Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/64
Název projektuSpecifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním inženýrství
ŘešitelSojka Jaroslav prof. Dr. Ing.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuOblast metalurgického inženýrství
Navrhovaný projekt bude svým obsahem navazovat na řešení projektu z roku 2012, a to komplexním řešením problematiky související s výrobou oceli a slitin, jejich odléváním a tvářením a rovněž s výzkumem spalovacích procesů a využití tepla odpadních spalin. Tematicky je projekt opět členěn dle profesního zaměření řešitelských pracovišť, tzn. katedry metalurgie a slévárenství, katedry tváření materiálů a katedry tepelné techniky.

Projekt se v roce 2013 zaměří zejména na:
Oblast metalurgie
- další studium procesů probíhajících při tuhnutí ocelí (ingotů, plynule odlévaných předlitků)
- možnosti verifikace a zpřesňování teplot fázových transformací – především teplot solidu a likvidu a dalších termofyzikálních vlastností materiálů na bázi železa.
- Využitelnost mikrovlnné technologie při redukci železných rud.
Oblast slévárenství
- studium vzájemné interakce organických a anorganických pojivových systémů za zvýšených teplot umožňující definovat vliv přítomnosti jader na technologické i fyzikálně – chemické vlastnosti jednotné bentonitové formovací směsi.
- studium termofyzikálních vlastností slévárenských ostřiv za účelem vývoje hybridních ostřiv o definovaných vlastnostech.
- studium termofyzikálních a termomechanických vlastností litých kovových materiálů.
Oblast tváření materiálů
- sledování vlivu parametrů deformace na strukturní charakteristiky progresivních typů materiálů používaných v automobilovém průmyslu.
- studium pokročilých postupů termomechanického zpracování materiálů s orientaci na zlepšení výsledných mechanických vlastností.
Oblast tepelné techniky
- výzkum tepelných procesů a okrajových podmínek při tuhnutí a chladnutí plynule odlévané oceli v primární a sekundární oblasti chlazení. Tohoto záměru bude dosaženo modelováním daného procesu v laboratorních podmínkách pomocí fyzikálního modelu testování trysek a numerického modelu chlazení. Možnosti využití entalpie spalin a chladnoucích těles, využití druhotných energetických zdrojů.
- materiálové využití strusek a dalších velkoobjemových jemnozrnných odpadů z výroby železa a oceli. Snaha je orientovaná na zkusovění uvedených odpadů. Odpady je možno zpracovat do formy briket nebo pelet a následně recyklovat v metalurgických agregátech.

Oblast materiálového inženýrství
V oblasti materiálového inženýrství budou řešeny podobné okruhy problémů jako v roce 2012, a to v návaznosti na doposud dosažené výsledky.
Řešení bude v roce 2013 orientováno přednostně na:
- rozvoj experimentálních metodik strukturní analýzy kovových materiálů;
- problematiku odolnosti moderních konstrukčních materiálů vůči degradačním procesům, zejména vodíkové křehkosti ocelí a slitin neželezných kovů, resp. intermetalických sloučenin včetně využití metody elektrochemické permeace vodíku pro stanovení jeho difúzních charakteristik;
- problematiku struktury a vlastností materiálů plátovaných výbuchem;
- problematiku nových keramických materiálů s vyššími užitnými vlastnosti, zejména v oblasti neoxidové keramiky;
- charakteristiky moderních polymerních materiálů pro přípravu uhlíkových vláken do kompozitních materiálů;
- metalurgie, struktura a vlastnosti intermetalických sloučenin typu TiAl, Ni3Al apod.;
- experimentální modelování rovnovážných fázových diagramů.

Oblast procesního inženýrství
I v oblasti procesního inženýrství bude úzká návaznost na problematiku řešenou v rámci předcházejícího projektu v roce 2012.
V roce 2013 bude řešení projektu v oblasti procesního inženýrství zaměřeno zejména na:
- využití metalurgických odpadu jako chemických surovin (sorbenty, loužení);
- studium vybraných anorganických i organických chemických reakcí při zvýšených teplotách (pyrolýzy, výměnné reakce);
- studium přenosových dějů ve vícefázových procesech (kontaktování suspenzí s plyny, krystalizace);
- využití spektrometrie s doutnavým výbojem (GDS) pro materiálově- metalurgické účely;
- příprava nanokompozitních materiálu depozicí nanočástic na jílových minerálech (montmorillonit, kaolinit, vermikulit), studium vlastností jílových minerálu a připravených nanomateriálů metodami infračervené, Ramanovy a luminiscenční spektrometrie;
- studium heterogenních katalytických reakcí, a to katalytický rozklad N2O a fotokatalytická redukce CO2;
- experimentální studium reologie a stability vodných suspenzí bentonitu, titanové běloby, apod. s přídavkem polymeru.
- využití odpadního tepla z metalurgického provozu (ocelárna, koksovna, energetika);
- termické zpracování vybraných druhu odpadu v laboratorních redukčních podmínkách zaměřené na využití pyrolýzního plynu k výrobě tepla potřebného pro karbonizaci odpadní biomasy;
- modelování rozptylu znečišťujících látek v ovzduší.
- studium distribuce toxických prvku při procesech spalování komunálních a nebezpečných odpadu;
- výzkum podílu lokálních topenišť na znečištění ovzduší.


