Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/73
Název projektuNové způsoby zneškodňování prachu postřikem v hornictví
ŘešitelKorandová Beáta Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPodle nových poznatků je pro účinné zneškodňování prachu postřikem důležitý vztah mezi rozměrem kapky postřiku a velikostí prachového zrna. V rámci výzkumu se budu zabývat fragmentací uhelného prachu při různých výrobních procesech a zjišťovat vhodný typ trysek, které jsou schopny produkovat úměrnou velikost kapky.
Členové řešitelského týmuIng. Beáta Korandová, Ph.D.
Ing. Václav Livora
prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Ing. Pavel Žůrek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Předpokládám, že zjištěním koincidence mezi rozměrem kapky a velikostí prachového zrna se výrazně zvýší účinnost postřiku. Pokud se v současné době tato relace nerespektuje, dochází k tomu, že vodní kapka může prachové zrno místo smočení odpuzovat. Tím by se výrazně zlepšila prašnost v celé řadě pracovních operací od dobývání přes dopravu, úpravu až ke konečnému užití. Součástí projektu bude prezentování daných výstupů řešené problematiky prostřednictvím odborných článků v domácích a zahraničních časopisech, sbornících a prezentace na tuzemských konferencích.

1. Etapa (leden – březen 2013) - odebírání vzorků na různých pracovištích
2. Etapa (duben – červen 2013) - vyhodnocení vzorků, zejména zjištění jejich fragmentace
3. Etapa (červenec – září 2013) – výběr vhodného typu trysky, podle velikosti prachového zrna, aby byl vhodný pro dané pracoviště
4. Etapa (říjen – prosinec 2013) – závěrečné vyhodnocení a zpracování.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia36000,-36000,-
3. Materiálové náklady85000,-55297,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek90000,-89565,-
5. Služby80000,-100711,-
6. Cestovní náhrady30000,-39999,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory38000,-38000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)21000,-20428,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady380000,-
Uznané náklady380000,-
Celkem běžné finanční prostředky380000,-380000,-