Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/41
Název projektuHeterogenní katalýza a reologie vybraných anorganických systémů
ŘešitelDobrovská Jana prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu jsou vybrané studie kinetiky anorganických systémů. Navrhovaný projekt se bude zabývat jednak studiem kinetiky katalytického rozkladu N2O a CO2 a jednak studiem reologického chování vybraných mikrodisperzních soustav.
První oblastí výzkumu je problematika heterogenních katalytických reakcí s potenciální aplikací při čištění odpadních plynů. Pozornost bude zaměřena na spinelové materiály a jejich využití pro katalytický rozklad N2O a na polovodičové materiály (např. modifikovaný TiO2, ZnS, CdS) vhodné pro fotokatalytický rozklad N2O a fotokatalytickou redukci CO2 vodou nebo vodní párou.
V rámci projektu bude studován rozklad N2O na kyslík a dusík za teplot vhodných pro aplikaci snižování emisí N2O v odpadních plynech (do 450 °C) a rozklad N2O za běžných teplot v přítomnosti katalyzátorů aktivovaných světelným zářením s potenciální aplikací při čištění vzduchu např. v místnostech. Součástí této části výzkumu je fotokatalytická přeměna CO2, vznikajícího především ze spalovacích procesů, na palivo, případně další využitelné látky (metan, metanol, vodík).
Druhou oblastí výzkumu je experimentální studium reologie a stability vodných suspenzí bentonitu, titanové běloby, apod. s přídavkem polymerů. Budou připraveny suspenze s různým obsahem bentonitu, pigmentu a s různým množstvím přidaného polymeru. Reometrické charakteristiky testovaných suspenzí, jako je konzistence a zdánlivý skluz při stěně budou měřeny na reometru Haake RS100 s geometriemi válec – válec, deska – deska. K posouzení stability bude využito měření zeta potenciálu a sledování sedimentace. Měření pH, vodivosti a velikosti částic bude využito jako doplňkové měření.
Členové řešitelského týmuIng. Nela Ambrožová, Ph.D.
Ing. Žaneta Chromčáková
prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Mgr. Aleš Kalup
Ing. Anna Klegová, Ph.D.
Ing. Jan Pospíšil
doc. Ing. Lenka Řeháčková, Ph.D.
Ing. Martin Reli, Ph.D.
Ing. Marcel Šihor, Ph.D.
Ing. Tereza Bílková, Ph.D.
Bc. Klára Vágnerová
Ing. Silvie Rosypalová, Ph.D.
Ing. Monika Kawuloková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Základním cílem projektu je získání nových poznatků a původních výsledků ve sledovaných oblastech výzkumu. Hlavním cílem v první oblasti výzkumu je rozšíření poznatků o mechanismu sledovaných heterogenních katalytických reakcí a vztahu mezi fyzikálně-chemickými a katalytickými vlastnostmi materiálů, dlouhodobá stabilita katalyzátorů a kinetika probíhajících dějů. Hlavním cílem v druhé oblasti výzkumu je rozšíření poznatků o přenosu hybnosti a hmoty ve vybraných mikrodisperzních soustavách pomocí experimentálních metod s důrazem na sledování změn klíčových veličin v průběhu testování.
Předpokládá se publikování výsledků v recenzovaných odborných časopisech a ve sbornících vědeckých konferencí. Získané poznatky posunou oblast poznání ve vědních oborech Nanotechnologie, Procesní inženýrství, Chemická metalurgie a příbuzných oborech.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia172600,-172600,-
3. Materiálové náklady38243,-21598,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby13000,-22096,-
6. Cestovní náhrady35000,-42540,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory28750,-28759,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady287593,-
Uznané náklady287593,-
Celkem běžné finanční prostředky287593,-287593,-