Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/61
Název projektuRozvoj experimentální základny pro základní výzkum v oblasti vibrační dopravy
ŘešitelSlíva Aleš prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPředkládaný projekt je zaměřen na rozvoj experimentální základny pro snímání fyzikálních veličin vibračních podavačů a podávaného materiálu. Projekt navazuje na dřívější projekt Zjišťování parametrů vibračních zařízení pomoci počítačové simulace, dále ho rozšiřuje a rozvívíjí specifické potřeby na měřící základnu vhodnou pro zkoumání vlastností vibrací v základním výzkumu. Přidanou hodnotu projektu lze spatřit v možnosti měření jedinečných fyzikálních procesů a zákonitostí vztahují se na procesy a pochody spojené s vibrací.
Vzniklé unikátní zařízení bude doplněno o přídavné snímače zachycující pohyb a dále o další přídavné magnetické/elektromagnetické a fluidizační komponenty, které umožňují rozšířit oblast poznání základního výzkumu v oblasti vibrací a sledování chování materiálu během vibrace při fluidizaci materiálu a přítomnosti magmetického/elektromagnetického pole. Tato pole do jisté míry simulují účinky chování při jiném než zemském gravitačním zrychlení a tudíž studium chování materiálu mimo naši Zemi.
Členové řešitelského týmuIng. Zuzana Blatoňová
Ing. Martin Blatoň, Ph.D.
Ing. Jiří Bobok
doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Ing. Jaroslav Grabec
Ing. Petr Günther
Ing. Kamil Skácel
prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Ing. František Zádrapa
Ing. Jakub Žalčík
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu:
- prozkoumaní všech současných metod měření fyzikálních veličin v oblasti vibračních zařízení toku hmoty, apliakace fluidizace a magnetismu/elektromagnetismu,
- prozkoumaní možnosti aplikace těchto metod na vibrační dopravu,
- příprava a výroba dvou modelů vibračních podavačů, včetně kompomentů,
- navržení nových metod měření fyzikálních veličin použitelných v oblasti vibrační dopravy se zaměřením na fluidizaci a jevy v oblasti elektomagnetismu/magnetismu,
-aplikace magmetických/elektromagnetických a fluidizačních komponentů na modely,
- pozorování, zaznamenávání jevů přímo na vibračních podavačích a jejich komponentech, přip. příprava teoretických popisů jevů a stavů

Předpokládáné vědecké výstupy:
2 x recenzovaný článek
1 x užitný vzor
2 x funkční vzorek


Potřebné vybavení:

Atypické zařízení 1: Vibrační podavač s možností výměny a změny náklonu žlabu. Pohon zařízení je předpokládán elektromagnetický, s regulací frekvence až do hodnoty frekvence 100Hz. Regulátor by měl umožňovat plynulou regulaci frekvence a zpětnovazební regulaci amplitudy signálem do čidla vibrací. Další komponenty elektomagnetického a magnetického charakteru, fluidizace.


Atypické zařízení 2: Šroubový vibrační dopravník vybavený dalšími komponenty (fluidizae, magnetické/elektromagnetické komponenty apod.). V rámci tohoto typu zařízení se předpokládá nákup čidel k snímání optických a fyzikálních veličin. Zapůjčení vizuálních zařízení, snímačů a dalších komponentů.

Harmonogram:
do 4/2013 - analýza trhu z hlediska jednotlivých komponent
do 6/2013 - nákup komponent a jejich kompletace
do 9/2013 - experimentální měření + publikování výsledků
do 12/2013 - publikování výsledků + dodatečná ověřovací měřeníRozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia20000,-12000,-
3. Materiálové náklady8000,-4825,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek5000,-116882,-
5. Služby105000,-17293,-
6. Cestovní náhrady5000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady151000,-
Uznané náklady151000,-
Celkem běžné finanční prostředky151000,-151000,-