živé organismy, proto je vhodné je navázat do kompozitů. V tomto případě bude kotvící složkou jílový minerál, díky jeho snadné dostupnosti, nízké ceně a nezávadnosti pro životní prostředí. Jílové minerály mohou sloužit také jako sorbenty pro kationty těžkých kovů.
V práci se bude studovat stabilita jak kompozitních materiálů s fotoaktivními vlastnostmi obsahující TiO2 a ZnO tak i sorpční vlastnosti materiálů obsahující oxidy železa. Dále se bude studovat kinetika a termodynamika sorpcí za definovaných podmínek. Řešení projektu bude probíhat podle následujících etap:
1. Studium stability fotoaktivních kompozitů za definovaného pH a laboratorní a zvýšené teploty.
2. Termodynamika sorpcí na nanostrukturovaném kompozitu vybraných polutantů (Zn, Cd, Pb) z vodného prostředí a posouzení stability vzniklých produktů.
3. Zpracování a interpretace výsledků.
Členové řešitelského týmuIng. Michaela Tokarčíková, Ph.D.
Ing. Lucia Rozumová
prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V rámci projektu budou zpracovány:
1. Teze dizertační práce.
2. Příspěvky na konferenci Nano Ostrava, popřípadě Nanocon.
3. Budou zpracovány a odeslány dva články do časopisu s impakt faktorem (jeden bude zaměřen na stabilitu fotoaktivního kompozitu, druhý na sorpční vlastnosti nanostrukturovaných kompozitů).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia48000,-48000,-
3. Materiálové náklady20000,-14464,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek6000,-0,-
5. Služby11000,-19685,-
6. Cestovní náhrady5000,-7851,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-