Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/55
Název projektuVýzkum v oblasti klasických i nekonvenčních modelovacích a optimalizačních přístupů pro potřeby zvýšení efektivity dopravních a logistických obslužných systémů
ŘešitelTeichmann Dušan doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuProjekt tematicky navazuje na projekty SGS řešené na Ústavu dopravních technologií v letech 2011-2012. Pokračuje ve výzkumu a vývoji nových analytických a simulačních modelů v souladu se základními cíli projektu uvedenými níže.

Předmětem zájmu budou modely řešící dosud matematicky neformulované úlohy a úpravy existujících modelů zaměřené na zvyšování efektivity řešení v datově rozsáhlejších úlohách. Předmětem výzkumu budou dále modely umožňující komplexnější řešení problémů současné dopravní a logistické praxe (v rámci modelů bude současně řešeno několik optimalizačních úloh, které se dosud řešily izolovaně). Pozornost bude věnována rozhodovacím úlohám z oblasti veřejné hromadné dopravy, distribuční logistiky a modelování systémů hromadné obsluhy s tzv. nespolehlivými linkami (tj. s výskytem poruch na linkách).

V rámci plánovaného projektu chceme navázat na úspěchy, kterých bylo dosaženo v minulosti, výsledky projektů řešených v rámci SGS 2011 a 2012 byly publikovány v časopisech a sbornících konferencí evidovaných v databázích Scopus a Web of Science. Např. v letech 2011 - 2012 se podařilo v těchto databázích dosáhnout zveřejnění 10-ti publikací s poměrně vysokou mírou autorství a spoluatorství ze strany studentů doktorského studia studujících na Institutu dopravy. Do navrhovaného projektu pro rok 2013 budou zapojeni všichni doktorandi Ústavu dopravních technologií.

Přidělení plánovaných finančních prostředků navrhovanému projektu přispěje především k možnosti prezentování získaných výsledků na mezinárodních konferencích a v časopisech evidovaných ve světově uznávaných databázích.

Harmonogram projektu bude souviset s předběžným harmonogramem plnění cílů projektu. Plnění cílů projektu bude probíhat průběžně tak, jak budou nabíhat termíny uzávěrek jednotlivých čísel daných periodik. Předpokládá se, že oba stěžejní výstupy do impaktovaných časopisů budou odeslány nejpozději k 30.9.2013, deklarované výstupy do časopisů evidovaných ve světově uznávaných databázích budou odeslány k 30.4., 30.6. a 30.11.2013. Podání textů metodik k certifikaci (certifikační orgán Ministerstvo dopravy ČR) se uvažuje k 31.3. a 31.10.2013.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Ing. Alessandra Grosso
Ing. Martin Ivan
Ing. Michal Krempl, Ph.D.
Ing. Martin Lindovský
Ing. Filip Lorenz
doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Ing. Jan Širc
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Ing. Filip Tresler
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V rámci navrženého projektu byly stanoveny tři hlavní cíle:

1. vyvíjet přístupy na bázi metod operačního výzkumu umožňující zvyšování efektivnosti a snižování dotační náročnosti veřejných dopravních
a logistických systémů (veřejná hromadní doprava, distribuční logistika),

2. rozvíjet modely stochastických obslužných systémů podléhajícím poruchám obslužných linek,

3. pokračovat v publikování výsledků v renomovaných časopisech a na renomovaných konferencích evidovaných v databázích Scopus a Web of Science.

Cíle uvedené v bodech 1. - 2. je vhodné rozvést následně:

V rámci prvního z uvedených cílů budou aktivity směřovány do oblasti rozšiřování využitelnosti matematických modelů, které pomohou naplnit věcný význam deklarovaného cíle a jejich racionalizace tak, aby poskytovaly co nejširší spektrum informací potřebných pro řízení procesů a přitom nebylo dosaženo meze, za kterou se uvedené modely stávají obtížně řešitelnými.

V rámci naplnění druhého z cílů bude pozornost věnována tvorbě nových modelů obslužných systémů tvořených jednou i více obslužnými linkami. V rámci naplnění tohoto cíle budou využívány dva přístupy k modelování obslužných systémů tohoto typu - přístup analytický a přístup simulační. Vytvořené modely budou využity pro modelování vybraných procesů z dopravní praxe.

V rámci plnění třetího cíle se předpokládá odeslání minimálně dvou článků do časopisů s impakt faktorem (2xJimp), minimálně 3 článků do periodik evidovaných v databázích Web of Science a Scopus (časopisy, sborníky z konferencí - tj. 3xJneimp nebo D) a minimálně 5 výstupů do recenzovaných časopisů zařazených do seznamu pozitivních periodik (5xJrec). Dále se předpokládá podání dvou metodik k certifikaci (2xN).

V rámci roku 2013 se předpokládá dokončení 5 ti disertačních prací studentů doktorského studia, kteří studují na Ústavu dopravních technologií.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
20904,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)15600,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5304,-0,-
2. Stipendia7000,-0,-
3. Materiálové náklady49000,-150735,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-2906,-
5. Služby60000,-10975,-
6. Cestovní náhrady18096,-3014,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-2370,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady170000,-
Uznané náklady170000,-
Celkem běžné finanční prostředky170000,-170000,-