Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/33
Název projektuStudie možností využití inteligentních senzorů, standardů pro middleware a EPCIS v prostředí těžby, dopravy a zpracování nerostných surovin
ŘešitelJurco Tomáš Ing.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Vladimír Kebo<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuKe kvalitnímu řízení procesu těžby, dopravy a zpracování surovin je zapotřebí rychlých přesných a vypovídajících informací, jenž poslouží jako podklady pro operativní řízení. Jako členové pracovního týmu laboratoře ILAB RFID a Institutu ekonomiky a systémů řízení se o tuto problematiku přirozeně zajímáme a rádi bychom přispěli k jejímu rozvoji v souvislosti s tématem našich disertačních prací.
Mandát mezinárodní laboratoře RFID v oblasti tvorby standardů potvrzuje jak její nemalé zkušenosti v oblasti automatické identifikace, tak i její začlenění do evropské sítě laboratoří GS1 in Europe Lab Network.
Svojí odbornou práci zaměřujeme do oblasti surovinového průmyslu. V návaznosti na práce realizované na Institutu Ekonomiky a systémů řízení a v RFID laboratoři, experimenty provedené na povrchových dolech v Mostě, odborné články publikované pracovníky laboratoře v oblasti middleware a EPCIS a v neposlední řadě také v návaznosti na disertační práci Ing. Filipa Beneše, bychom chtěli provést studii popisující možnosti využití zmíněných standardů a inteligentních senzorů pro sběr, zpracování a distribuci dat z důlních přepravních systémů využívajících RFID technologie. V současnosti se realizuje využití RFID technologie ve vybraných provozech OKD.
Publikace výsledků práce rozšíří jak povědomí o institutu 545, jakožto pracovišti se špičkovými odborníky s kompetencemi v oblasti automatizace, tak i o Hornicko-geologické fakultě, coby výzkumném pracovišti se zaměřením na progresivní metody v oblasti efektivního řízení procesů těžby nerostných surovin.
Ve studii plánujeme pracovat jak s pasivními tak aktivními tagy a inteligentními senzory, tak i se standardy společnosti GS1 Czech Republic, a to zejména standardy pro sběr, zpracování a distribuci dat, což bude tvořit podstatnou část podkladů pro naše dizertační práce.
Členové řešitelského týmuIng. Filip Beneš, Ph.D.
doc. RNDr. Radim Havelek, Ph.D.
Ing. Tomáš Jurco
doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Ing. Miroslav Štolba
Ing. Jiří Švub, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Článek v odborném periodiku GeoScience Engineering
2x článek v odborném periodiku Sdělovací technika a Automa
2x článek ve sborníku DoNT 2013
Článek ve sborníku registrovaném v databázi Scopus - konference SGEM, Albena
Pro získání nových znalostí a vědomostí nutných ke zpracování výše zmíněné studie budou použity osvědčené vědecké postupy systémové analýzy a strukturovaného přístupu, experimentálního ověření teoretických poznatků a iterativní postupy pro verifikaci zjištěných skutečností.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia56000,-54000,-
3. Materiálové náklady90000,-100000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek90000,-80000,-
5. Služby66000,-76000,-
6. Cestovní náhrady30000,-26000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory39000,-39000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)19000,-15000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady390000,-
Uznané náklady390000,-
Celkem běžné finanční prostředky390000,-390000,-