Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/38
Název projektuMožnosti zvyšování schopnosti organizací plnit požadavky zainteresovaných stran.
ŘešitelVykydal David Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuBudeme-li vycházet z obecně platné definice, že kvalita je stupeň plnění požadavků zákazníků a dalších zainteresovaných stran, pak je možné konstatovat, že důsledné pochopení a následné bezchybné plnění požadavků je nezbytným předpokladem úspěchu a konkurenční schopnosti jakékoliv organizace. Schopnost organizací plnit požadavky je ovlivňována celou řadou faktorů, které mají na výslednou kvalitu různou míru vlivu a vyskytují se prakticky ve všech procesech z celého reprodukčního cyklu výrobku, počínaje definováním strategie, návrhem a vývojem produktu a procesu jeho realizace, nakupováním, vlastní výrobou, skladováním, expedicí, dodáním a likvidací konče. V každém z těchto procesů je možné nalézt celou řadu překážek a nedostatků, které mohou vést k tomu, že požadavky zákazníků a dalších zainteresovaných stran nejsou v nejhorším případě vůbec identifikovány, nebo v tom lepším případě špatně pochopeny a nedostatečně naplňovány. To se může následně projevit ve snížené míře spokojenosti zákazníků, resp. zainteresovaných stran a následně i ve zhoršených ekonomických výsledcích organizace a případném boji o přežití v dnešním tvrdém konkurenčním prostředí. Tento projekt by se měl zaměřit na vybrané oblasti systémů řízení organizací a jejich rozvoj s cílem zvýšit schopnost plnění požadavků.
První z oblastí je měření výkonnosti procesů systémů managementu. Měření výkonnosti procesů je nejenom požadavkem normy ČSN EN ISO 9001:2009, ale také doporučením všech existujících modelů excelence. Patří také k zásadám zavádění tzv. procesního řízení v organizaci. Navzdory tomu, je možné v praxi mnoha organizací registrovat nesprávné, resp. formální přístupy k tomuto měření, způsobující, že vlastníci procesů nemají objektivní informace o chování procesů. Následkem toho jsou přijímána neobjektivní rozhodnutí, vedoucí k výrazným ekonomickým ztrátám.
V současné době je velice aktuální téma společenské odpovědnosti organizací (Corporate Social Responsibility - CSR), která se týká požadavků jedné skupiny zainteresovaných stran, kterou je společnost a okolí organizace. CSR je v současné době velkým fenoménem podnikatelského světa. Být perfektní z pohledu kvality výroby, modernosti technologie a dodávek Just in time je pro úspěšnou moderní firmu na trhu samozřejmostí, a dalo by se říci i nezbytností, chce-li si své místo na trhu udržet. Je proto potřebné hledat další nové cesty „jak dělat business nově“. Jednou z nich je právě orientace firmy na CSR – tzn. návrat k etice a morálce v podnikání, změna maximalizace zisku na optimalizaci zisku firmy, zkvalitňování komunikace se všemi stakeholders a promyšlená filantropie. Je dobré, že i v České republice se tato nová cesta dostává do povědomí a je řada firem, které již na cestu CSR nastoupily. Proto je důležité přivést informace o CSR do co možná největšího počtu firem, aby se postupně změnil k lepšímu pohled světové veřejnosti na české firmy a následně i na celou Českou republiku.
Další oblastí, na kterou se projekt zaměří, je rozvoj vybraných nástrojů managementu kvality, které jsou využívány v dílčích fázích reprodukčního cyklu produktu, např. při návrhu a vývoji produktu a procesu, vlastní výrobě nebo uplatňování zpětné vazby od zákazníků a dalších zainteresovaných stran s cílem zvyšování schopnosti organizací tyto požadavky plnit. V českém prostředí není v současnosti stále dostatečně využíván potenciál těchto metod nebo se případně neuplatňují nejnovější trendy při využívání těchto nástrojů.
Členové řešitelského týmuIng. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
Bc. Adéla Hilscherová
Bc. Júlia Holienčinová
Ing. Šárka Janků, Ph.D.
Bc. Martina Kocurková
prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Bc. Adam Růžička
Ing. David Vykydal, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Stěžejním cílem projektu je rozvoj přístupů ke zvyšování schopnosti organizací plnit požadavky zákazníků a dalších zainteresovaných stran, což by mělo přispět ke zvýšení kvality poskytovaných produktů, případně i následně k vyšší spokojenosti všech zainteresovaných stran a v neposlední řadě ke zvýšené konkurenční schopnosti organizací. K naplnění tohoto cíle by mělo přispět dosažení dílčích cílů projektu.

