Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/218
Název projektuVliv vývoje cen energií při změně energetického mixu a důsledky těchto změn ve struktuře a objemu exploatace nerostných surovin v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.
ŘešitelSeidl Miroslav Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuKaždý odběratel elektřiny potřebuje pro svou budoucí vizi v oblasti jejího rozvoje znát velikost a hodnotu základní ekonomickcýh vstupů. Jednou z njdůležitějších nákladových položek je cena energie, která se v našich podmínkách vyrábí v rámci tzv. energetického mixu, tj. energie je vyráběná jak v tepelných elektrárnách na bázi fosilních paliv, v jaderných elektrárnách, tak elektrárnách, které využívají obnovitelné zdroje.

Vzhledem k tomu, že cena energie z obnovitelných zdrojů je legislativně stanovena a přednostně vykupována, tento fakt se velmi odráží v konečných cenách energií pro koncového spotřebitele a tato cena není srovnatelná pro velkoodběratele se sousedními státy.
Vzhledem k tomu, že výkup energií z obnovitelných zdrojů
Prudký nárůst elektráren na bázi obnovitelných zdrojů vede k omezení těžby fosilních paliv, což má nutný dopad do ekonomiky podniku, a také do oblasti lidských zdrojů.
Účelem projektu je analyzovat všechny důsledky odklonu od původní Státní energetické koncepce z roku 2004, vyhodnotit a kvantifikovat možná rizika, včetně predikce budoucího vývoje.
Členové řešitelského týmuIng. Jakub Chlopecký
Bc. Jindřich Poledník
Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Ing. Nikola Štanglerová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je:
- hodnotit naplňování návrhů SEK do praxe
- zhodnocení neúměrného nárůstu výkonu solárních elektráren (obnovitelných zdrojů) a jejich výkupní ceny ke konečnému spotřebiteli,
- vliv na sektor energetických surovin, tj. jejich těžby a následného zpracování

Výstupem řešení budou publikace, přičemž důraz bude kladen na publikování v odborných časopisech zařazených do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a Sborníku zařazeného do světově uznávané databáze. Předpokládaný miKonkrétním výstupem bude publikování:
- 2 článků v GeoScience Engineering - Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Řady hornicko-geologické;
- 1 článku v recenzovaném časopise Uhlí - Rudy - Geologický průzkum
- 1 článku ve sborníku SGEM 2013 – 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia32000,-32000,-
3. Materiálové náklady70000,-103000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek108000,-96000,-
5. Služby132000,-135000,-
6. Cestovní náhrady30000,-25000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory44000,-44000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)24000,-5000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady440000,-
Uznané náklady440000,-
Celkem běžné finanční prostředky440000,-440000,-