Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/13
Název projektuZkoušky ozubených kol na uzavřených zkušebních okruzích
ŘešitelNěmček Miloš prof. Dr. Ing.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuV současné době nejsou k dispozici spolehlivá data o únavových vlastnostech ozubených kol nestandardního tvaru (tzv High Contact Ratio Gearing). Přitom využití těchto ozubených kol je dnes naprosto dominantní. Předmětem výzkumu se stanou právě tyto HCR ozubená kola. Musí být vyvinuta spolehlivá metodika pro jejich testování, rovněž i statistické metody pro vyhodnocení experimentů.
Členové řešitelského týmuIng. Miroslav Burián
Ing. Petr Maršálek, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Miloš Němček
Ing. Jaroslav Prokop, Ph.D.
Ing. Radim Slanina
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D.
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
Ing. Miroslav Vávra
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je ověření metodiky vyhodnocování mezí únavy ozubených kol v dotyku. Testována budou ozubená kola z konstrukčních ocelí pro běžné průmyslové převodovky. Hlavím cílem bude vytvoření databáze únavových vlastností materiálů těchto ozubených kol. Dále budou výsledky prezentovány na konferenci s mezinárodní účasti a bude vytvořen funkční vzorek. V prvním kvartále 2013 se začne zprovávat metodika zkoušek. V létě se spustí vlastní zkoušky na uzavřeném zkušebním okruhu. Na podzim už budou první výsledky a tyto budou prezentovány na vědecké konferenci. na konci roku bude podán návrh na funkční vzorek.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
6700,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5000,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-0,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek24300,-33148,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady25000,-26852,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory4000,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-