Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/37
Název projektuOptimalizace chemických procesů vedoucích k zhodnocení průmyslových odpadů při jejich sanaci
ŘešitelPánek Petr doc. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuCharakteristickým rysem průmyslových aglomerací je zvýšená tvorba nejrůznějších vedlejších odpadních produktů. Jedná se o specifické vícefázové systémy, které vesměs negativně ovlivňují životní prostředí. Projekt je zaměřen na studium a optimalizaci chemických procesů, které se uplatňují při sanaci průmyslových odpadů a vedou k jejich lepšímu zhodnocení. Tvoří jej několik dílčích problémů, které jsou řešeny na jednotlivých pracovištích katedry chemie a jsou či budou předměty diplomových a disertačních prací. Jedná se o tyto problémy: (I) Optimalizace chemických procesů při sanaci alkalicky stabilizovaných kalů vznikajících při zpracování ropy. (II) Využití odpadních oxidových soustav jako sorbentů k selektivní separaci kationtů těžkých kovů a problémových aniontů z vodných roztoků ve vícestupňovým sorpčních procesech. (III) Příprava nanostrukturovaného oxidu zinečnatého srážením z odpadních roztoků chloridu zinečnatého vznikajících při povrchových úpravách kovů. (IV) Studium a optimalizace procesů využívajících ZnO v ocelárenských odprašcích a zinkového popela k retenci chlorovodíku po pyrolýze PVC. Separace Zn ze získaných zinečnatých solí. (V) Vícefázová hydrodynamika g-l-s reaktoru: charakterizace a vlastnosti mikrodisperzních soustav, sledování viskozity a zeta-potenciálů na fázovém rozhraní s ohledem na kvalitu nosné kapaliny.
Členové řešitelského týmuBc. David Burget
Ing. Hana Kohutová
Ing. Jakub Korpas, Ph.D.
doc. RNDr. Bruno Kostura, Ph.D.
doc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Mgr. Lubomír Pavelek
Ing. Jan Pospíšil
Ing. Miroslav Raška
doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Mgr. Roman Witasek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu.
Cílem tohoto projektu je:
(I) Posouzení možnosti využití pyrolýzy a kopyrolýzy při zpracování tzv. stabilizovaných ropných kalů. Analýza pyrolýzních produktů se zaměřením na výšemolekulární podíly s cílem ovlivnění jejich vzniku. Navržení a ověření postupu aktivace pevných podílů po pyrolýze, resp. kopyrolýze. Vyhodnocení ekotoxikologických parametrů kapalných podílů po pyrolýze
(II) Optimalizace vícestupňových sorpčních procesů využívajících odpadních oxidových soustav k separaci kationtů těžkých kovů a problémových anorganických aniontů z odpadních vod. Selektivní sorpce těžkých kovů v přítomnosti fosfátových iontů. Studium desorpčních mechanismů.
(III) Laboratorní výzkum přípravy nanostrukturovaného ZnO pomocí amoniakálního srážení.
(IV) Separace zinku z metalurgických odprašků, se zaměřením na snadno dostupný zinek ve formě ZnO. Využití zásadité složky odprašků (ZnO) k zachycení chlorovodíku produkovaného pyrolýzou odpadního PVC a získáním potenciální zinkové suroviny ZnCl2.
Návrh separačního procesu zinku z metalurgických odprašků v prostředí chlorovodíku.
(V) Optimalizace geometrie g-l-s reaktoru pro dispergovanou tuhou fázi různé hustoty a různých tvarů, nalezení optimálních hodnot parametrů s ohledem na stabilizaci koncentrovaných suspenzí.

K dosažení těchto cílů bude:
• Provedeny pyrolýzní a kopyrolýzní experimenty (s uhlím, plasty a odpadní dřevní hmotou) v násadovém reaktoru vlastní konstrukce. U vybraných pevných podílů bude provedena chemická aktivace a vyhodnoceny sorpční vlastnosti produktů. Plynné, kapalné a pevné produkty budou analyzovány a s využitím metody molekulárního modelování budou určeny průměrné strukturní prezentace vyšemolekulárních podílů v kapalné fázi.
• Vyzkoušena metodika selektivní sorpce těžkých kovů v přítomnosti různých aniontů a otestovány potenciální sorbenty těžkých kovů.
• Sledován vliv pH, teploty srážení, koncentrace použitého výchozího ZnCl2, teploty kalcinace a využití surfaktantů a stanoveny optimální podmínky pro přípravu nanočástic ZnO.
• Stanoven diagram distribuce velikosti částic a provedena analýza částic pomocí dostupných fyzikálně-chemických metod (XRD, SEM, FTIR, TA).
• Provedeny odběry a analýza vzorků ocelárenských kalů (odprašků zachycených mokrou cestou).
• Provedena selekce vhodných vzorků a zkoumání reakcí s pyrolýzními plyny PVC (HCl) v laboratorním měřítku.
• Posouzení vlivu přídavku aditiva (např. polymeru) na stabilitu a reologii vodných suspenzí pigmentů a jílového materiálu.

Očekávané výsledky. Získané výsledky mohou být aplikovány při efektivní ochraně životního prostředí, v oblasti nanotechnologií, v hydrometalurgii, při loužení polymetalických rud a metalurgických odpadů, až po extrakci těžkých kovů či uranu, nebo v technologii čištění odpadních vod.

Předpokládané výstupy. Získané originální výsledky budou použity jako podklady pro publikace v recenzovaných časopisech. Průběžné výsledky budou prezentovány na mezinárodních konferencích CHISA 2013 a Sjezd chemických společností 2013, Recyklace odpadů a na Studentských dnech metalurgie.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
18760,-18760,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)14000,-14000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4760,-4760,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady55000,-79170,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek72040,-72737,-
5. Služby42000,-24362,-
6. Cestovní náhrady8000,-771,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory26200,-26200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady262000,-
Uznané náklady262000,-
Celkem běžné finanční prostředky262000,-262000,-