Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/40
Název projektuVýzkum systému testování činnosti a reakcí obsluhy drážního vozidla
ŘešitelŠiroký Jaromír Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je systém testování funkcí obsluhy a zkoumání reakcí obsluhy drážního vozidla a jeho HW rozhraní. V rámci výzkumu bude provedena analýza činností a postupů realizovaných při ovládání řídicího systému vozidla a reakcí obsluhy na vnější podněty. Podstatou řešení je návrh rozhraní pro tento systém a jeho propojení s SW aplikacemi simulujícími vnější podněty při ovládání řídicího systému drážního vozidla. Cílem řešení je návrh systému pro testování funkcí obsluhy a zkoumání reakcí obsluhy včetně rozhraní a jeho HW propojení s SW aplikací. Výstupem projektu bude funkční vzorek navrhovaného systému a min. 2 články s bodovým hodnocením RVVI. Členem týmu jsou studenti FS, oboru Dopravní technika technologie.
Členové řešitelského týmuBc. Martin Mikéska
Ing. Tomáš Růžička
Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl projektu:
Návrh systému testování a ověřování reakcí pracovníků obsluhy drážního vozidla, návrh HW rozhraní pro tento systém. Systém umožní snímat a zaznamenávat reakce (pohyby) obsluhy na vnější podněty a ovládat simulační prostředí řízení drážního vozidla.

Harmonogram:
Rešerše a analýza obsluhy vozidla a krizových situací při obsluze- 3/2013
Příprava řešení fyzického rozhraní – pult pro ovládání vozidla - 4/2013
Návrh HW rozhraní pro ovládání simulace a snímání reakcí obsluhy – 7/2013
Fyzická realizace rozhraní, HW a SW pro simulaci a záznam reakci – 10/2013
Ověřování a vyhodnocení funkčnosti systému – 12/2013

Výstupy projektu:
Výstupem projektu bude funkční vzorek navrhovaného systému a min. 2 články s bodovým hodnocením RVVI, dále aktivní účast na odborné konferenci k dané problematice.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
26500,-26400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)19550,-19550,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6950,-6850,-
2. Stipendia45000,-45000,-
3. Materiálové náklady30000,-47570,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek11000,-9510,-
5. Služby6000,-14520,-
6. Cestovní náhrady14000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory9000,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)1500,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady143000,-
Uznané náklady143000,-
Celkem běžné finanční prostředky143000,-143000,-