Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/25
Název projektuVýzkum realizace sklápění a vývoj řízení zdvihového mechanismu jeřábu derikového typu
ŘešitelHrabovský Leopold doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci projektu je zaměřen především na výzkum řízení pohonu zdvihového mechanismu jeřábu s ohledem na změnu polohy vyložení ramene výložníku u jeřábu derikového typu.
Účelem výzkumu je požadavek docílit, aby dráha břemene při změně vyložení břemene, kterou zajišťuje výložník otočně uložený na horizontálním čepu, prostřednictvím sklápěcího mechanismu, byla při měnícím se vyložení přibližně vodorovná, čímž stavitelné výložníky standardně nedisponují. Vyložení se u nich mění občas, při změně pracovních podmínek a většinou při nezatíženém jeřábu. Výložník bývá nevyvážen a při jeho vztyčování se nezbytně hák zdvíhá do výše.
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Bobok
Ing. Martin Horák
doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Bc. Ivo Pořický
Ing. Marek Uher
Ing. František Zádrapa
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Specifikace výstupu výzkumu:
1. Návrh a realizace modelu jeřábu derikového typu s možností měnitelného vyložení výložníku.
2. Vypracování metodiky a nezbytných předpokladů za účelem dosažení vodorovné dráhy břemene při změně vyložení břemene jednoduchým výložníkem s kruhovou dráhou kladky.
3. Návrh řízení pohonu zdvihového mechanismu jeřábu s ohledem na změnu polohy vyložení ramene výložníku.
4. Zapracování získaných výsledků do přímé výuky v rámci státnicového předmětu Bc. studia Jeřáby.
5. Publikace v odborných časopisech, účast na konferenci.
6. Uplatnění funkčního vzorku.

Souhrn předpokládaných výstupů:
1x Funkční vzorek,
2x Příspěvek v odborném časopise,
1x Příspěvek na mezinárodní konferenci.

Harmonogram:
Leden-březen 2013: - Konstrukční zpracování návrhu modelu jeřábu derikového typu s možností měnitelného vyložení výložníku. Dle vypracované výkresové dokumentace realizace reálného modelu.

Duben-červenec 2013: - Zpracování metodiky, pevnostních a technologických výpočtů a nezbytných předpokladů za účelem dosažení vodorovné dráhy břemene při změně vyložení břemene jednoduchým výložníkem s kruhovou dráhou kladky.

Červenec-září 2013: - Vytvoření návrhu řízení pohonu zdvihového mechanismu jeřábu s ohledem na změnu polohy vyložení ramene výložníku. Reálné vytvoření řízení pohonu zdvihu v závislosti na vyložení výložníkového ramene.

Říjen-prosinec 2013: - Zapracování získaných výsledků do přímé výuky v rámci státnicového předmětu Bc. studia Jeřáby.
Publikace v odborných časopisech, fyzická účast na konferenci.
Zpracování a uplatnění funkčního vzorku.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
4690,-4690,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)3500,-3500,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1190,-1190,-
2. Stipendia6000,-6000,-
3. Materiálové náklady31160,-14754,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-21600,-
6. Cestovní náhrady2250,-1921,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory4900,-35,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady49000,-
Uznané náklady49000,-
Celkem běžné finanční prostředky49000,-49000,-