Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/57
Název projektuRozvoj metodiky prozařovací elektronové mikroskopie
ŘešitelVodárek Vlastimil prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuV roce 2012 byl na VŠB-TU zprovozněn nový prozařovací elektronový mikroskop JEM 2100. Kvalita výsledků získaných na tomto zařízení je obecně ovlivňována třemi základními parametry: experimentálními vzorky, souborem mikroskopických dat (zobrazení, elektronová difrakce, rtg mikroanalýza) a jejich interpretací. Příprava vzorků představuje velmi komplexní problém, poněvadž vzorky musí být dobře transparentní pro elektronový svazek. Pro různé aplikace je nezbytné použít různé typy vzorků. Například v oblasti nanomateriálů se obvykle používají samonosné uhlíkové blány s nanočásticemi nanesenými pomocí roztoku. Při studiu minoritních fází v kovových soustavách představují nejdůležitější preparáty extrakční uhlíkové repliky, kdy do tenkého filmu uhlíku jsou z povrchu naleptaného výbrusu vytrženy částice karbidů, nitridů, příp. intermetalických fází. Při studiu defektů v materiálech, např. dislokací, hranic zrn, atd., a při fázové analýze je nezbytné využívat tenké fólie, jejichž tloušťka v transparentní oblasti musí být pouze cca 50 - 100 nm. Příprava preparátů pro prozařovací elektronovou mikroskopii je obecně značně časově náročná a vyžaduje specifické znalosti a dovednosti pro jednotlivé typy studovaných materiálů. Spektrum potenciálních uživatelů prozařovací elektronové mikroskopie na VSB - TUO je velmi široké. Zahrnuje nejen odborníky z FMMI (katedry materiálového inženýrství, neželezných kovů, tváření, metalurgie a slévárenství), ale i z jiných útvarů, např. z Centra nanotechnologií, katedry fyziky, atd.
Řešení projektu bude věnováno rozvoji metodiky následujících typů preparátů pro prozařovací elektronovou mikroskopii:
1. příprava uhlíkových blan s nanočásticemi nanesenými pomocí roztoku,
2. optimalizace přípravy extrakčních uhlíkových replik pro studium precipitačních reakcí v kovových materiálech a jejich svarových spojích,
3. rozvoj metodiky přípravy tenkých fólií z kovových i nekovových materiálů. Budou používány jak techniky elektrolytického odlešťování za použití metodiky "twin jet", tak i zařízení pro přípravu tenkých fólií Ion Slicer, založené na principu odprašování iontovým svazkem (ion milling).
Rozvoj metodiky bude proveden především na materiálech, které jsou součástí současných výzkumných projektů na VŠB - TUO.
Kvalita připravených preparátů bude kontrolována v prozařovacím elektronovém mikroskopu a na základě dosažených výsledků bude prováděna optimalizace procesu přípravy jednotlivých typů preparátů "step to step".
Zvládnutí metodiky přípravy preparátů pro prozařovací elektronovou mikroskopii představuje složitý úkol, který je však klíčový pro získání kvalitních výsledků elektronomikroskopického studia. Řešením tohoto projektu budou vytvořeny předpoklady pro rozšíření počtu aplikací a uživatelů na nedávno zprovozněném prozařovacím elektronovém mikroskopu.
Členové řešitelského týmuIng. Jan Holešinský
Ing. Kateřina Konečná, Ph.D.
Ing. Anastasia Volodarskaja, Ph.D.
prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu lze formulovat následovně:
1. optimalizace podmínek přípravy preparátů z nanomateriálů technikou nanášení roztoku na uhlíkovou blánu s otvory.
2. odladění metodiky přípravy extrakčních uhlíkových replik z kovových materiálů a jejich svarových spojů.
3. rozvoj metodiky přípravy tenkých fólií. V případě kovových materiálů bude pozornost soustředěna především na techniku elektrolytického odlešťování "twin jet". Rovněž budou studovány možnosti přípravy tenkých fólií za použití techniky iontového svazku (Ion Slicer).
Výstupem řešení budou optimalizované parametry přípravy různých typů preparátů nezbytných pro kvalitní výstupy na pracovišti prozařovací elektronové mikroskopie.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
50920,-50920,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)38000,-38000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti12920,-12920,-
2. Stipendia107500,-107500,-
3. Materiálové náklady22580,-33995,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby5000,-6672,-
6. Cestovní náhrady25500,-12413,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory23500,-23500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady235000,-
Uznané náklady235000,-
Celkem běžné finanční prostředky235000,-235000,-