Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/18
Název projektuTestování nových konstrukčních uzlů rengentransparentních fixátorů nestabilních zlomenin
ŘešitelUčeň Oldřich Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuVýzkum chování jednotlivých dílů fixátorů pro léčbu nestabilních zlomenin. Jedná se o rengentransparentní fixátory a jejich díly. Jde o to navrhnout nejvhodnější materiál těchto dílů.

Leden - červen - testování nově navrženého fixátoru, modifikace dle naměřených dat
Září - říjen - testování upínacího prvku pro Kirschnerův drát, modifikace dle naměřených dat
Listopad - prosinec - publikace výsledků
Členové řešitelského týmuIng. Roman Fousek
Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
Ing. Tomáš Neumann
Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Funkční vzorek modifikovaného dílu fixátoru.

2. Publikace výsledků minimálně v recenzovaném odborném periodiku

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia20000,-45000,-
3. Materiálové náklady10200,-15884,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-0,-
5. Služby15000,-0,-
6. Cestovní náhrady15000,-9316,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory7800,-7800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady78000,-
Uznané náklady78000,-
Celkem běžné finanční prostředky78000,-78000,-