Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/212
Název projektuVýzkum přenosu tepla a proudění v experimentálních energetických systémech
ŘešitelJuchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPředmětem projektu je teoretické a experimentální studium přenosových jevů a chemických reakcí ve vybraných energetických zařízeních. Výzkumná činnost je jak základního, tak aplikovaného charakteru a je rozdělena do několika částí.
Předně se jedná o experimentální výzkum daných dějů v laboratorních jednotkách a fyzikálních modelech. Zde je zájem soustředěn na:
- výzkum chování fluidní vrstvy se zahrnutím hoření s cílem nalezení obecně platných matematických popisů daných dějů za podpory CFD a DEM metod,
- studium efektivity nekonvenčních sorbentů (produktů termických procesů) s cílem nalezení nejvhodnějších variant aplikovatelných pro velké energetické zdroje,
- výzkum možností intenzifikace přenosu tepla za podpory laboratorního kalorimetrického systému s cílem nelezení optimálních parametrů a rozměrů teplosměnných ploch,
- výzkum spalování, ko-spalování a zplyňování pevných alternativních paliv ve zplyňovacím kotli s cílem nalezení energetických charakteristik, ekonomické (ne)výhodnosti provozu a možností zvýšení účinnosti kotle.


Druhá část projektu se zaměřuje na velká energetická zařízení a aplikované výsledky výzkumu. Řešitelé se soustředí na oblast:
- výzkumu přenosu hybnosti, tepla a hmoty v ohništích elektrárenských kotlů za podpory matematických simulací se zvláštním zaměřením na dlouhodobé opotřebení stěn výparníku,
- tvorby fyzikálních modelů pro simulace fluidní vrstvy.
Výzkum přenosu tepla a proudění v experimentálních energetických systémech
Předmětem projektu je teoretické a experimentální studium přenosových jevů a reakcí ve vybraných energetických zařízeních. Výzkumná činnost je jak základního, tak aplikovaného charakteru a je rozdělena do několika částí.
Předně se jedná o experimentální výzkum daných dějů v laboratorních jednotkách a fyzikálních modelech. Zájem řešitelů je soustředěn na:
- výzkum chování fluidní vrstvy,
- studium efektivity nekonvenčních sorbentů (produktů termických procesů),
- výzkum možností intenzifikace přenosu tepla,
- výzkum spalování, ko-spalování a zplyňování pevných alternativních paliv.


Druhá část projektu se zaměřuje na pilotní energetická zařízení a aplikované výsledky výzkumu. Řešitelé se soustředí na oblast:
- výzkumu přenosu hybnosti, tepla a hmoty v ohništích elektrárenských kotlů za podpory matematických simulací se zvláštním zaměřením na dlouhodobé opotřebení stěn výparníku,
- tvorby fyzikálních modelů pro simulace fluidní vrstvy.
Členové řešitelského týmuIng. Martin Boháč
Ing. Lukáš Hampl
doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Ing. Qian Liu
Ing. Jan Minář
Ing. Ondřej Němček, Ph.D.
Ing. Renáta Janouchová
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Ing. Zdeněk Schee
Ing. David Tomášek
Ing. Petr Zapletal
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- výzkumu přenosu hybnosti, tepla a hmoty v ohništích elektrárenských kotlů za podpory matematických simulací se zvláštním zaměřením na dlouhodobé opotřebení stěn výparníku,
- tvorby fyzikálních modelů pro simulace fluidní vrstvy.

Výstupy projektu budou články v databázi vedené v RIV, v případě možnosti UV nebo metodika.
Studenti se zúčastní konferencí a budou publikovat na konferencích evidovaných ve scopusu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
108000,-33499,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)80000,-25000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti28000,-8499,-
2. Stipendia520000,-520000,-
3. Materiálové náklady146000,-215607,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek100000,-110737,-
5. Služby140000,-202589,-
6. Cestovní náhrady100000,-31568,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory123000,-123000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1237000,-
Uznané náklady1237000,-
Celkem běžné finanční prostředky1237000,-1237000,-