Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/46
Název projektuVýzkum a vývoj chladicího prvku, pro zařízení na indikaci hypotermie
ŘešitelTomeček František Ing.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuV rámci projektu bude zkoumán optimální tvar chladicího prvku (JARO 2013), který bude hlavní součástí chladicího zařízení pro aplikaci hypotermie. Budou srovnány účinky vodního a vzduchového chlazení při různých okolních podmínkách (vlhkost, okolní teplota...) v laboratorních podmínkách. Na základě výsledků, pak pak budou stanoveny optimální parametry zařízení. Výsledkem výzkumu by měla být finální podoba chladicího zařízení. (LÉTO 2013)
Členové řešitelského týmudoc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Ing. Tomáš Neumann
Ing. Zdeněk Noga, CSc.
Ing. František Tomeček, Ph.D.
Ing. František Tomeček, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem by měly být podklady pro potenciální sériovou výrobu prototypu chladícího zařízení pro indikaci hypotermie. Stanovení optimálních hodnot pro chlazení. Vše by mělo být demonstrováno na funkčním vzorku. Tyto výstupy budou sepsány v článku ve sborníku. (LÉTO 2013)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia20000,-20000,-
3. Materiálové náklady24500,-26500,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek20000,-21000,-
5. Služby10000,-11000,-
6. Cestovní náhrady7000,-7000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory9500,-9500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)4000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady95000,-
Uznané náklady95000,-
Celkem běžné finanční prostředky95000,-95000,-