Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/11
Název projektuVývoj a výzkum tepelně-izolačních alkalicky aktivovaných systémů
ŘešitelBoháčová Jana Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. RNDr. František Kresta, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuVýzkum navazuje na projekt SP2012/14, ve kterém byly připraveny receptury na bázi alkalicky aktivované vysokopecní strusky, popílku a metakaolínu s použitím alternativních plniv s nízkou objemovou hmotností. Připravené receptury, ve kterých bylo jako plnivo použito kamenivo SioPor, recyklované sklo, odpadní pórobeton a odpad z výroby dřeva, dosáhly velmi dobrých fyzikálně-mechanických a tepelně-izolačních vlastností. Připravené receptury se hodnotou součinitele tepelné vodivosti blížily skupině vysoce tepelně-izolačních materiálů.
Předmětem předkládaného výzkumu oproti SP2012/14 je, v návaznosti na jeho výsledcích, příprava a ověření vlastností alkalicky aktivovaných tepelně-izolačních stavebních materiálů za použití dosud neodzkoušených surovin. V rámci výzkumu budou jako plniva použita další, dosud neověřená odpadní a také organická plniva s nízkou objemovou hmotností. U vytvořených receptur budou odzkoušeny základní fyzikálně-mechanické a tepelně-izolační vlastnosti. Časový harmonogram řešení:
01.03. - 31.08. Laboratorní práce (vyvíjení receptur, příprava zkušebních těles),
31.08. - 30.09. Ověřování vlastností připravených receptur,
01.10. - 30.12. Podání přihlášky užitného vzoru, publikace výsledků,
14. 12. Ukončení projektu.
Členové řešitelského týmuIng. Jana Boháčová, Ph.D.
doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
Ing. Pavel Mec
Ing. Stanislav Staněk
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je tepelně-izolační stavební materiál na bázi alkalicky aktivovaného systému.
Podstatou výstupu je receptura směsi včetně technologického postupu její výroby s ověřenými fyzikálně-mechanickými a tepelně-izolačními vlastnostmi za použití dosud neodzkoušených surovin.
V rámci výzkumu budou jako pojiva použity alkalicky aktivované strusky, popílky a metakaolíny, v případě plniv budou využita dosud neověřená odpadní a také organická plniva s nízkou objemovou hmotností.
Smyslem projektu je vytvořit plnohodnotný, únosný a zároveň tepelně-izolační stavební materiál na bázi alkalicky aktivovaného systému alternující klasické stavebniny.
Získané výsledky budou využity v disertační práci spoluřešitele projektu (Ing. Stanislav Staněk, plánovaný termín odevzdání disertační práce listopad 2013)a publikovány minimálně v jednom recenzovaném časopise, na základě připravených receptur bude přihlášen minimálně jeden užitný vzor.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
40200,-40200,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)30000,-30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10200,-10200,-
2. Stipendia30000,-30000,-
3. Materiálové náklady3800,-4570,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek7000,-6230,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory9000,-9000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady90000,-
Uznané náklady90000,-
Celkem běžné finanční prostředky90000,-90000,-