Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/53
Název projektuSystémová opatření pro snížení energetické náročnosti průmyslových technologií
ŘešitelVlček Jozef doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuHospodárné využívání energie v průmyslových technologiích je v současném vysoce konkurenčním prostředí nezbytnou prioritou. Výrobní technologie je z hlediska probíhajících energetických toků nezbytné analyzovat a hledat opatření vedoucí k energetickým úsporám. Zajištění energetických zdrojů musí respektovat nejenom ekonomická hlediska ale také hlediska ekologická a sociální.
Cílem předkládaného projektu je snižování energetické náročnosti průmyslových technologií. Náplní projektu bude návrh a rozvoj opatření, které v případě implementace v průmyslových podmínkách zaručí snížení energetické náročnosti dějů spojených s chodem průmyslových procesů. Uplatnění poznatku zjištěných v průběhu řešení projektu povede ke snížení ekonomických nákladů na celý provoz, výsledky projektu přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových technologií.
Stanovených cílů bude dosaženo efektivním využitím energetických zdrojů v celém výrobním cyklu - od zajištění vstupů, dopravy, skladování, výroby a distribuce.
Snahou předkládaného projektu je maximalizovat úspory tepla v budovách podniků, efektivně využívat energetickou soustavu z hlediska centralizace a decentralizace zdrojů energie, využívat kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla, optimálně využívat druhotné zdroje energie a vhodně volit izolační a keramické materiály v jednotlivých průmyslových procesech. V těchto oblastech existuje největší potenciál úspor energie, dosažitelných za přijatelných nákladů. Navrhovaná opatření budou šetrná k životnímu prostředí.
Navrhovaný projekt, hledá možnosti zavádění nízkoenergetických systémů v průmyslových procesech (zejména metalurgických), tj. v oblastech, kterými se řešitelské pracoviště intenzivně zabývá.
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Burda
Ing. Petra Maierová
Ing. Dalibor Jančar, Ph.D.
Ing. Kateřina Dittel Ksandrová
Ing. Lenka Mrňková
Bc. Erich Lunkmoss
Ing. Mario Machů, Ph.D.
doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
Ing. Quang Loc Pham
Ing. Tereza Klečková Porodová
prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
prof. Dr. Ing. René Pyszko
Ing. Kamil Sikora
Bc. Marian Škandera
Ing. Romana Švrčinová, Ph.D.
Ing. Michaela Topinková, Ph.D.
doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Ing. Anežka Volková
Ing. Dmitry Zhukov
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- Zintenzivnění a rozvoj praktických dovedností studentů při zapojení do grantových projektů
- Hodnocení a popis procesu přestupu tepla v průmyslových pochodech a návrh
nízkoenergetických systémů
- Vývoj a aplikace izolačních žárovzdorných keramických materiálů

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
24120,-24120,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)18000,-18000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6120,-6120,-
2. Stipendia68000,-68000,-
3. Materiálové náklady39474,-25730,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek72000,-45989,-
5. Služby21000,-35672,-
6. Cestovní náhrady35000,-59324,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory28000,-28759,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady287594,-
Uznané náklady287594,-
Celkem běžné finanční prostředky287594,-287594,-