Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/14
Název projektuTechnologie pro preventivní údržbu teplosměnných ploch energetických zařízení za provozu
ŘešitelBlahůšková Veronika Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Karel Obroučka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuSpalování topných olejů (těžkých nebo odpadních), černého i hnědého uhlí, dřeva, spalování domovních nebo průmyslových odpadů vyvolává tvorbu částic, které postupně zanášejí teplosměnné plochy spaloven odpadů i energetických zařízení (kotlů).

Současné konstrukce výměníků tepla/kotlů jsou kompaktní a tedy více citlivé na tvorbu úsad. Výzkum v oblasti dosažení optimální účinnosti spalovacích zařízení obsahuje m.j. i snahy o prodloužení topných kampaní, čímž se zvyšuje rozsah vznikajících úsad. Je jednoznačně provozně doloženo, že tvorba úsad je prakticky nevyhnutelná.

Tepelná účinnost kotle, na jehož teplosměnných plochách jsou úsady, se zmenšuje. Dodává méně tepla a zároveň spotřebuje více paliva.
Výkonnost spalovacího procesu klesá. Je nutno postupně zvyšovat frekvenci mechanického čištění, přičemž je obvykle nutno spalovací zařízení z důvodu čištění výhřevných ploch odstavit z provozu.

Není-li vznik úsad pod kontrolou, bývá někdy nutno některé části kotle vyměnit.
Všechny uvedené aspekty (dopady) na spalovací proces a využití energie znamenají zhoršení ekonomické efektivnosti uvedených zařízení, zjednodušeně řečeno existence úsad stojí peníze.

K řešení uvedeného problému jsou obvykle využívány klasické technologie spočívající (založené) na odstavení daného termoprocesního zařízení z provozu, ochlazení jeho vnitřního prostoru a následném ručním odstranění vzniklých úsad.

Uvedený postup se vyznačuje následujícími negativními důsledky:
- Vyšší spotřeba páry, elektrického proudu, opotřebení pohyblivých částí, kyselá koroze, údržba čisticího zařízení.
- Při odstavení kotle může dojít k ohrožení výrobního procesu.
- Některé čisticí systémy neplní řádně svou funkci díky vzniklým úsadám plastického charakteru, nebo jsou úsady velmi přilnavé.
- Čištění teplosměnných ploch při odstávce kotle vyžaduje v mnohých případech účast specializovaných firem.
- Vzniklé odpady musí být zachycovány a zpracovány, aby nepoškozovaly životní prostředí.

Preventivní technologie spočívají v použití za provozu kotle.
Tyto technologie používají obvykle chemické reagenty, které jsou přizpůsobeny různým typům úsad. Reagenty je možno snadno injektovat do spalovacího prostoru bez nebezpečí pro kovové konstrukční materiály kotle, trubky a vyzdívky.

Zařízení pro injektáž reagentu nevyžaduje úpravy hořáků, či zásahy do konstrukce kotle nebo spalovacího zařízení.

Předkládaný projekt je zaměřen na posouzení možnosti využítí pro daný účel technologii spočívající v použití oxidů vybraných kovů jako chemického reagentu.
Členové řešitelského týmuIng. et Ing. Kateřina Chamrádová, Ph.D.
prof. Ing. Karel Obroučka, CSc.
Ing. Ladislav Pazdera, CSc.
Ing. Adrian Pryszcz
Ing. Veronika Blahůšková, Ph.D.
Ing. Pavel Vdovičík
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je posoudit možnosti využití preventivní technologie pro omezení vzniku úsad a pro vytvoření a udržení na teplosměnných/výhřevných plochách kotle (počínaje spalovací komorou a zahrnujíci nejvzdálenější výměníky) reaktivní vrstvu reagentu, která na těchto plochách vede k tvorbě úsad sendvičového typu, podstatně snadněji odstranitelných. Předpokládá se, že tekuté reagenty by měly být periodicky injektovány (2 x až 6 x za den) a to buďto do plamene hořáku (nebo do spalovací komory nad vrstvu spalovaného odpadu paliva), či do proudu spalin před vstupem do výměníku tepla.

Jako očekávaný výsledek aplikace této preventivní metody jsou následující přínosy, jež příznivě ovlivňují ekonomiku procesu:
- Dosažení úspory paliva (vyšší tepelná účinnost zařízení).
- Omezení četnosti (počtu) periodických ofukování výhřevných ploch parou (tj. snížení množství spotřebované páry a jejího negativního vlivu na korozi a erozi zařízení).
- Prodloužení doby provozu kotle (prodloužení cyklu mezi odstávkami zařízení z důvodu jeho čištění.
- Úspora času při čištění kotle, z toho vyplývající úspora nákladů.
- Prodloužení životnosti kotle a úspora nákladů na údržbu.
- Snížení znečišťování ovzduší a nižší množství odpadů plynoucích z tvorby úsad.

Předmětem tohoto výzkumu je:
a) zpracovnání (rozšíření) literární rešerže na téma "Preventivní technologie čištění výhřevných ploch spalovacích zařízení a výměníků tepla".
b) Prokázání vlivu vybraných oxidů kovů (např. magnezia) na teplotu tavení popelovin a doporučení optimálního způsobu dávkování reagentu v závislosti na teplotě tavení popelovin.
c) Poloprovozní ověření (ekonomického) přínosu uvedené metody na vybraném zařízení na spalování odpadu.

Výstupem projektu bude realizace workshopu (odborného semináře) a publikace v odborných periodikách (RIV, SCOPUS).

Výsledky projektu poslouží pro sestavení disertační práce navrhovatelky projektu.


Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
27336,-27336,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20400,-20400,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6936,-6936,-
2. Stipendia45000,-45000,-
3. Materiálové náklady14664,-90351,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby81200,-8050,-
6. Cestovní náhrady10000,-7463,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory19800,-19800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady198000,-
Uznané náklady198000,-
Celkem běžné finanční prostředky198000,-198000,-