Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/3
Název projektuSimulace finančních veličin s využitím Lévyho modelů
ŘešitelTichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na posouzení možností finančního modelování pomocí
Lévyho modelu v závislosti na různém pojetí vstupních údajů, zejména parametru volatility, tedy míry rizika/nejistoty. Projekt tím navazuje na projekty rešené v roce 2010 (Odhad finančního rizika na bázi Lévyho modelu), 2011 (Ověření odhadu financního rizika s využitím Lévyho modelu) a 2012 (Modelování financního rizika dle Lévyho modelu a pojetí volatility)

Zatímco první projekt byl zaměřen na samotný odhad finančního rizika [4, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 21] následně byla pozornost upřena především na podrobnější posouzení, jak účinné jsou vybrané modely při odhadnu příslušných skupin finančních rizik [1, 2, 11, 14, 17, 20] a to jak u finančních (banky, pojišťovny), tak nefinančních společností. Poté byla pozornost blíže zaměřena na specifikaci parametru volatility [3, 5, 6, 8, 9, 19].

V rámci řešení jednotlivých projektů vyvstala potřeba efektnivního modelování a odhadu vývoje finančních veličin, včetně případů, kdy některý ze vstupních parametrů nelze vyjádřit deterministicky, ale pro jeho specifikaci je nutné uvažovat vhodné pravděpodobnostní rozdělení nebo dokonce intervalovou specifikaci. Ta může, jak bylo ukázáno v několika předchozích publikacích členů týmu, vést k formulaci na bázi fuzzy množin. Zde ovšem vyvstávají dvě důležité otázky: (1) jak odhadnout parametry takovéto množiny; (2) jakým způsobem interpretovat výsledek.

Smyslem tohoto projektu a předmětem jeho výzkumu bude navázat na předchozí výsledky a pomocí efektivních postupů simulace náhodné i hybridní veličiny (zde zpravidla náhodná veličina s fuzzy parametry) blíže prověřit aplikaci při modelování finančního rizika, včetně souvisejících úloh oceňování a zajištění.

Činnosti výzkumu budou rozděleny dle kalendářních čtvrtletí takto: studium literatury, rozšíření datové základny, tedy kotací finančních instrumentů, a práce s nimi (1. čtvrtletí); studium literatury, sestavení jednotlivých typů modelů (2. čtvrtletí); studium literatury a vyhodnocení vybraných postupů v bankovnictví a při hedgingu (3. čtvrtletí); formulace ucelených výsledků rešení projektu (4. čtvrtletí).

V jednotlivých etapách řešení projektu budou využity jak klasické postupy (geometrický Brownův pohyb, sdružené Gaussovo rozdělení), tak jejich zdokonalení, které umožňuje lépe vystihnout skutečné vlastnosti finančních veličin (výnosů), a rovněž alternativní postupy na bázi fuzzy množin.

