Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/34
Název projektuHodnocení porušování pevného nadloží exploatované sloje a geofyzikální monitoring sledování změn geofyzikální charakteristiky horninového prostředí
ŘešitelMolčák Vlastimil Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPro účely projektu byla vytipovaná oblast 7. kry Dolu Karviná, lokalita Lazy. V současné době je v této oblasti dobýván první porub 140702 ve sloji č. 40, jehož vliv dobývání na povrch byl sledován v roce 2012 v rámci projektu SGS SP2012/148. Z výsledku sledování vyplynulo, že nad prvním dobývaným porubem 140702 ve sloji č. 40 byla vytvořena vzpěrná klenba a dosud nedošlo k prolomení pevného nadloží nad výrubem. Současně podávány návrh navazuje na výsledky získané při řešení projektu v roce 2012.
Výsledky geodetických měření budou následně doplňovány geofyzikálním měřením metodami VES, ERT a GPR. V tomto případě bude metoda VES konfrontována s dosud nepoužívanou metodou elektrické rezistivitní tomografie a geofyzikálního radaru. Jedná se zejména o vymezení reálného hloubkového dosahu těchto metod a tak zlepšení informace o změněné fyzikální charakteristice horninového masívu zejména ve formě vertikálních řezů – znázornění ve formě 2D, případně i 3D.
Posouzení možností vybraných geofyzikálních metod – metody VES (vertikální elektrické sondování), metody ERT (elektrická rezistivitní tomografie) a metody GPR (geofyzikální radar) při sledování změn fyzikální charakteristiky horninového prostředí v oblastech poklesových kotlin.
I když základní metodou pro sledování povrchových deformací vzniklých hlubinným dobýváním jsou geodetická měření, svůj význam zde mají i geofyzikální metody. Deformace horninového prostředí vyvolávají změny napěťového stavu, což vede ke změnám fyzikálních vlastností horninového masívu.
Výsledky projektu přinesou nové poznatky ze současného hodnocení výškových změn povrchu a změn fyzikální charakteristiky zkoumaného prostředí.
Členové řešitelského týmuIng. Bladimir Cervantes
Ing. Martina Havlicová
doc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D.
Ing. Vlastimil Molčák
Ing. Aleš Poláček, CSc.
Ing. Ondřej Vlk
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1) Sledování změn ve fyzikální charakteristice horninového masívu v oblasti ovlivněné a neovlivněné dobýváním. Časový vývoj rozhraní mezi oběma oblastmi nejen na základě povrchových geodetických měření, ale i na základě geofyzikálních měření.

2) Návrh na optimální metodiku sledování změn ve fyzikální charakteristice horninového masívu pomocí komplexu geofyzikálních metod při dobývání porubu 140704.

3) Vymezení hloubkového dosahu sledování změn ve fyzikální charakteristice horninového masívu metodou VES, ER a GPR.

4) Posouzení možnosti GPS na sledování změn reliéfu terénu v různých terénních podmínkách (asfalt, travnatý povrch, apod.)

5) Výsledky budou publikovány v časopisech GeoScience Engineering, Contributions to Geophysics and Geodesy, Acta Geodynamica et Geomaterialia.

Postup řešení, časový harmonogram:

leden, únor:

• Návrh pozorovací stanice pro sledování výškových změn povrchu v důsledku dobývání porubu 140704.

březen – listopad:

• Geodetický a geofyzikální monitoring na zvolených profilech v intervalech 70 – 80 dní v závislosti i na klimatických poměrech (výrazné změny srážkové činnosti, apod.) Průběžná analýza získaných výsledků, testování různé metodiky měření.

prosinec:

• Vyhodnocení provedených měření, závěrečná zpráva.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia36000,-36000,-
3. Materiálové náklady77000,-131000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek90000,-52000,-
5. Služby70000,-97000,-
6. Cestovní náhrady40000,-12000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory37000,-37000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)20000,-5000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady370000,-
Uznané náklady370000,-
Celkem běžné finanční prostředky370000,-370000,-