Členové řešitelského týmuIng. Eliška Adámková
Ing. Nela Ambrožová, Ph.D.
Ing. Ekaterina Basova
doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
Ing. Petr Bočán
Ing. Evelyn Andrea Bolaños Castro
Ing. Marek Břuska
Ing. Jiří Burda
Ing. Tomáš Čegan, Ph.D.
Ing. Žaneta Chromčáková
Ing. Michaela Tokarčíková, Ph.D.
prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Ing. Miroslav Dostál
prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc.
Ing. Klára Drobíková, Ph.D.
Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.
Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
doc. Ing. Karel Gryc, Ph.D.
Ing. Eva Gryčová
doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Ing. Jan Holešinský
Ing. Jaromír Horsinka
Ing. Veronika Horáková
Ing. Monika Vyležíková
doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
Ing. Jana Josieková
doc. Ing. Petr Kawulok, Ph.D.
Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.
Ing. Miroslava Klárová, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Ing. Anna Klegová, Ph.D.
prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Ing. Hana Kohutová
Ing. Jakub Korpas, Ph.D.
prof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.
doc. RNDr. Bruno Kostura, Ph.D.
Ing. Lenka Mrňková
Ing. Lenka Kunčická, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
prof. Ing. Juraj Leško, CSc.
Ing. Zuzana Navrátilová
doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Ing. Mario Machů, Ph.D.
Ing. Michal Madaj, ING.PAED.IGIP
doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
Ing. Vratislav Mareš
Ing. Anastasia Volodarskaja, Ph.D.
prof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Ing. Dmytro Ostroushko
Mgr. Lubomír Pavelek
Mgr. Pavlína Peikertová, Ph.D.
Ing. Ivana Dostalová
Ing. Aleš Peter
Ing. Zuzana Poláčková
Ing. Jan Pospíšil
prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Ing. Adrian Pryszcz
prof. Dr. Ing. René Pyszko
Ing. Martin Reli, Ph.D.
Ing. Lucia Rozumová
Mgr. Lucie Ruppenthalová, Ph.D.
Ing. Stanislav Rusz, Ph.D.
Ing. Vladana Pečínková, Ph.D.
Ing. Magda Reli, Ph.D.
doc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Ing. Jana Serenčíšová
prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Ing. Marcel Šihor, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka
Ing. Nikol Novohradská, Ph.D.
Ing. Michaela Strouhalová, Ph.D.
Ing. Veronika Blahůšková, Ph.D.
Ing. Romana Švrčinová, Ph.D.
Ing. Tereza Bílková, Ph.D.
Ing. Sergey Tykvinskii
Ing. Pavel Vdovičík
doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Ing. Silvie Rosypalová, Ph.D.
doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Ing. Anežka Volková
Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D.
prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Mgr. Roman Witasek
Ing. Monika Kawuloková, Ph.D.
Ing. Vladimír Zbožínek, Ph.D.
Ing. Jana Kupková, Ph.D.
Ing. Dmitry Zhukov
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je získání nových poznatků a původních výsledků ve studovaných oblastech. Nové poznatky a výsledky budou získány přednostně při řešení disertačních prací ve vědních oborech Metalurgie, resp. Materiálové vědy a inženýrství a při řešení diplomových prací ve studijních programech Metalurgické inženýrství, Materiálové inženýrství a Procesní inženýrství. Získané poznatky a výsledky budou publikovány formou příspěvků na konferencích a článků v odborných časopisech, což budou hlavní výstupy projektu. Výsledky mohou být využity také pro praktické aplikace.
Získané výsledky a nové poznatky přispějí k rozvoji poznání v navazujících magisterských oborech výše uvedených studijních programů, jakož i ve vědních oborech Metalurgie a Materiálové vědy a inženýrství.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
200000,-200001,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)149000,-150337,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti51000,-49664,-
2. Stipendia300000,-300000,-
3. Materiálové náklady300000,-365653,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek200000,-85216,-
5. Služby200000,-264491,-
6. Cestovní náhrady150000,-134639,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory150000,-150000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1500000,-
Uznané náklady1500000,-
Celkem běžné finanční prostředky1500000,-1500000,-