[1] Cielepová, G., Tichý, T. Interesting findings about risk estimation and backtesting at European FX rate market. In: R. Matoušek, D. Stavárek. Financial Integration in the EuropeanUnion. Routledge London.
[2] Cielepová, G., Tichý, T. The implication of the security type for efficient risk measuring. Actual Problems of Economics 3, č. 12, 2011. ISSN 1993-6788.
[3] Holčapek, M., Tichý, T. A smoothing filter based on fuzzy transform. Fuzzy sets and systems 180 (1), pp. 69–97, 2011. ISSN 0165-0114.
[4] Holčapek, M., Tichý, T. (2010). A probability density function estimation using f-transform. Kybernetika 46 (3), pp. 447-458, 2010.
[5] Holčapek, M., Tichý, T. Option Pricing with fuzzy parameters via Monte Carlo simulation. In M. Zhou (Ed.): ISAEBD 2011, Part IV, CCIS 211, pp. 25–33, 2011 Springer Verlag.
[6] Kopa, M., Tichý, T. Concordance Measures and Second Order Stochastic Dominance – Portfolio Efficiency Analysis. E+M, accepted for (4), 2012.
[7] Kresta, A., Petrová, I., Tichý, T. Innovations at financial markets: How tomodel higher moments of portfolio distribution. Actual Problems of Economics 2, č. 12, s. 59-71, 2010. ISSN 1993-6788.
[8] Kresta, A., Tichý, T. Odhad tržního rizika na bázi lévyho modelů a časový horizont. E+M, 4/ 2012.
[9] Ortobelli, S.L., Tichý, T. On the impact of concordance measures in the portfolio theory. Computational Statistics and Data Analysis. Submitted.
[10] Tichý, T. (2010). Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů. Politická ekonomie 58 (4), pp. 504-521, 2010.
[11] Cielepová, G., Tichý, T. Backtesting results and the type of the security. Liberecké ekonomické fórum, Liberec, CZ, September 19-20, 2011. ISBN 9788073725235 (379–388 pp.)
[12] Havlický, J., Tichý, T.(2010). Operational risk – bottom up approach by copulas. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics, pp. 220–225. české Budějovice: JCU.
[13] Holčapek, M., Tichý, T. (2011). A comparison of smoothing filter based on fuzzy transform and Nadaraya-Watson estimators. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics, Praha: VŠE Praha, 2011. ISBN 978-80-7431-058-4. (pp. 260-265).
[14] Holčapek, M., Tichý, T. Option pricing with imprecisely stated volatility: A fuzzy-random approach. In: Stavárek, D., Vodová, P. (ed.) Lessons Learned from the Financial Crisis. Proceedings of 13th International Conference on Finance and Banking. Karvina: Silesian University, 2011.
[15] Holčapek, M., Tichý, T. (2010). Smoothing of financial data by a filter based on fuzzy transform. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics, pp. 244–249. české Budějovice: JCU.
[16] Kresta, A. (2010). A Modeling Quality Comparison of Estimated Lévy Models. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics, pp. 371–376. české Budějovice: JCU.
[17] Kresta, A., Tichý, T. (2011). International equity risk modeling by NIG model. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics, Praha: VŠE Praha, 2011. ISBN 978-80-7431-059-1. (pp. 401-406).
[18] Ortobelli, S.L., Tichý, T. Semidefinite positive association measures and portfolio theory. In Proceedings of 47th EWGFM meeting. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-2351-5. (pp. 119-130)
[19] Stiborová, E., Sznapková, B., Tichý, T. The implication of the security type for efficient risk measuring. Pakistan Journal of Statistics, accepted to appear in December 2012.
[20] Tichý, T. (2010). Market risk backtesting via Lévy models and parameter estimation. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics, pp. 634–639. české Budějovice: JCU.
[21] Tichý, T., Holčapek, M. (2011). Simulation methodology for financial assets with imprecise data. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics, Praha: VŠE Praha, 2011. ISBN 978-80-7431-059-1. (pp. 709-714).
Členové řešitelského týmuMgr. Patrycja Czudek
Ing. Haochen Guo, Ph.D.
Ing. Kristýna Habudová
Ing. Roman Kolář
Ing. Jana Koňuchová
doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
Ing. Petra Daníšek Matušková
Bc. Ludmila Staňková
Ing. Lucie Štětková
Ing. Eliška Kolkopová
Ing. Barbora Sznapková
prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Bc. Hana Tumlířová
Bc. Markéta Veselá
Ing. Sandra Vítková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je blíže prověřit jednotlivé postupy a způsoby simulace finančních veličin, u kterých se předpokládá, že sledují některý z procesů z obecné množiny Lévyho modelů, případně rozšířených o neurčité parametry, a prostudovat jejich dopad při řešení základních finančních úkolů, jako je například měření rizika/nejistoty a z toho vyplývající schopnost daných modelů adakvátně odhadnout jeho úroveň s aplikacemi jak u finančních institucí, tak nefinančních institucí.

