Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/10
Název projektuStudium hodnocení a recyklace nebezpečných odpadů
ŘešitelSeidlerová Jana prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuV provozech hutních podniků i spalovnách nebezpečných odpadů vzniká řada odpadů, které spadají do kategorie nebezpečné. Tyto odpady vznikají během procesu čištění spalin suchým nebo tzv. mokrým způsobem. V současnosti se oba typy odpadů skládkují na skládkách nebezpečných odpadů, některé typy jemnozrnných metalurgických odpadů se využívají např. při výrobě cementu, odpady ze spaloven nebezpečných odpadů nelze bez další úpravy používat ani jako druhotnou surovinu např. ve stavebnictví. Rozšíření zpracování uvedených typů odpadů je žádoucí z ekologických i ekonomických důvodů (jemnozrnné metalurgické odpady obsahují zpravidla min. 30 hmot % železa). Recyklace jemnozrnných metalurgických odpadů přímo v metalurgickém průmyslu je navíc ztížena obsahem těžkých kovů, především zinkem, olovem a kadmiem. Dalším důvodem nemožnosti recyklace uvedených materiálů je velikost částic, která se pohybuje řádově v desítkách mikrometrů. Příprava granulátů nebo briketace za použití vhodného pojiva by umožnila i tyto jemnozrnné odpady vracet do procesu výroby železa a tak využít jejich obsah železa.
Navrhovaný projekt se bude zabývat uvedenými typy odpadů z hlediska jejich možného využití přímo v metalurgickém komplexu nebo v případě odpadů ze spaloven nebezpečných odpadů ve stavebnictví. Projekt bude zaměřen zejména na:
1. Studium forem těžkých kovů v jednotlivých typech odpadů postupy speciační analýzy.
2. Návrhem vhodného postupu úpravy odpadů hydrometalurgicky.
3. Návrhem pojiva a postupem přípravy granulátů nebo briket, které by umožňovaly recyklovat jemnozrnné odpady pocházející z metalurgické výroby.
4. Studiem strukturních změn vyrobených granulátů nebo briket v průběhu termického procesu.
5. Studium využití postupů stabilizace (např. cementace) pro imobilizaci těžkých kovů v odpadech ze spaloven nebezpečných odpadů.
Členové řešitelského týmuBc. Barbora Bajgarová
Ing. Klára Drobíková, Ph.D.
Ing. Eva Gryčová
prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu jsou definovány následovně:
1. Studovat formy vazby těžkých kovů v jemnozrnných odpadech.
2. Optimalizovat postup hodnocení obsahu neželezných kovů v jemnozrnných metalurgických odpadech.
3. Navrhnout a ověřit postup odstranění neželezných kovů hydrometalurgicky z jemnozrnných metalurgických odpadů.
4. Ověřit navržený postup cementace odpadů pocházejících ze spaloven nebezpečných odpadů.
Výstupy projektu:
- zpracování dvou tezí disertačních prací,
- praktická část diplomové práce,

Prezentace výsledků bude probíhat na odborných konferencích (např. Odpadové fórum, Nano Ostrava 2013) a budou připraveny a odeslány publikace do odborných časopisů (Acta metallurgica Slovaca, Waste Management).
Jednotlivé etapy projektu:
První etapa:
Na základě již provedené literární rešerše bude provedena experimentální studie speciace vybraných jemnozrnných met. odpadů a odpadů ze spaloven nebezpečných odpadů. Budou stanoveny potřebná data.
Druhá etapa:
Provedení interpretace a návrh postupu cementace a hydrometalurgického postupu. Ověření navržených postupů úpravy a stabilizace odpadů.
Třetí etapa:
Vyhodnocení účinnosti navržených postupů úpravy nebezpečných odpadů, prezentace výsledků, příprava odborných publikací.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia55000,-55000,-
3. Materiálové náklady25000,-30274,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek8500,-6708,-
5. Služby12000,-6671,-
6. Cestovní náhrady7000,-8897,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12000,-11950,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady119500,-
Uznané náklady119500,-
Celkem běžné finanční prostředky119500,-119500,-