Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/17
Název projektuExperimentální studium vlastností vybraných komponentů pro ekologicky šetrnou individuální dopravu
ŘešitelTomčík Petr doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPředmětem experimentálního výzkumu projektu bude studium vlastností vybraných komponentů pro ekologicky šetrnou individuální dopravu. Proběhne studium vlastností vybraných komponentů pohonu, pomocí měření se sběrem dat v reálném čase. Tato měření budou realizována za podmínek co možná nejvíce simulujících reálné režimy v průběhu provozu vozidla. Projekt důsledně sleduje naplnění cílů SGS: Zvyšuje a podporuje vědecko-výzkumné aktivity studentů-doktorandů ve spolupráci s akademickými pracovníky. Výstupy tohoto projektu přispějí ke zvýšení kvality a efektivnosti vědecké a tvůrčí technické práce zapojených studentů.
Členové řešitelského týmuIng. Radim Čech, Ph.D.
Ing. Martin Juránek, Ph.D.
doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
Ing. Vladimír Zbožínek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem budou experimentálně stanoveny závislosti popisující chování vybraných komponent za podmínek volených tak, aby byly blízké reálným stavům v průběhu jízdy vozidla. Dalším plánovaným výstupem budou publikace, případně některý z aplikovaných výsledků.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady164800,-122367,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-12758,-
5. Služby41000,-28680,-
6. Cestovní náhrady30000,-71995,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory26200,-26200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady262000,-
Uznané náklady262000,-
Celkem běžné finanční prostředky262000,-262000,-