Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/54
Název projektuImplementace pravidel ISO v oblasti bezbariérového užívání do českého prostředí
ŘešitelKolarčíková Eva Ing.
Školitel projektuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je problematika implementace pravidel ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) v oblasti bezbariérového užívání do českého normového prostředí. Předpokládá se, že technické komise CEN postupně zahájí proces převzetí ISO 21542 Building construction — Accessibility and usability of the bulit environment do soustavy norem EN a předvídá se následné vydání normy EN ISO 21542, jejíž převzetí do soustavy ČSN bude závazné s ohledem na povinnosti ČR vyplývající z členství v CEN. S tím souvisí revize původních ČSN, resp. úkolem bude metodicky zpracovat požadavky bezbariérového užívání staveb se související problematikou ve stávajícím prostředí českých technických norem, jejich komparace s právním prostředím, vydefinování rozporů a stanovení podmínek pro implementaci pravidel ISO 21542.
Členové řešitelského týmuIng. Jana Kalužíková
Ing. Eva Kolarčíková
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu metodicky zpracovat požadavky bezbariérového užívání staveb se související problematikou ve stávajícím prostředí českých technických norem, jejich komparace s právním prostředím, vydefinování rozporů a následným výstupem stanovení podmínek pro implementaci pravidel ISO 21542. Postup řešení a jednotlivé kroky jsou následující:
- Sběr dat – shromáždění materiálů předmětu průzkumu – ISO, ČSN, právní prostředí (03/2013)
- Analýza a zpracování požadavků bezbariérového užívání staveb se související problematikou ve stávajících ČSN (04-05/2013)
- Terminologie (termíny a definice) analyzovaných stávajících ČSN – Termíny a definice (06/2013)
- Komparace požadavků ČSN a českého právního prostředí - vyhláška č.398/2009 Sb. (07-08/2013)
- Definování rozporů ČSN a českého právního prostředí (09-10/2013)
- Stanovení podmínek pro implementaci pravidel ISO 21542 Building construction — Accessibility and usability of the bulit environment (11-12/2013)

Výsledky řešení projektu budou prezentovány odborné veřejnosti prostřednictvím recenzovaného časopisu Stavebnictví, na konferencích, zejména tématicky zaměřených na problematiku projektu (např. Juniorstav 2013), na odborných akcí ČKAIT (České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) a ve sborníku vědeckých prací FAST. Zpracované materiály budou významným podkladem pro zpracovávání disertačních prací Ing.Kolarčíkové a Ing.Kalužíkové.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
45360,-45360,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)44000,-44000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1360,-1360,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady9640,-13290,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady17000,-13350,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-8000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady80000,-
Uznané náklady80000,-
Celkem běžné finanční prostředky80000,-80000,-