Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/72
Název projektuVyužití mineralizace dřeva jako environmentálně přijatelné metody ochrany dřevěných konstrukcí
ŘešitelMajstríková Tereza Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPo zabudování do konstrukce je dřevěný prvek vystaven působení vlhkosti, která má zásadní vliv na jeho deformace a poruchy. Vhodným ošetřením lze zabránit zvýšenému příjmu kapalné vody. Jednou z možností je využití principu fosilizace dřeva, tedy přirozeného jevu, který vzniká za specifických podmínek, pro nějž je charakteristické prodloužení životnosti materiálu. Proces fosilizace je založen na nahrazení organických látek minerálními, obsaženými v půdě nebo v podzemních a odpadních vodách (především oxidem křemičitým). Z tohoto důvodu předpokládáme, že i částečně mineralizované dřevo bude vykazovat zvýšenou trvanlivost. Stupeň mineralizace - množství minerální složky a hloubka, do které minerály pronikají, je nutné ověřit především použitím vhodné kombinace analytických metod. Konkrétně bude využito především infračervené spektrometrie (IČ), termické analýzy (simultánní DSC, TG)a skenovací elektronové mikroskopie (SEM) doplněné o energiově disperzní rentgenofluorescenční analýzu (EDXA). Možným nástrojem pro hodnocení povrchové mineralizace dřeva je taktéž sledování vlhkostního profilu při konkrétních klimatických podmínkách. Přírodní mineralizace bude zkoumána na vzorcích původních výdřev. Umělá mineralizace bude sledována vždy u jednoho ze zástupců jehličnatých i listnatých dřevin, přičemž tento druh ošetření bude prováděn u jednoho komerčního přípravku a 2 až 3 látek známého minerálního složení.Předmět specifického výzkumu souvisí s tématem mé disertační práce.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Ing. Pavel Mec
Ing. Tereza Majstríková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Prezentace výsledků na jedné tuzemské konferenci a v jednom recenzovaném časopise (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada stavební). Výsledky budou sloužit pro vypracování disertační práce Ing. Terezy Murínové.
Dosažené výsledky by měly vést k lepšímu pochopení přirozené i umělé mineralizace dřeva.
Harmonogram:
únor až březen - teoretická příprava experimentu, příprava vzorků
březen až červen – odběr vzorků pro analytické metody, provádění analytických zkoušek
červen až září – monitorování vlhkostního chování dřeva, provádění analytických zkoušek, vyhodnocování výsledku
září - prosinec – vyhodnocování získaných výsledků, publikační činnost

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
10720,-10720,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)8000,-8000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2720,-2720,-
2. Stipendia20000,-20000,-
3. Materiálové náklady6000,-11350,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek8000,-0,-
5. Služby22280,-23400,-
6. Cestovní náhrady5000,-6530,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-8000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady80000,-
Uznané náklady80000,-
Celkem běžné finanční prostředky80000,-80000,-