Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/206
Název projektuEkotoxicita nanočástic a odpadů z báňské činnosti
ŘešitelPjurová Barbora Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuCílem projektu je určit příčinu ekotoxicity sorbentů na bázi jílových minerálů podle standardních legislativních předloh doplněných o kontaktní testy toxicit a navrhnout technologické nebo metodické řešení problému. Dále posouzení příčin ekotoxicity důlních odpadů ve vztahu k legislativě z roku „Guidance document for a risk-based pre-selection protokol for the inventory of closed waste facilities as required by article 20 of Directive 2006/21EC".
Členové řešitelského týmuIng. Ivo Havránek
Ing. Lukáš Kovaľ, Ph.D.
Ing. Barbora Pjurová
Ing. Barbora Pjurová
prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Bc. Barbora Sýkorová
Ing. Vojtěch Zechner
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Metodika pro stanovení testů ekotoxicity pro nanočástice - jílové minerály. Úprava stávajícíh testů běžně používaných pro odpady.
Metodika pro stanovení ekotoxicity u odpadů z báňské činnosti ve vztahuz k obsahu těžkých kovů a produkce AMD.
Publikace v časopise z databáze SCOPUS
Publikace na mezinárodní konferenci

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia66000,-60000,-
3. Materiálové náklady71000,-91000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek23000,-11000,-
5. Služby160000,-172000,-
6. Cestovní náhrady25000,-21000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory40000,-40000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)15000,-5000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady400000,-
Uznané náklady400000,-
Celkem běžné finanční prostředky400000,-400000,-