Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/63
Název projektuOptimalizace technologií plošného a objemového tváření
ŘešitelČada Radek prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuProjekt se zabývá optimalizací technologií plošného a objemového tváření s využitím kombinací numerického a fyzikálního modelování. Účinným nástrojem numerického modelování je metoda konečných prvků.
V rámci projektu bude numerické modelování metodou konečných prvků použito k návrhu optimální technologie výroby vybraných součástí plošným a objemovým tvářením a k návrhu tvářecích nástrojů. Vývoj struktury bude rovněž modelován metodou konečných prvků a srovnán s výsledky dynamického materiálového modelu, fyzikálního modelování a integrovaného modelu tváření. Fyzikální modelování poskytne vstupní data pro materiálové modely numerického modelování a poslouží k ověření jejich validity.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Radek Čada, CSc.
prof. Ing. Radek Čada, CSc.
prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
Ing. Jan Kedroň, Ph.D.
Ing. Jakub Machálek, Ph.D.
Bc. Tomáš Meravý
Ing. Jan Povýšil, Ph.D.
Ing. Josef Rentka, Ph.D.
prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.
Ing. Michal Salajka
Ing. Petr Tiller
Ing. Stanislav Tylšar, Ph.D.
Ing. Jan Zlámalík
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)A) Publikace v odborném časopise nebo periodickém sborníku na téma: Simulace procesů tažení výtažků nepravidelných tvarů z tenkých plechů s použitím brzdicích žeber rozdílných šířek a profilů (2x Jneimp).

Přesnější specifikace: V rámci projektu budou provedeny simulace a vyhodnocení procesu tažení výtažku a rovněž procesu prolisování brzdicích žeber pomocí metody konečných prvků (MKP) v programech Dynaform 5.7 a AutoForm 4.06. Pro vybrané materiály a tloušťky bude simulován proces prolisovávání brzdicích žeber různých profilů, budou zjišťovány tvářecí síly pro jednotlivé alternativy a srovnávány s reálnými výsledky. Při simulacích procesů tažení výtažků bude kladen důraz na navržení způsobů tváření vedoucích k maximálnímu využití zásoby plasticity tvářeného plechu, a to použitím různých variant brzdicích žeber v procesu tažení. Výsledky simulací, tj. vyhodnocení využití zásoby plasticity při tažení (rizika porušení výtažku), ztenčení plechu při tažení, rizika vzniku zvlnění při tažení výtažku, získané použitými programy, budou porovnány jednak vzájemně, jednak srovnány s výsledky tažení v praxi. Praktické výsledky budou získány pomocí nástroje pro testování brzdicích žeber, který je zkonstruován pro různé tloušťky materiálu a pro různé varianty brzdného faktoru.

B) Publikace v odborném časopise nebo periodickém sborníku na témata: Tvářitelnost zatepla hodnocená komplexním technologickým modelem a zkouškami tvářitelnosti a Hodnocení životnosti tvářecích nástrojů v komplexních podmínkách technologických procesů tváření (2x Jneimp)).

Přesnější specifikace: Numerické modelování metodou konečných prvků bude použito k návrhu technologie objemového tváření a návrhu tvářecích nástrojů. Vývoj struktury, který úzce souvisí s vlastnostmi materiálu řídícími jeho zpracování i užití, bude komplexně modelován metodou konečných prvků a konfrontován s výsledky dynamického materiálového modelu, fyzikálního modelování a integrovaného modelu tváření. Fyzikální modelování poskytne vstupní data pro materiálové modely numerického modelování a poslouží k ověření jejich validity. Do projektu bude rovněž začleněn vývoj komplexní metodiky hodnocení životnosti tvářecích nástrojů a určení pravděpodobných cyklů výměny funkčních částí.

C) Publikace v odborném časopise nebo periodickém sborníku na téma: Vývoj technologie zjemňování zrna procesem DRECE (2x Jneimp).

Přesnější specifikace: Úvodní část projektu bude věnována rešerši současného stavu technologií, pomocí kterých je možno dosáhnout velmi jemnozrnné struktury a nanostruktury. Rešerše se bude zabývat jak počáteční simulací daného procesu, tak samotným provedením experimentálních zkoušek na prototypových zařízeních DRECE.
V první části dané problematiky budou představena prototypová zařízení pro výrobu jemnozrnné struktury DRECE a DRECE I, které se liší především v možnosti protlačování materiálů s odlišnými průřezy. Zařízení DRECE je primárné určeno na protlačování pásu plechu z nekovových a kovových materiálů, zařízení DRECE I je v současné době využíváno na protlačování drátu z nekovových materiálů.
Ve druhé části projektu bude řešena problematika nového konstrukčního návrhu tvářecího nástroje pro dosažení jemnozrnné struktury pásu plechu.
Ve třetí části bude provedeno ověření protlačování materiálu kruhového průřezu na prototypovém zařízení DRECE I.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia37000,-41400,-
3. Materiálové náklady6000,-4300,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek5000,-3600,-
5. Služby64000,-62800,-
6. Cestovní náhrady1000,-900,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory3000,-3000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady116000,-
Uznané náklady116000,-
Celkem běžné finanční prostředky116000,-116000,-