Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/29
Název projektuVyužití umělých neuronových sítí pro predikci výskytu vnitřních necelistvostí ve vývalcích z Cr-Mo ocelí a k predikci elektrických a optických vlastností skel založených na bázi Sb2O3.
ŘešitelZimný Ondřej Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci předkládaného návrhu projektu je návrh a ověření neuronových predikčních modelů pro predikci výskytu vnitřních necelistvostí ve vývalcích z Cr-Mo ocelí a pro predikci elektrických a optických vlastností skel založených na bázi Sb2O3.
V prvním případě bude model predikovat vadu vývalků na základě vstupních parametrů jako je chemické složení a vybrané technologické operace. Problematika zjišťovaní vad ve vývalcích se provádí pomocí ultrazvukové kontroly až u vychlazených vývalků, a tudíž se jedná o velmi komplikovanou a rozsáhlou problematiku. Model vytvořený pomocí neuronových sítí pro predikci vad ve vývalcích se jeví jako alternativa k tradičním metodám, jako je např. regresní statistická analýza.
V druhém případě se bude jednat o predikci fyzikálních vlastností amorfních skel, neboť příprava těchto skel je náročná, protože v procese chladnutí má tavenina velký sklon ke vzniku krystalů, následkem čehož se skla stávají neprůhledné.
Obecně lze umělé neuronové sítě využít pro výše zmíněné problémy, neboť jsou zvlášť vhodné pro „samoučení“ na souborech nestrukturovaných dat s vysokým stupněm nelinearity a velkou mírou nejistoty a jeví se jako velmi vhodná aproximace vztahů mezi různými procesními daty zejména v případech, kdy modelujeme takové reálné soustavy, které se vyznačují značnou složitostí i značnou obtížností formálního matematického popisu.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Ing. Roman Meca
Ing. Ondřej Zimný, Ph.D.
Ing. Martin Zuskáč
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu, je vytvoření predikčních modelů s využitím umělých neuronových sítí pro predikci výskytu vad ve vývalcích z Cr-Mo ocelí a pro predikci fyzikálních vlastností amorfních skel založených na bázi Sb2O3. Výsledky budou publikovány v rámci vědecké konference nebo recenzovaném odborném časopise.

1. etapa
leden – červen 2013
Analýza vstupních dat a tvorba trénovacích množin pro predikční model

2. etapa
červen – prosinec 2013
Návrh a tvorba predikčních modelů, tvorba citlivostní analýzy

3. etapa
listopad – prosinec 2013
Verifikace výsledků, zhodnocení a tvorba závěrečné zprávy

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
10000,-10000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)6600,-7463,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3400,-2537,-
2. Stipendia53000,-53000,-
3. Materiálové náklady23500,-35715,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek15000,-0,-
5. Služby0,-8068,-
6. Cestovní náhrady110000,-104717,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory23500,-23500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady235000,-
Uznané náklady235000,-
Celkem běžné finanční prostředky235000,-235000,-