Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/21
Název projektuZkoumání tendencí a faktorů rozvoje organizací poskytujících komplexní logistické služby s důrazem na integrující funkce v dodavatelských řetězcích
ŘešitelJurásková Karla Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Pavla Macurová, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu bude činnost organizací poskytujících komplexní logistické služby v dodavatelských řetězcích.

Výzkumné téma bylo koncipováno na základě dosavadních znalostí a prostudování časopiseckých a knižních zdrojů týkajících se poskytování komplexních logistických služeb. K nejvýznamnějším prostudovaným zdrojům patří:

Büyüközkan, G., Feyzioglu, O., Ersoy, M. S.: Evaluation of 4PL operating models: A decision making approach based on 2-additive Choquet integral. Int. J. Production Economics 121 (2009), p.112-120.
Hingley, M., Lindgreen, A., Grant, D. B., Kane, Ch.: Using fourth-party logistics management to improve horizontal collaboration among grocesy retailers. Supply Chain Management: An International Journal. 16/5 (2011), p. 316 – 327.
Huemer. L.: Unchained from the chain: Supply management from a logistics service provider perpective. Journal of Business Research. 65 (2012), pp. 258-264.
Foster, T.: 4PLs: the next generation for supply chain outsourcing? Logistics Management & Distribution Report. 1999, 38(4): 35.
Novák, R., Zelený, L., Pernica, P., Kolář, P.: Přepravní, zasílatelské a logistické služby. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. ISBN 978-80-7357-735-3.
Schmoltzi, Ch., Wallenburg, C. M.: Operational governance in horizontal cooperations of logistics service providers: performance effects and the moderating role of cooperation complexity. Journal of Supply Chain Management. Volume 48, Issue 2, p. 53–74, April 2012.
Weberová, A.: Model 4PL: Strategické partnerství. Systémy logistiky, roč. 12, č. 115, září 2012, s. 6-10.
Win, A.: The value a 4PL provider can contribute to an organisation. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. Volume 38, No. 9, 2008. p. 674-684.
Yao, J: Decision optimization analysis on supply chain resource integration in fourth party logistics. Journal of Manufacturing Systems, 29 (2010), p. 121-129.

Podle funkcí, které plní organizace specializované na logistické služby, se zpravidla rozlišují poskytovatelé logistických služeb na úrovni třetí strany logistiky (3PL - Third Party of Logistics) a čtvrté strany logistiky (4PL - Fourth Party of Logistics).

Poskytovatelé logistických služeb na úrovni 3PL jsou charakterizováni Novákem a kol. (2011) jako organizace, které přebírají od klientské firmy (výrobce, dodavatele, distributora apod.) logistické procesy nebo soubory činností zpravidla distribučního charakteru a zajišťují je nebo samy provádějí s nákladovým přínosem pro klienta, přičemž klient zastává roli příkazce.

Základní definice poskytovatelů logistických služeb na úrovni 4PL byla formulována konzultační skupinou Accenture (Foster, 1999): čtvrtá strana logistiky je integrátorem, který soustřeďuje zdroje, schopnosti a technologie své vlastní organizace a jiných organizací tak, aby navrhoval, vytvářel a provozoval rozsáhlá řešení dodavatelských řetězců. Win (2008) rozvíjí tuto definici o zdůraznění nezávislosti a samostatnosti právně odpovědného integrátora, který nevlastní aktiva k provádění fyzických toků. Hingley a kol. (2011) charakterizují čtvrtou stranu logistiky jako outsourcingového poskytovatele, který je při řízení celkových logistických procesů neutrální.

Logistická praxe není v pojímání podstaty 4PL jednotná. V ČR se podle Weberové (2012) pohybuje chápání pojmu 4PL v různých rovinách: jako nezávislého poradenství, kdy poskytovatel sám logistickou službu nerealizuje, přes model, kdy poskytovatel logistických služeb kromě poradenství koordinuje aktivity 3PL, až po poskytovatele, který sám vlastní fyzické prostředky. Jak uvádí Weberová (2012), mnohdy se poskytovatelé 3PL disponující fyzickými prostředky považují za poskytovatele 4PL,což je paradox, neboť právě nevlastnění fyzických prostředků je často zmiňováno jako základní podmínka modelu 4PL. Ve zdroji Weberová (2012) je zdůrazněno, že těžiště 4PL není v logistice, nýbrž v managementu.

V oboru poskytování komplexních logistických služeb nastává v posledních letech masivní rozvoj. Dochází k rozšiřování funkcí organizací 3PL, k rozprostírání jejich činnosti na velkém území, k četným fúzím a akvizicím. Některé organizace 3PL mají ambice přerůst do úrovně 4PL. Dosavadní poznatky naznačují, že existují pokusy o realizaci integrace řízení dodavatelského řetězce na bázi 4PL. Integrace v logistice může probíhat ve vertikálním směru (po linii dodavatelského řetězce), ale i horizontálně (mezi konkurenty ve stejném oboru). Huemer (2012) však na případových studiích diskutuje rozpory mezi myšlenkami o integraci a skutečnými strukturami, kterými jsou tyto myšlenky naplňovány, a uvádí, že kooperace s konkurenty je diskutabilní.

Hingley a kol. (2011) prezentovali výsledky průzkumu možností a bariér horizontální spolupráce pomocí 4PL. Jedním z poznatků byla opatrnost potenciálních klientů 4PLvůči možné ztrátě kontroly nad řízením svých činností. Rovněž Schmoltzi a Wallenburg (2012) upozorňují na složitost horizontální kooperace.

