Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/71
Název projektuIdentifikace nánočástic ve vzorcích životního prostředí
ŘešitelPlachá Daniela prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je navržení metodického postupu pro stanovení a identifikaci nanočástic antropogenního původu ve vzorcích životního prostředí, zejména v půdách a v kalech čistíren odpadních vod komunálních i průmyslových. Projekt bude rozdělen na dva směry. V prvním směru bude projekt zaměřen na identifikaci nanočástic pocházejících z nespalovacích procesů v dopravě - z frikčních procesů a jejich případné interakce s organickými látkami, pocházejícími rovněž z těchto procesů. Ve druhém směru budou identifikovány nanočástice kovů a oxidů kovů v půdách v blízkosti rušné komunikace a v blízkosti významného průmyslového zdroje, a zároveň v kalech čistíren odpadních vod zpracovávajících vody komunální i průmyslové. Získané výsledky obou směrů budou následně vyhodnoceny a porovnány. Oba směry budou řešeny v rámci diplomových prací studentů podílejících se na řešení tohoto projektu a zároveň se předpokládá, že alespoň jeden z nich (Jiří Karas) bude pokračovat v této tématice v rámci rozvíjejícího se doktorského studia oboru USP Nanotechnologie.
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Karas
Ing. Marcel Mikeska, Ph.D.
prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem výzkumu je identifikace nanočástic z antropogenních zdrojů v půdách v blízkosti rušné silnice a v blízkosti významného průmyslového podniku, a dále v kalech čistíren odpadních vod, ve kterých jsou zpracovávány odpadní vody komunální i průmyslové. Konkrétně bude projekt zaměřen na:

1) identifikaci nanočástic pocházejících z frikčních procesů v automobilové dopravě v půdách a sledování jejich interakcí s organickými látkami emitovanými ze stejného zdroje,
2) identifikaci nanočástic pocházejících z dopravy a z průmyslového zdroje (kovy a oxidy kovů, např. ZnO, oxidy železa apod.) v půdách v okolí vytčených zdrojů a v kalech z komunální i průmyslové čistírny odpadních vod.

Výsledky budou porovnány s cílem identifikace možných zdrojů. Na základě zjištěných výsledků budou navrženy postupy identifikace vybraných nanočástic s využitím chemických analytických metod, elektronové mikroskopie apod.

Výstupem projektu budou dva články v odborném časopise (impaktovaném nebo recenzovaném, oba zúčastnění studenti budou spoluautoři článku) a prezentace získaných výsledků na mezinárodní konferenci NanoOstrava 2013 v rámci posterové sekce a na studentských workshopech pořádaných Centrem nanotechnologií.

Řešení projektu bude rovnoměrně rozloženo do následujících třech etap:
1. Identifikace problému, výběr vhodných lokalit pro odběr vzorků, vzorkování.
2. Vlastní analytické postupy (SEM, XRFS, Ramanova mikroskopie), diskuze výsledků, zpracování a obhajoba závěrečných prací (M. Mikeska: Výskyt nanočástic ve vzorcích životního prostředí; J. Karas: Kontaminace ŽP organickými látkami z nespalovacích procesů v automobilové dopravě).
3. Příprava publikačních výstupů (články a postery), zpracování návrhu pokračujících prací.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia8000,-8000,-
3. Materiálové náklady54000,-58915,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby18000,-12275,-
6. Cestovní náhrady6000,-6810,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory9000,-9000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady95000,-
Uznané náklady95000,-
Celkem běžné finanční prostředky95000,-95000,-