Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/49
Název projektuAplikace pokročilých metod manažerského rozhodování v průmyslových podnicích
ŘešitelLenort Radim prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPředmětem projektu specifického výzkumu je podpora spolupráce studentů doktorského studijního programu Řízení průmyslových systémů a studentů navazujícího studijního programu Ekonomika a řízení průmyslových systémů s akademickými pracovníky garantujících kateder ve třech vzájemně provázaných výzkumných oblastech, které tvoří pilíře daných programů:

1. Management rizika v oblasti logistického a ekonomického řízení průmyslových podniků a řetězců (kat. 634):

Současné podnikatelské prostředí je charakteristické výrazným nárůstem výskytu a intenzity působení rizikových faktorů, které ovlivňují výkonnost průmyslových podniků i celých průmyslových dodavatelských řetězců. Uvedené tendence se nejtíživěji projevují zejména ve sféře logistického a ekonomického řízení. Zvládání podnikatelských rizik v těchto oblastech se musí stát nedílnou součástí manažerského rozhodování. Oblast „Management rizika v oblasti logistického a ekonomického řízení průmyslových podniků a řetězců“ bude zaměřena na:

- aplikaci pokročilých logistických koncepcí při řízení logistických a dodavatelských řetězců v podmínkách zvyšujícího se rizika a nejistoty podnikatelského prostředí,
- nástroje managementu rizika v oblasti ekonomického a finančního plánování a řízení průmyslových podniků,
- analýzu rizikových faktorů ovlivňujících výkonnost průmyslových podniků, včetně analýzy faktorů majících vliv na produktivitu práce v těchto podnicích.

2. Znalostní řízení průmyslových systémů (kat. 638):

Samostatnou kapitolou moderní teoretické i technické kybernetiky jsou problémy popisu chování a řízení průmyslových systémů, které se vyznačují značnou složitostí (komplexností), velkou obtížností (a často i nemožností) svého formálního matematického popisu, které jsou těžko poznatelné a provozně problematicky měřitelné. Princip k návrhu řízení složitých průmyslových systémů pak spočívá na využití poznatků, založených nikoliv na platnosti obecných, objektivních přírodních zákonů, nýbrž na lidských zkušenostech, tedy znalostech subjektivních, heuristických. Na bázi jejich využití pak vznikají i nové, nekonvenční přístupy k řízení. Oblast „Znalostní řízení průmyslových systémů“ bude zaměřena na:

- tvorbu znalostních bází pro oblast diagnostiky povrchových vad technických objektů, jako podpora rozhodování při řízení operativním řízení,
- znalostní řízení jako součást adaptivního řízení spolehlivosti průmyslových systémů a pro řízení a zajištění jejich údržby,
- integraci inteligentních měřících systémů a bezdrátových technologií jako prostředků pro podporu znalostního řízení průmyslových systémů.

3. Rozvoj pokročilých aplikací statistických metod a moderních přístupů v managementu kvality (kat. 639):

Management kvality vychází ze tří základních disciplín: managementu, aplikované statistiky a znalosti technologií. Rostoucí požadavky na kvalitu vyráběných produktů související s náročností zákazníků, možnostmi moderních technologií a globálním konkurenčním prostředím vyvolávají potřebu uplatnění pokročilých přístupů v těchto oblastech. Řešení projektu v oblasti rozvoje pokročilých aplikací statistických metod a moderních přístupů v managementu kvality bude zaměřeno na:

