Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/58
Název projektuStudie procesů vysoce abrazivních materiálů
ŘešitelŽurovec David Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuV běžném prostředí se s abrazivními materiály setkáváme jen zřídka. Vyskytují se zejména v průmyslových odvětvích a mohou být brány jako nežádoucí, nebo naopak jako pomoc při různých technologických procesech. Specifikace vysoce abrazivního materiálu je velmi složitá a nelze ji přesně definovat. Nejzákladnějším parametrem je tvrdost materiálu a jeho chemické složení. Při dopravě se vysoce abrazivní materiály projevují po určitém časovém intervalu, převážně degradací kontaktních materiálů a zařízení. Cílem projektu je výzkum chování a vlastností nejrůznějších abrazivních sypkých materiálů v procesech dopravy a třídění. Díky výsledkům ve výzkumné činností chování abrazivních materiálů ve zmíněných procesech budeme předcházet poruchám v provozech, kde se tyto materiály vyskytují a jsou jejich příčinou. Poruchy v provozech znamenají vysoké ekonomické ztráty, které mohou mít devastující účinky. Nedílnou součástí projektu je také vytvoření demonstračních modelů, na kterých se budou provádět fyzické měření nejrůznějších veličin spojených s chováním abrazivních materiálů. Chování abrazivních materiálu na demonstračních modelech bude porovnáváno s aplikaci metody DEM, což nám umožní vizuální pohled na dění při pohybu materiálu. V případě poskytnutí podpory na tento projekt dojde k velké podpoře doktorských prací a také aplikaci získaných výsledků na konferenčních setkáních a v průmyslové praxi. Důvodem řešení tohoto projektu je také, již nyní velký zájem o tyto výsledky z řad aplikační sféry, které se touto oblastí zajímají. Spolupráce výzkumu na Vysokých školách a podniků je velmi důležité z několika hledisek. Prvním hlediskem je, že z podniků přicházejí specifické problémy, které nám přinášejí zadání pro vývojovou činnost a podněty pro nové inovativní řešení. Dalším důležitým hlediskem spojení praxe s výzkumnou činností je integrace studentů, kteří mají možnost uplatnit své teoretické znalosti. Tento projekt všechny tyto podněty naplňuje.
Členové řešitelského týmuIng. Jakub Hlosta, Ph.D.
doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
Ing. Jan Vyletělek, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Ing. Martin Žídek, Ph.D.
Ing. David Žurovec, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Vytvoření modelů pro aplikaci měření v procesech dopravy, skladování a třídění vysoce abrazivních materiálů.
2. Vytvoření simulačních procesů abrazivních sypkých materiálů na dopravních zařízeních
3. Spolupráce s podniky zabývající se danou problematikou
4. Snaha publikace výsledků v recenzovaných a impaktovaných časopisech
5. Uplatnění výstupu výzkumu v patentově právní ochraně

Harmonogram projektu:
1. fáze: Studie vysoce abrazivních materiálů a jejích vlastností
2. fáze: Sestavení modelů pro aplikaci měření chování v procesech dopravy, skladování a třídění vysoce abrazivních materiálů.
3. fáze: Demonstrační měření
4. fáze: zpracování výsledků měření a jejich prezentace

Plánované výsledky projektu:
Minimálně jeden funkční vzorek
Minimálně jeden vydaný odborný článek
Snaha o patentovou ochranu vytvořeného zařízení
Snahou bude také prezentace na konferencích, zaměřených na tuto problematiku

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
3000,-3000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)1980,-2238,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1020,-762,-
2. Stipendia12000,-12000,-
3. Materiálové náklady35000,-47602,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek21000,-24000,-
5. Služby6000,-0,-
6. Cestovní náhrady5000,-1398,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory5000,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)1000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady88000,-
Uznané náklady88000,-
Celkem běžné finanční prostředky88000,-88000,-