Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/15
Název projektuAntibakteriální nanokompozitní materiály pro využití v medicíně
ŘešitelČech Barabaszová Karla Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuNanokompozitní materiály se řadí v současné době k významné oblasti ve vývoji nových nanostrukturovaných materiálů. Obzvláště antibakteriální nanokompozitní materiály se řadí k jedněm z nejžádanějších skupin nových materiálů. Jejich prioritou je využití především ve zdravotnictví, kde odolávají širokému spektru bakteriálních kmenů, které v posledních letech začínají být rezistentní vůči působení různých typů antibiotik. Velkým pozitivem těchto antibakteriálních nanokompozitních materiálů je jejich aktivní účinek již při nízkých koncentracích funkčních složek či netoxický účinek pro lidský organismus.

V rámci tohoto projektu budou připravovány antibakteriální nanokompozitní materiály na bázi přírodních materiálů (jílových minerálů), které budou vhodnými mechanickými, chemickými/syntetickými a mechanochemickými postupy připravovány. Jako jejich funkční složky budou připravovány fáze hydroxyapatit a nanočástice oxidů kovů.
Připravené antibakteriální nanokompozitní materiály budou charakterizovány z hlediska strukturního a fázového. Pozornost bude zaměřena na testování stability funkčních složek v nanokompozitní struktuře a na míru antibakteriálního účinku. Významnou částí charakterizace bude rovněž sledování velikosti částic nanokompozitních materiálů, jejich schopnosti agregace a aglomerace, vyhodnocování tvarových charakteristik a povrchových vlastností.
Členové řešitelského týmuIng. Karla Čech Barabaszová, Ph.D.
Bc. Marta Bukáčková
Ing. Pavel Kalivoda
Ing. Lenka Pazourková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem tohoto projektu je příprava a charakterizace specifických antibakteriálních nanokompozitních materiálů na bázi přírodních jílových minerálů s vhodnou funkční složkou ve formě hydroxyapatitu a nanočástic oxidů kovů, které budou vykazovat vysokou míru antibakteriálních a biokompatibilních vlastností.

Projekt bude řešen formou dílčích kroků, které na sebe budou plynule navazovat a jejichž harmonogram lze shrnout následovně:
1. Mechanická a chemická příprava a úprava přírodních jílových materiálů – výběr vhodných jílových minerálů se zamřením na vermikulit a kaolinit, jejich charakterizace.
2. Výběr vhodné metody pro syntézu hydroxyapatitu na základě literární rešerše. Chemická a mechanochemická syntéza přípravy nanokompozitů oxidů kovů.
3. Charakterizace připravených nanokompozitních materiálů. Testování stability nanokompozitních materiálů.
4. Využití nanokompozitních materiálů jako jílových nanoplniv pro polymerní nanomateriály s ohledem na volbu pro medicínské aplikace. Hodnocení polymerních nanomateriálů.
5. Charakterizace antibakteriálních vlastností nanokompozitních materiálů (spolupráce se Zdravotním ústavem v Ostravě).

Předpokládané výstupy vědeckovýzkumných aktivit a získané experimentální výsledky budou:
1. prezentovány na konferencích (NanoOstrava, Nanocon),
2. publikovány v odborných zahraničních časopisech (Advanced Science, Engineering and Medicine, Journal of Nanocomposites and Nanoceramics),
3. součástí tezí k disertační práci s přepokládaným termínem realizace v roce 2014,
4. součástí dvou magisterských prací s přepokládaným ukončením v roce 2013.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia35000,-35000,-
3. Materiálové náklady42000,-38000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby55000,-61000,-
6. Cestovní náhrady3000,-1000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady150000,-
Uznané náklady150000,-
Celkem běžné finanční prostředky150000,-150000,-