Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/39
Název projektuExperimentální zkoušky předpjatého klasického zdiva a kluzných spár namáhaných účinky poddolování
ŘešitelŠmiřáková Martina Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuÚčinky poddolování na stavební konstrukce lze s výhodou snížit pomocí různých metod. Pro novostavby je vhodná například aplikace kluzné spáry do základové konstrukce. V případě stávajících staveb se provádí stažení stěn nebo základů pomocí předpínacích lan nebo tyčí. U některých staveb lze tato opatření také kombinovat.
Projekt navazuje na projekt SP 2012/36 s názvem Laboratorní měření předem předpjatého zdiva a jedná se o závěrečnou část projektu.
Vzhledem ke značnému množství novodobých materiálů pro vytvoření kluzné spáry a snaze inovovat výpočetní metody pro jejich návrh, byla již provedena řada měření smykových deformací asfaltových pásů v klimatizační komoře, které přispívají k rozšíření znalostí o chování vybraných materiálů při smykovém zatížení. Nyní je potřeba provést laboratorní měření na předpjatém zděném rohu s vápennou maltou, která byla často používána ve velké míře u starších objektů a také zkoušky předpjatého zdiva s aplikací kluzné spáry přímo ve zdivu.
Pro vytvoření vzorků bude použit materiál malty s nižší pevností, zejména vápenná malta s pevností 0 až 0,4MPa. Vlivem změny spojovacího materiálu do měření, přibude další proměnná hodnota. Také bude prováděno krátkodobé měření deformací předpjatého zdiva s kluznou spárou, které bude vyzděno do laboratorního zařízení na asfaltový pás. K těmto zkouškám je potřeba nakoupit materiál (zdivo, vápenná malta, asfaltový pás, aj.). Měření deformací bude prováděno pomocí potenciometrických čidel, které se umístí ve více bodech zděného rohu, především v okolí kotevních desek. Tyto desky budou mít nově také větší tloušťku pro lepší roznos zatížení a minimalizaci deformace samotné roznášecí desky.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Ing. Martina Šmiřáková, Ph.D.
Ing. Marie Kozielová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem tohoto projektu je provedení tří laboratorních vzorků předpjatého zdiva (stanovené dle plánovaného harmonogramu), jak pro předpjaté zdivo s maltou nižších pevností s použitím různých velikostí kotevních desek, tak pro předpjaté zdivo s aplikovanou kluznou spárou. Předpokládanými výsledky by mělo být stanovení vlivů velikostí kotevních desek na deformace zdiva v okolí kotevní desky a jeho porovnání se vzorky s aplikovanou kluznou spárou. Výsledky získané v rámci projektu budou publikovány ve Sborníku FAST (2x) a na zahraniční konferenci v Košicích (Young Scientist 2013 - 2x). Využití výsledků bude také při zpracování dvou disertačních prací a jejich odevzdání do konce roku 2013.

Plánovaný časový harmonogram:
Únor – nákup potřebného materiálu a zadání výroby kotevních desek
Březen až duben – příprava prvního zdění včetně tuhnutí vzorku bez kluzné spáry (alespoň 28 dní dle normy), odebrání malty a cihly pro stanovení pevnostních charakteristik
Duben – stanovení pevnostních charakteristik cihel a malty, průběh samotného měření deformací a následná likvidace zdiva, vyhodnocení výsledků měření, konference Košice
Květen až červen – příprava druhého vzorku na zdění a tuhnutí vzorku včetně kluzné spáry (alespoň 28 dní dle normy), odebrání malty a cihly pro stanovení pevnostních charakteristik
Červen – stanovení pevnostních charakteristik cihel a malty, průběh samotného měření deformací a následná likvidace zdiva, vyhodnocení výsledků měření
Červenec až srpen - příprava třetího vzorku na zdění a tuhnutí vzorku bez kluzné spáry (alespoň 28 dní dle normy), odebrání malty a cihly pro stanovení pevnostních charakteristik
Srpen až září - stanovení pevnostních charakteristik cihel a malty, průběh samotného měření deformací a následná likvidace zdiva, vyhodnocení výsledků měření, Sborník FAST
Září – prosinec – zpracování disertačních prací s využitím výsledků laboratorních měření

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13400,-13400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-10000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3400,-3400,-
2. Stipendia25000,-25000,-
3. Materiálové náklady15000,-12760,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek29100,-0,-
5. Služby25000,-34600,-
6. Cestovní náhrady5000,-26740,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12500,-12500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady125000,-
Uznané náklady125000,-
Celkem běžné finanční prostředky125000,-125000,-