Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/27
Název projektuDeterminační faktory vzduchotěsnosti energeticky efektivních budov
ŘešitelKraus Michal Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumua) Celková charakteristika problému
Vzduchotěsnost, schopnost obálky budovy nepropouštět vzduch, je jedním ze základních předpokladů energeticky efektivní výstavby. Kvalitní vzduchotěsná obálka budovy vede ke snížení energetické náročnosti v souladu s principy trvale udržitelné výstavby. Za předpokladu nedostatečně těsné obálky budovy dochází povětšinu roku k úniku tepla z interiéru do exteriéru skrze netěsnosti, trhlinami a spárami. Nadměrný únik tepla skrze netěsnosti obálky budov negativně ovlivňuje energetickou bilanci budov.

b) Metodologie výzkumného projektu
Projekt Studentské grantové soutěže 2013 s názvem Determinační faktory vzduchotěsnosti energeticky efektivních budov navazuje na projekt SGS Diagnostika vzduchotěsnosti budov s využitím statistických metod řízení kvality, který probíhal v roce 2012. Projekt předpokládá navázat a rozšířit dílčí poznatky a výsledky. Pro statistické analýzy bude využito výběrového souboru z předcházejícího projektu SGS, který využívá sekundární data (Centrum pasivní domy a Inštitút pre energeticky pasívne domy). Výběrový soubor bude doplněn o databázi měření FAST, VŠB - TUO.

V projektu se předpokládá využití statistických metod a metod řízení kvality. Statistické testování hypotéz bude ověřeno pomocí parametrických, popřípadě neparametrických metod, například lineární či nelineární závislost pomocí Pearsonova a Spearmanova korelace, statistický test nezávislosti, koeficienty determinace, Paretova analýza a další vhodné metody, které budou upřesněny v průběhu projektu.

Korelační analýza vyjadřuje těsnosti závislosti (sílu vztahu) dvou náhodných spojitých proměnných. Dvě náhodné proměnné jsou korelované, jestliže určité hodnoty jedné proměnné mají tendenci se vyskytovat společně s určitými hodnotami druhé proměnné.

Koeficient determinace umožňuje srozumitelně vysvětlit závislosti mezi dvěma proměnnými. Koeficient determinace se běžně vyjadřuje v procentech a je definován jako druhá mocnina korelačního koeficientu. Koeficient determinace definuje, kolika procenty se podílí sledovaná proměnná na výsledném efektu.

Paretova analýza umožňuje relativně jednoduchým způsobem diferencovat podstatné faktory příčinných vztahů, zejména na základě Paretova optima 80:20. Na základě výpočtu relativních a kumulativních četností je možné do Paretovy analýzy zakomponovat Lorenzovu křivku, která jasně definuje zlom podstatných vlivů. Paretovo optimum pracuje na předpokladu, že 80 % důsledků je ovlivněno 20 % faktorů.
Členové řešitelského týmuIng. Michal Kraus
prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)a) Stručný popis předpokládaných výsledků:
Cílem projektu je definovat a především analyzovat faktory budov ovlivňující vzduchotěsnost budov. Předpokládá se testování předběžně stanovených parametrů stavby (zastavěná plocha, užitná plocha, obestavěný prostor, vytápěný prostor, ochlazovaná obálka budovy a objemový faktor budovy A/V) a jejich statisticky významný vliv na vzduchotěsnost obálky budovy. Další faktory ovlivňující vzduchotěsnost budovy budou definovány v průběhu projektu. Dílčím úkolem je také ověření statistické závislosti vzduchotěsnosti objektu k energetické bilanci, konkrétně měrné potřeby tepla na vytápění.


b) Předpokládané výstupy:
- 1 příspěvek a účast na mezinárodní konferenci:
- ACE 2013, Singapore, 18. 03. - 19. 03. 2013
- (nebo ICAMDM 2013, Kuala Lumpur, 17. 05. - 18. 05. 2013)

- min. 1 - 2 články v časopise nebo příspěvky na tuzemských konferencích:
- STRUCTURA 2013 (listopad – prosinec 2013)
- CZECHSTAV 2013 (říjen 2013)

- návrh konceptu článku s IF

- podklady nutné pro vypracování disertační práce na téma Význam pasivní a energeticky nulové výstavby s ohledem na energeticky vývoj v ČR a požadavky EU (se zaměřením na vzduchotěsnost obálky budov)

c) Postup řešení:
1. Definice problému a vytyčení cílů
2. Analýza a úprava dat
3. Řešení problémů
4. Interpretace a prezentace výsledků

d) Časový harmonogram:
Leden 2012 – Březen 2013
- Příprava a realizace výzkumného projektu
- Koncepce řešení
- Podrobný plán řešení

Duben - Září 2012
- Analýza datové základny, korekce a úprava dat
- Výběr vhodných statistických metod a metod řízení kvality
- Hledání příčin řešeného problému

Říjen - Prosinec 2012
- Prezentace výsledků, příprava a realizace závěrečné zprávy

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
6700,-6700,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5000,-5000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-1700,-
2. Stipendia25000,-25000,-
3. Materiálové náklady3000,-1450,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-23970,-
6. Cestovní náhrady91300,-68880,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory14000,-14000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady140000,-
Uznané náklady140000,-
Celkem běžné finanční prostředky140000,-140000,-