Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/42
Název projektuEfektivní implementace systému pro detekci plagiovaných dokumentů
ŘešitelBača Radim doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuHlavní náplní projektu je zefektivnění detekce plagiovaných dokumentů. V rámci projektu budou testovány techniky a datové struktury, které umožní vyhledávání zpřesnit a zrychlit.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Radim Bača, Ph.D.
Ing. Václav Bašniar
Ing. Pavel Bednář
Ing. Peter Chovanec, Ph.D.
prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Ing. Filip Křižka
Ing. Marcel Láža
Ing. Petr Lukáš, Ph.D.
Ing. Roman Meca
Ing. Jiří Walder
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- zefektivnění stávajících technik pro detekci plagiovaných dokumentů
- rozšířit stávající nástroj o možnost přehledného zobrazení plagiovaných částí dokumentu

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
26800,-26800,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20000,-20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6800,-6800,-
2. Stipendia100000,-100000,-
3. Materiálové náklady10000,-12100,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-0,-
5. Služby10000,-6400,-
6. Cestovní náhrady50200,-61700,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory23000,-23000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady230000,-
Uznané náklady230000,-
Celkem běžné finanční prostředky230000,-230000,-