Dílčí cíle projektu jsou stanoveny následovně:

1. Název tématu: Rozvoj přístupů k měření výkonnosti procesů systémů managementu jakosti
Dílčí cíl: Rozvoj přístupů k měření výkonnosti procesů systémů managementu jakosti
V rámci řešení bude navržena metodika měření výkonnosti procesů, včetně identifikace a popisu procesů, návrhu vhodných ukazatelů výkonnosti, sběru a zpracování dat zejména s ohledem na přístupy Lean Six Sigma a Balanced Scorecard. Zvláštní pozornost bude věnována měření v rámci zpětné vazby od interních i externích zákazníků. Pokud to bude možné, bude navržená metodika ověřena alespoň v jednom z průmyslových podniků regionu.

2. Název tématu: Průzkum povědomí o CSR (Společenská odpovědnosti organizací) mezi českými manažery.
Dílčí cíl: Navrhnout metodiku terénního výzkumu o CSR v českých firmách a rovněž navrhnout formu propagace CSR.
V rámci řešení bude proveden výzkum povědomí českých manažerů o CSR ve vybraných firmách a budou identifikovány možnosti uplatňování CSR, a následně bude navržena forma propagace CSR v podnikatelském prostředí České republiky. Zvláštní pozornost bude věnována úrovni interní komunikace firem a filantropii.

3. Název tématu: Rozvoj nástrojů managementu kvality s cílem zvyšování schopnosti plnit požadavky.
Dílčí cíl: Návrh postupu pokročilého uplatnění některých tradičních nástrojů managementu kvality.
V rámci řešení bude provedena analýza možného pokročilého uplatnění vybraných tradičních metod a nástrojů managementu kvality - možná pokročilá aplikace metod FMEA a QFD, příp. dalších, se zvážením možnosti uplatnění takových oblastí, jako např. neuronové sítě, fuzzy logika, nákladové hledisko, apod. Dále bude navržen postup jejich uplatnění, který by měl vést k důslednějšímu naplňování požadavků, jejich snadnějšímu uplatnění a zvýšení přínosů z jejich aplikace. Kromě toho bude kladen i důraz na porovnání přínosů z uplatnění tradičních přístupů s pokročilými.

V rámci řešení projektu vzniknou diplomové práce vybraných studentů magisterského studia oboru managementu jakosti, obhajované ve školním roce 2013/2014 a minimálně 3 články v odborných recenzovaných případně impaktovaných časopisech(jako např. „Auspicia“, „Kvalita, inovácia a prosperita“, "Matalurgija", apod.) a je i uvažováno s možností prezentace v příspěvcích na odborných konferencích (Kvalita, Metal, apod.).
Předpokládaný postup řešení projektu:
1. Teoretický rozbor literatury v dané problematice (dle dílčích cílů).
Termín: 20. 2. 2013
2. Analýza přístupů (průzkum) k zajišťování dané problematiky v českých organizacích a v zahraničí (dle dílčích cílů) a jejich vyhodnocení.
Termín: 30. 4. 2013
3. Návrh metodických postupů v rámci každého dílčího cíle.
Termín: 15. 8. 2013
4. Ověření vhodnosti a aplikovatelnosti vytvořených návrhů v praxi konkrétní organizace.
Termín: 15. 11. 2013
5. Vypracování závěrečné zprávy a ukončení prací na řešení tématu.
Termín: 20. 12. 2013

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
30820,-30820,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)23000,-23000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti7820,-7820,-
2. Stipendia48000,-48000,-
3. Materiálové náklady45200,-48589,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek59400,-54800,-
5. Služby28700,-16101,-
6. Cestovní náhrady23880,-37490,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory26000,-26200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady262000,-
Uznané náklady262000,-
Celkem běžné finanční prostředky262000,-262000,-