Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/203
Název projektuTestování vlastností speciální měřicí techniky pro elektroenergetiku se zaměřením na Smart Grids.
ŘešitelBilík Petr doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPředmětem projektu je rozvoj laboratoře Elektrických systémů, kde se systematicky buduje testovací zařízení pro testování měřicí techniky využívané v oblasti distribuce a přenosu elektrické energie. Jedná se zejména o testování přístrojů pro analýzu kvality elektrické energie, přístrojů pro monitorování synchronních fázorů, elektroměrů a také další techniky. Důležitým faktorem pro využití výsledků pracoviště je skutečnost, že uvedená měřicí technika je aktuální pro účely tzv. SmartGrids.

Náplň projektu byla postupně řešena již v roce 2011 a 2012, kdy byl vybudován HW a SW základních testerů. Na již vzniklých koncepcích testeru byla ověřena funkčnost prvotní koncepce, na jejichž základě dokážeme vyvinout dokonalejší zařízení.

Navržené koncepce testerů jsou poplatné dostupné technice, finančním prostředkům a vzrůstajícím know-how na pracovišti. Projekt navazuje na řešení projektů s podobným zaměřením v rámci SGS2011 a SGS2012, které umožnily značný rozvoj výzkumných aktivit v této oblasti a podání několika jiných výzkumných projektů. Proto je důležité navázat na výsledky řešení z roku 2012 a oblast dále rozvíjet. Vybudovaný testovací systém bude dále využíván pro vědeckou práci na katedře Kybernetiky a biomedicínského inženýrství a pro účely spolupráce napříč katedrami bude systém v případě potřeby k dispozici také dalším katedrám Fakulty elektrotechniky a informatiky, které se oblastí SmartGrids zabývají nebo hodlají zabývat. Členové řešitelského týmu se problematikou automatizovaného měření a testování dlouhodobě zabývají a tým má veškeré předpoklady dále rozvíjet výzkumné aktivity v této oblasti.

Pokud bude projekt podpořen, umožní to další rozvoj oblasti zajímavé pro partnery, se kterými byla připravována ve spolupráci s CPP VŠB-TU přihláška projektu FP7 v roce 2012. Dalším synergickým efektem bylo navázání spolupráce s pracovištěm Hunan University, Changsha, Hunan province, CHINA, 410082 http://www-en.hnu.edu.cn/ , pracoviště se zabývá oblastí analýzy a zpřesňování algoritmů měření elektrické energie za neharmonických podmínek. Dalším synergickým efektem je navázání spolupráce s průmyslovým partnerem firmou Modemtec http://www.modemtec.cz/ , která vyrábí komunikační komponenty pro sítě SmartGrids a elektroměry. Pro tuto společnost jsme řešili a budeme řešit ověření správnosti měření elektrické energie za neharmonických napětí a proudů.

Oblast testování jednotek PMU (slouží pro vyhodnocení synchronních fázorů a budování systémů WAMS) je vysoce aktuální a v případě podpory tímto projektem to bude mít velmi pozitivní vliv na prestiž pracoviště a potažmo fakulty. Jedná se o oblast výzkumu, kterou se zabývá pouze několik pracovišť na světě. Pro oblast testování vlastností PMU připravován nový standard IEEE PC37.242, který měl vyjít v roce 2012, ale dosud je ve verzi draftu. Finální verze se očekává v roce 2013. V oblasti testování PMU je řešitel tohoto projektu aktivní ve vztahu ke společnosti ČEPS, a Schrack Technik s.r.o. Slovensko, která dodává tuto techniku do společnsoti SEPS, a.s.

Pro zmíněné oblasti je rovněž velmi důležitá oblast softwarových nadstaveb pro zpracování, koncentraci a vyhodnocení dat z přístrojů PQA, PMU a elektroměrů. V rámci možností lidských zdrojů bude rozvíjena i oblast softwarových nadstaveb, které je zapotřebí rovněž testovat.

Skupina měření Katedry měřicí a řídicí techniky je personálně a částečně i technicky vybavena pro rozvoj výše uvedených oblastí. Velkým přínosem pro další rozvoj bude zakoupení přístrojového vybavení pro novou budovu FEI. V navrhovaném tématu bude, stejně jako v předešlých letech, aktivně využita kooperace s průmyslovým partnerem, který má dlouholeté zkušenosti v oblasti vývoje měřicí techniky pro oblast analýzy kvality elektřiny a v oblasti monitoringu synchronních fázorů. Průmyslový partner dodává na světový trh produktovou řadu analyzátorů kvality elektřiny, prostředky pro vyhodnocení fázorů a má rozsáhlé tuzemské i zahraniční kontakty v této oblasti. Průmyslový partner disponuje dlouhodobě budovaným know-how a také potřebnou kalibrační technikou, kterou katedra nemá.

Testovací technologie budou vyvíjeny minimálně ve třech paralelních větvích odlišujících se typem testované techniky:
•Testy souladu vlastností s mezinárodními standardy pro PQA (analyzátory kvality elektrické energie)
•Testy souladu vlastností s mezinárodními standardy pro PMU (jednotky vyhodnocení synchronních fázorů)
•Testy souladu vlastností s mezinárodními standardy pro elektroměry
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Ing. Marek Hořínek
doc. Ing. Ludvík Koval, Ph.D.
Ing. Jakub Maňas
doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
Ing. Petr Pětvaldský
Ing. Pavel Řepka
prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.
Bc. Miroslav Staník
Ing. Tomáš Wittassek, