Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/62
Název projektuVývoj nové technologie výroby odlitků z hořčíkových slitin a výzkum termofyzikálních a termodynamických charakteristik reálných jakostí ocelí
ŘešitelLichý Petr doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuProjekt bude zaměřen na podporu základních aktivit spojených s výzkumem prováděným v rámci řešení diplomových a doktorských disertačních prací v oblastech:
- termofyzikálních a termodynamických charakteristik reálných jakostí ocelí,
- vývoje nové technologie výroby odlitků z hořčíkových slitin.

V oblasti termofyzikálních a termodynamických charakteristik ocelí bude pozornost zaměřena především na:
- tvorbu, testování a zdokonalování metodických postupů vhodných pro výzkum reálných jakostí ocelí – zařízení: „Fyzikální model pro modelování metalurgických procesů při výrobě, zpracování a tuhnutí oceli“ (dále jen Vysokoteplotní model – ocel);
- experimentální měření spojená se zkoumáním teplot solidu, likvidu, fázových přeměn, tepelných kapacit reálných značek ocelí.

V oblasti vývoje nové technologie výroby odlitků z hořčíkových slitin bude pozornost zaměřena především na
- vývoj alternativní technologie odlévání slitin na bázi hořčíku, která bude splňovat hygienické podmínky výroby,
- technologii gravitačního lití do pískových forem s cílem odstranění, či omezení přídavku síry v těchto směsích a nahrazením této přísady materiálem s příznivějšími vlivy na životní a pracovní prostředí,
- hodnocení nových typů hořčíkových slitin s lepšími vlastnostmi za zvýšených teplot (nad 200°C)
- ověřování přípravků pro rafinaci a očkování za účelem zlepšení mechanických a strukturních parametrů.
Členové řešitelského týmuIng. Eliška Adámková
Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
Ing. Marek Břuska
Ing. Michal Cagala
Ing. Karel Gál
doc. Ing. Karel Gryc, Ph.D.
Ing. Roman Křenek
Bc. Miroslav Křižánek
Ing. Ivana Kroupová, Ph.D.
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Bc. Pavel Smysl
Ing. Michaela Strouhalová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V průběhu celého roku bude v oblasti termofyzikálních a termodynamických charakteristik oceli pozornost zaměřena především na:
- tvorbu, testování a zdokonalování metodických postupů vhodných pro výzkum reálných jakostí ocelí – zařízení: Vysokoteplotní model - ocel;
- experimentální měření zaměřená především na zkoumání teplot solidu, likvidu, fázových přeměn, tepelných kapacit reálných značek ocelí,
- výsledky experimentálního studia budou použity k významnému zpřesnění znalostí o základních fyzikálních vlastnostech pevných látek a nahrazení tabelovaných nebo odhadovaných hodnot teplot fázových přeměn či tepelných kapacit.

V oblasti vývoje nové technologie výroby odlitků z hořčíkových slitin bude pozornost zaměřena na:
- vytipování vhodné hořčíkové slitiny pro výrobu tepelně namáhaných odlitků na základě experimentálních prací,
- ověření stávajících a potenciálních přípravků pro rafinaci a metalurgické zásahy při výrobě odlitků z hořčíkových slitin,
- návrh bezpečné a ekologicky nezávadné technologie výroby odlitků z hořčíkových slitin (substituce síry ve formovací směsi, vývoj solných jader).

Určené prostředky budou čerpány především na:
- chemické analýzy,
- nákup chemikálií, příprava vzorků,
- nákup ochranných prostředků a laboratorních pomůcek,
- další materiál související s řešením projektu.

Dále budou prostředky použity pro podporu publikační činnosti, účast na konferencích a služební cesty související s řešením projektu.

Výstupem projektu bude:
- zpracování disertačních a diplomových prací,
- publikování zpracovaných výstupů z oblasti studia reálných jakostí ocelí a z přípravy vysokopecní vsázky ve formě článků na tuzemských i mezinárodních konferencích.

Časový harmonogram:
Orientační období řešení projektu

období činnost
01.2013 – 03.2013 Nákup vybavení a zahájení experimentální činnosti na zařízení Vysokoteplotní model - ocel.
01.2013 – 03.2013 Experimentální práce a vytipování vhodné hořčíkové slitiny pro výrobu tepelně namáhaných předlitků.
03.2013 – 10.2013 Vývoj a neustálé vylepšování metodiky včetně provádění experimentálních měření na zařízení Vysokoteplotní model - ocel.
03.2013 – 10.2013 Ověřování stávajících a potenciálních přípravků pro rafinaci a metalurgické zásahy při výrobě odlitků z hořčíkových slitin.
10.2013 – 11.2013 Vyhodnocování dosažených výsledků
11.2013 – 12.2013 Vypracování závěrečné zprávy


Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
33500,-33255,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)25000,-25000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8500,-8255,-
2. Stipendia52500,-52500,-
3. Materiálové náklady64000,-57282,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby40000,-34365,-
6. Cestovní náhrady46000,-58398,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory26000,-26200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady262000,-
Uznané náklady262000,-
Celkem běžné finanční prostředky262000,-262000,-