- rozvoj metodiky rozhodování v oblasti integrace různých manažerských koncepcí a paradigmat,
- rozvoj přístupů k vyhodnocování kvality systémů měření založených na postupech analýzy systémů měření a vyhodnocování nejistot měření,
- rozvoj přístupů k analýze způsobilosti procesu v případech nesplnění normality dat,
- rozvoj aplikací statistické regulace procesů,
- analýzu metod navrhování robustních technologií.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
prof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Mgr. Martin Čech, Ph.D.
doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Ing. Jan Ducháček
Ing. Ekaterina Grakova, Ph.D.
doc. Ing. Milan Heger, CSc.
Bc. Antónia Holeňová
prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Ing. Pavel Klaput, Ph.D.
Ing. Martin Koščo
Bc. Ondřej Kudělka
Ing. Marek Leidolf, MBA
prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Bc. Jan Lipovský
Ing. Roman Meca
Ing. Karel Nepraš
prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Ing. Tatiana Ustyugova
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Ing. Pavel Wicher, Ph.D.
Ing. Martin Zuskáč
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Management rizika v oblasti logistického a ekonomického řízení průmyslových podniků a řetězců

- Návrh postupů analýzy, měření a hodnocení aplikace pokročilých logistických systémů a koncepcí v průmyslových logistických a dodavatelských řetězcích se zaměřením na koncepce štíhlosti a odolnosti.
- Návrh metodického rámce pro aplikaci současných i nových nástrojů (např. metody tollingu) při ekonomickém a finančním plánování a řízení průmyslových podniků v podmínkách rizika a nejistoty.
- Objektivizace hodnocení vývoje ukazatelů výkonnosti průmyslových podniků se zvláštním zřetelem na stanovení produktivity podnikových procesů.

2. Znalostní řízení průmyslových systémů

- Výzkum a vývoj nástrojů znalostního řízení pro oblast technické diagnostiky technických objektů v metalurgickém průmyslu.
- Návrh metod a softwarových nástrojů pro získávání a využívání znalostí z datových skladů.
- Výzkum a vývoj metod a prostředků pro paralelní zpracování dat a informací při znalostním řízení složitých systémů na bázi umělé inteligence.
- Návrh vhodných prostředků pro získávání informací pro identifikaci a řízení průmyslových systémů s využitím bezdrátových technologií.

3. Rozvoj pokročilých aplikací statistických metod a moderních přístupů v managementu kvality

- Rozvoj metodiky rozhodování v oblasti integrace různých manažerských koncepcí a paradigmat se zaměřením na koncepce Lean a Agile Manufacturing. Rozbor společných rysů a rozdílů, analýza stimulů a bariér jejich integrace.
- Rozvoj aplikací statistické regulace procesů (SPC) ve vazbě na změny produkčních systémů a přístupů k jejich řízení, umožňujících takový management variability procesů, který podpoří předcházení chybám a v případě potřeby zajistí velmi rychlé a efektivní zásahy do procesu.
- Rozvoj přístupů k vyhodnocování kvality systému měření založených na postupech analýzy systémů měření a vyhodnocování nejistot měření. Analýza vztahů mezi jednotlivými vlastnostmi systému měření a nejistotami měření.
- Rozvoj přístupů k analýze způsobilosti procesu v případech, kdy rozdělení hodnot sledovaného znaku neodpovídá normálnímu rozdělení. Porovnání stávajících přístupů k řešení problematiky nesplnění normality dat a analýza jejich vhodnosti pro různé situace.
- Analýza metod navrhování robustních technologií. Analýza vybraných metod, simulační výpočty a algoritmizace typových úloh. Porovnání metod nastavení regulovatelných vstupů, které zohledňují také vliv šumů, a vytvoření algoritmů použitelných v praxi.

Předpokládá se, že výsledky řešení budou prezentovány v odborných časopisech (např. Metalurgija, Przeglad elektrotechniczny, Hutnické listy, Automa) a na mezinárodních odborných konferencích a kongresech (např. METAL, DAAAM, Carpathian Logistics Congress, Total Logistic Management, MARDiH, DSL, ACE-X). Preferovány jsou druhy výsledku J a D dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací RVVI.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
200000,-200000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)149000,-149255,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti51000,-50745,-
2. Stipendia300000,-300000,-
3. Materiálové náklady290000,-255346,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek180000,-184083,-
5. Služby150000,-164847,-
6. Cestovní náhrady230000,-245724,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory150000,-150000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1500000,-
Uznané náklady1500000,-
Celkem běžné finanční prostředky1500000,-1500000,-