Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/20
Název projektuVysokopevnostní lisované geopolymery z odpadních materiálů
ŘešitelStaněk Stanislav Ing.
Školitel projektudoc. RNDr. František Kresta, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je příprava a ověření vlastností vysokopevnostních lisovaných geopolymerů s použitím odpadních materiálů.
Technologie výroby alkalicky aktivovaných systémů lisováním v současnosti není uplatňována, ačkoli umožňuje vlivem vysokého tlaku a minima záměsové vody vytvářet enormně pevné a odolné stavební prvky.
Jako pojiva budou v systému uplatněny sekundární suroviny ve formě technogenních pucolánů, jako plniva budou odzkoušeny nejen běžně dostupné stavební materiály, ale také odpadní suroviny, např. elektrárenské strusky, organické odpadní látky, odpadní písky aj.
Na připravených zkušebních tělesech budou stanoveny základní fyzikálně-mechanické parametry materiálu (pevnosti v tahu a tlaku po 7, 28 a 90 dnech, objemová hmotnost), dále budou ověřeny trvanlivostní vlastnosti (CHRL, mrazuvzdornost, odolnost proti působení kyselin) a další důležité parametry (odolnost proti skluznosti povrchu, obrusnost povrchu).
Časový harmonogram řešení:
01.03. - 31.08. Laboratorní práce - vyvíjení receptur, příprava zkušebních těles
31.08. - 30.09. Ověřování vlastností připravených těles
01.10. - 30.10. Podání přihlášky užitného vzoru
01.11. - 13.12. Publikace výsledků, odevzdání disertační práce spoluřešitele
14.12. Ukončení projektu

Členové řešitelského týmuIng. Jana Boháčová, Ph.D.
doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
Ing. Pavel Mec
Ing. Stanislav Staněk
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je lisovaný geopolymer připravený z odpadních materiálů. Podstatou výstupu je složení receptury s ověřenými vlastnostmi a technologickým postupem její přípravy.
Plánované výstupy:
- odevzdaná disertační práce spoluřešitele projektu (ing. Jana Boháčová)
- publikace v recenzovaném časopise
- užitný vzor

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
2680,-2680,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)2000,-2000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti680,-680,-
2. Stipendia10000,-10000,-
3. Materiálové náklady1320,-4560,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek5000,-4360,-
5. Služby8000,-5400,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory3000,-3000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady30000,-
Uznané náklady30000,-
Celkem běžné finanční prostředky30000,-30000,-