Vzhledem ke složení řešitelského kolektivu budou jednotlivé metody a modely aplikovány v následujících směrech:
1. formulace jednotlivých typů modelů a odhad jejich parametrů (Czudek, Krersta, Tichý),
2. aplikace ve firemním sektoru, včetně sestavení obecného modelu (Kolář, Tichý),
3. aplikace v pojistném sektoru (Konuchová, Matušková, Tichý),
4. aplikace v bankovním sektoru (Stiborová, Sznapková, Tichý).

Činnosti výzkumu budou rozděleny dle kalendářních čtvrtletí takto: studium literatury, rozšíření datové základny, tedy kotací finančních instrumentů, a práce s nimi (1. čtvrtletí); studium literatury, sestavení jednotlivých typů modelů (2. čtvrtletí); studium literatury a vyhodnocení vybraných postupů v bankovnictví a při hedgingu (3. čtvrtletí); formulace ucelených výsledků rešení projektu (4. čtvrtletí).

Průbežné výsledky projektu budou postupně předneseny na mezinárodních konferencích (EWGFM, ICOI, ISORAP, IEEE, MME, LEF) a publikovaný ve sbornících (sborníky z konferencí sledovaných v databázi společnosti Thompson – Web of Science). Na závěr rešení projektu budou publikovány ucelené výsledky rešení projektu formou monografie. Pokročilé výsledky rešení projektu budou nabídnuty k publikaci do některého z kvalitních časopisů, nicméně vzhledem k charakteru a náročnosti recenzního rízení nelze ocekávat jejich publikaci v prvním roce řešení projektu, stejně jako nelze zaručit, že do konce řešení projektu budou výsledky z konferencí zavedeny do databáze WoS. Výsledky jsou obecně plánovány zejména v anglickém jazyce.

Kvantifikaci výsledků lze shrnout následovně:
1. osm vystoupení v angličtině na zahraničních konferencích, případně zavedených mezinárodních konferencích, které se odehrávají na území České republiky či Slovenska.
2. 3 články ve sbornících, které jsou zařazovány do databáze WoS (tj. 8 bodu dle metodiky RVVI). Pozn.: Vzhledem k náročnosti administrativního zpracování se publikace objevují v on-line databázi s pulročním až ročním zpožděním.
3. předložení 3 článků do impaktovaných časopisů, 1 článku ve Scopusu a 3 článků do časopisů evidovaných v seznamu recenzovaných časopisů dle RVVI. Pozn.: Neboť články budou výsledkem řešení projektu, lze předpokládat jejich předložení do recenzního řízení v přůběhu podzimu 2013, publikaci po případném zapracování připomínek recenzentů pak v průběhu roku 2014.
4. monografickou publikaci v anglickém jazyce shrnující dosažené výsledky z globálního pohledu.
5. zpracování výpočetní a částečně i teoretické části pro 5 závěrečných prací.

Dle metodiky RVVI tak lze výstupy projektu, které by měly být uplatněny v roce 2013 ohodnotit alespoň 80 body, dalších 50 bodů může být získáno v dalším roce v případě úspěšného završení recenzního řízení v kvalitních časopisech s IF. To lze v závislosti na aktuálním bodovém odnocení zvažovaných konferencí a impaktního faktoru/relativního pořadí časopisů shrnout takto:

monografická publikace - 40 bodů,
impaktovaný časopis - až 2 x min 12 bodů,
článek zařazený ve Scopusu - 12 bodů,
článek ve sborníku z konference (WoS) - až 3x8 bodu,
článek v recenzovaném časopise - až 3x4 body.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
53600,-52791,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)40000,-40000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti13600,-12791,-
2. Stipendia157000,-198000,-
3. Materiálové náklady80000,-88779,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek40000,-15430,-
5. Služby89400,-69344,-
6. Cestovní náhrady183000,-178656,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory67000,-67000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady670000,-
Uznané náklady670000,-
Celkem běžné finanční prostředky670000,-670000,-