Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/60
Název projektuStudium plynů a mechanismus jejich vzniku při likvidaci odpadů v průběhu pomalého termického rozkladu v poloprovozních podmínkách.
ŘešitelNadkanská Hana Ing.
Školitel projektuIng. Tomáš Bouchal, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na porovnání vzniku plynů vzniklých při pyrolýzním zpracování materiálů vhodných pro tento druh likvidace odpadů a další využití různorodého složení materiálu. Měření a metodika vyhodnocování bude probíhat nejen na laboratorní, ale již na poloprovozní technologii.
Součástí projektu bude porovnání finanční náročnosti tohoto typu využití vybraných materiálů a jejich možné komerční využití v průmyslu.
Je předpoklad velkého množství užitných a průmyslových vzorů, poloprovozních zkoušek.
Členové řešitelského týmuIng. Tomáš Bouchal, Ph.D.
Ing. Hana Nadkanská
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle bude dosaženo následujícími dílčími kroky:
1) studium odborné literatury v oblasti pyrolýzního zpracování materiálů a odpadů. ( leden 2013 - březen 2013).
2) laboratorní a poloprovozní studium vlivu vzniku pyrolýzních plynů na výsledky procesu (únor 2013 - říjen 2013).
3) vyhodnocení dosažených výsledků, závěrečná zpráva. (listopad 2013 - prosinec 2013).

Článek ve vybraných časopisech databáze Scopus nebo Web of Science. Předpoklad minimálně jeden. Následně aktivita s bodovým hodnocením minimálně 40 bodů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia20000,-20000,-
3. Materiálové náklady90000,-122000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek95000,-63000,-
5. Služby61000,-74000,-
6. Cestovní náhrady30000,-31000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory35000,-35000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)19000,-5000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady350000,-
Uznané náklady350000,-
Celkem běžné finanční prostředky350000,-350000,-