Přesto se řada autorů (Win, 2008; Yao, 2010; Schmoltzi a Wallenburg, 2011) shoduje, že logistická integrace může přispět k prosazení celostného pohledu na dodavatelský řetězec, ke sladění činností jednotlivých partnerů v řetězci při snaze o zvýšení výkonnosti dodavatelského řetězce, zvládání rizik a rostoucích omezení.

Předmětem výzkumu v rámci projektu SGS bude hledání odpovědí na otázky týkající se dvou oblastí:
1.Rozvoje organizací typu 3PL, které působí v ČR.
2.Prvků logistické integrace typu 4PL.

V prvé oblasti bude zkoumán vývoj struktury organizací 3PL podle rozsahu, forem a specializace jejich činnosti. Dále budou zkoumány faktory jejich úspěšnosti a rovněž míra a způsob jejich integrace s organizacemi klientů.

Ve druhé oblasti bude zkoumána rozšířenost prvků 4PL, zaměření a formy realizace 4PL, geneze vzniku 4PL, možnosti získání potřebného znalostního potenciálu, splnění požadavku nezávislosti na kritériu využití vlastních zdrojů, bariéry ke vstupu do logistické integrace ze strany klientů, skutečné přínosy 4PL, hranice rozsahu integrace a její udržitelnosti. Výzkum v této oblasti by rovněž měl poskytnout odpovědi na otázky:
­-zda je tendence k integraci formou 4PL významná,
­-pro které klienty je integrace 4PL vhodná,
­-zda je schůdnější vertikální integrace (po linii dodavatelského řetězce), nebo horizontální (mezi konkurenty),
­-jaká hloubka a jaké modely integrace jsou možné a pro jaké podmínky jsou vhodné,
-zda lze dosáhnout koordinovaného řízení logistických činností více subjektů jinými formami než je 4PL.

Hlavní cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je získat a zobecnit poznatky o formách, předpokladech a účinnosti logistické integrace uskutečňované pomocí organizací poskytujících komplexní logistické služby, jakož i o nových tendencích v této oblasti. Získané poznatky prezentovat odborné veřejnosti a využít v navazujících výzkumech jako podněty k rozvoji problematiky projektování a řízení dodavatelských řetězců.

Dílčí cíle projektu:
1.identifikovat (zmapovat) poskytovatele komplexních logistických služeb působící v ČR a tendence v rozvoji logistických služeb,
2.identifikovat organizace působící v ČR, které uplatňují prvky 4PL, a prozkoumat, jak vznikly a jakou formou tyto služby uskutečňují,
3.prozkoumat přínosy a bariéry partnerství podniků s organizacemi 3PL a 4PL,
4.formulovat podmínky, za kterých je integrace formou 4PL vhodná a uskutečnitelná, klasifikovat a zhodnotit modely realizace 4PL.

Metodika výzkumu, typy a zdroje dat
•Studium odborné literatury z oblasti logistického řízení, projektování dodavatelských řetězců, partnerství v dodavatelském řetězci, integrace systémů, metodologie provádění výzkumu.
•Odborné diskuse v řešitelském týmu.
•Analýza existujících databází o poskytovatelích logistických služeb působících v ČR (databáze Albertina, databáze časopisu Systémy logistiky – „Kniha seznamů poskytovatelů logistických služeb“, databáze Eurostat, statistiky Svazu průmyslu a dopravy) – klasifikační analýza organizací poskytujících logistické služby podle více kritérií (podle typu poskytovaných služeb, organizačně-právní formy poskytovatele, podle lokalizace sídla, podle obratu, podle počtu pracovníků, podle vlastníků apod.), analýza vývoje činnosti podle vybraných kritérií za posledních několik let.
•Dotazníkový průzkum u potenciálních a skutečných příjemců logistických služeb z řad výrobních podniků (respondenti budou vybrání z databáze Albertina a databáze „Kniha seznamů poskytovatelů logistických služeb“) – statistické vyhodnocení formou deskriptivních statistik a analýzy variability.
•Případové studie na bázi interview ve vybraných organizacích logistických služeb – organizace budou vybrány ve spolupráci s Logistickou akademií Ostrava.
•Srovnávací analýza výsledků průzkumů u příjemců logistických služeb a poskytovatelů logistických služeb (u vybraných aspektů).
•Syntéza získaných poznatků.

Časový harmonogram řešení
•úvodní schůzka ke koncepci řešení (leden),
•získávání pramenů a jejich studium (leden - únor a dále průběžně),
•zpracování koncepce průzkumů, rozdělení prací (únor),
•realizace dotazníkového průzkumu a interview, získávání expertních stanovisek (březen - červen),
•analýza výsledků průzkumů (červen - září),
•syntéza získaných poznatků (říjen),
•zpracování článků (průběžně),
•příprava pokračování výzkumu a zpracování závěrečné zprávy (prosinec).
Členové řešitelského týmuBc. Vlasta Hatlapatková
Ing. Karla Jurásková
Bc. Šárka Kohoutková
doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Plánované publikační výstupy:
Rok 2013:
1 článek do zahraničního recenzovaného časopisu kategorie Jneimp (12 bodů),
1 článek do domácího recenzovaného časopisu kategorie Jrec (10 bodů),
Rok 2014:
1 článek ve sborníku ze zahraniční odborné konference, evidovaném v databázi CPCI (8 bodů).
Výstupem projektu SGS bude závazně minimálně 30 bodů.


Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
46900,-46900,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)35000,-35000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti11900,-11900,-
2. Stipendia82000,-82000,-
3. Materiálové náklady43000,-51800,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek5000,-3201,-
5. Služby41000,-46999,-
6. Cestovní náhrady16100,-3100,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory26000,-26000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady260000,-
Uznané náklady260000,-
Celkem běžné finanční prostředky260000,-260000,-