Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/52
Název projektuNanočásticemi modifikované jílové materiály a jejich využití
ŘešitelKotlařová Ivana Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuNanočástice vykazují výrazně odlišné vlastnosti ve srovnání s částicemi o rozměrech mikro a větších. Současně není doposud znám jejich vliv na životní prostředí a živé organismy. Z uvedeného důvodu je vhodnější je ukotvit na běžný materiál. Jedním z nejvhodnějších materiálů jsou fylosilikáty, které jako přírodní materiály mají řadu zajímavých vlastností, ať už z pohledu povrchu nebo vnitřní struktury. V současné době se již v praxi využívají nanostrukturované kompozity na bázi např. kaolinitu jako fotoaktivní materiály. Čisté fylosilikáty vykazují dobré sorpční vlastnosti pro odstraňování řady anorganických polutantů z vodného prostředí. Spojením nanočástic oxidů kovů s vhodným fylosilikátem, by mělo vést k zvýšení sorpční kapacity nově vzniklého materiálu.
Projekt se bude zabývat studiem sorpčních vlastností nanočástic kovů a jejich oxidů, které budou ukotveny na přírodních fylosilikátech. Získané výsledky budou porovnány se sorpčními vlastnostmi čistého fylosilikátu a sorpčními vlastnostmi mikročástic kovů a jejich oxidů.
Členové řešitelského týmuIng. Lenka Faltýnková
prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Ing. Ivana Kotlařová
Ing. Pavla Thorová
Ing. Alena Tilková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu je možné shrnout do následujících bodů:
1. Literární rešerše o způsobech odstraňování vybraného anorganického polutantu (např. Be, Tl, fosforečnanů, dusičnanů) s využitím nanočástic oxidů kovů.
2. Příprava fylosilikátů s nanočásticemi oxidů kovů.
3. Studium sorpčních rovnováh anorganických katiotů a aniontů na nanočásticemi modifikovanými fylosilikáty.
4. U vybraných polutantů bude provedena studie kinetiky sorpcí.

Výstupy:
1. Prezentace výsledků na odborných konferencích NanoCon2013 a Nano Ostrava2013 formou posteru.
2. Zpracování a odeslání jedné publikace do časopisu s impakt faktorem.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia70000,-70000,-
3. Materiálové náklady21000,-22287,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek15000,-16700,-
5. Služby20000,-26013,-
6. Cestovní náhrady9000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady150000,-
Uznané náklady150000,-
Celkem běžné finanční prostředky150000,-150000,-