Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/216
Název projektuVýzkum využití těžebního odpadu na vybraných lokalitách
ŘešitelFoitová Dernerová Pavla Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuVzhledem k aktuálnosti problému s těžebním odpadem, změnou legislativy a potřebám těžebních organizací je nutné nalézt vhodné využití pro odpad z hornické činnosti. Tento odpad negativně ovlivňuje životní prostředí, zatěžuje chod těžebních organizací především z ekonomického hlediska a i legislativa nabádá těžební organizace k jeho využití.
Při výzkumu budou na jednotlivých lokalitách odebírány vzorky, které budou následně analyzovány a vyhodnoceny ve zkušebních laboratořích výzkumného centra hornin na VŠB-TUO. Současně bude probíhat studium dané problematiky spolu s informacemi o vybraných lokalitách. Po shrnutí výsledků se navrhne vhodné použití pro těžební odpad. Vhodnost výrobku bude posouzena s ohledem na situaci stávajícího trhu. V závislosti na potřebách těžebních organizací se navrhne reálný Plán postupu prací pro využití daného těžebního odpadu, ve kterém budou i potřeby těžební organizace z hlediska kapitálového a personálního zajištění, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i časové náročnosti.
Pro stanovení druhu a množství výrobků, které se uplatní na trhu, se bude vycházet z předchozích návrhů využití těžebního odpadu, potřeb těžební organizace a především přijatelné těžební technologie. Důležité bude také ekonomické posouzení použití těžebního odpadu v závislosti na potřebách těžební organizace.
Členové řešitelského týmuIng. Pavla Foitová Dernerová
Ing. Vojtěch Kala
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Ing. Nikola Štanglerová
Ing. Kateřina Vončoková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je zjištění reálného využití těžebního odpadu na vybraných lokalitách v České republice na základě zjištěných petrografických, fyzikálně-technických a mechanických vlastností těžebního odpadu. Výstupem bude plán postupu prací pro využití těžebního odpadu na jednotlivých lokalitách s přihlédnutím k platným předpisům. V plánu budou definovány konkrétní postupy, operace a potřeby těžební organizace. Součástí výzkumu bude i analýza trhu s danými výrobky pro vhodné začlenění navrženého výrobku z těžebního odpadu, a to včetně analýzy vývoje poptávky a chování konkurentů v přilehlém okolí vybraných lokalit.

Prezentace projektu bude zajištěna na mezinárodní i tuzemské vědecké konferenci s aktivní účastí a následně ve sbornících příp. v časopisech databáze SCOPUS. Výsledky projektu budou zveřejněny v českých recenzovaných časopisech i periodikách. Vznikne strukturovaný Plán postupu prací pro využití těžebního odpadu.

Postup řešení, časový harmonogram:

1. Příprava realizace projektu (leden 2013)
2. Shrnutí poznatků s danou problematikou, získání potřebných informací z vybraných lokalit – rešerše a studium zdrojů (únor – květen 2013)
3. Odběr, analýza a vyhodnocení vzorků těžebního odpadu (březen – červen 2013)
4. Navržení vhodného využití odpadu (květen – srpen 2013)
5. Průzkum možností zavedení navrženého výrobku na trh (červen – září 2013)
6. Plán konkrétního postupu prací pro jednotlivé lokality (srpen – říjen 2013)
7. Prezentace výsledků výzkumu, zpracování závěrečné zprávy (listopad – prosinec 2013)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia50000,-50000,-
3. Materiálové náklady79000,-78349,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek100000,-52970,-
5. Služby60000,-83400,-
6. Cestovní náhrady33000,-54453,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory38000,-38000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)20000,-22828,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady380000,-
Uznané náklady380000,-
Celkem běžné finanční prostředky380000,-380000,-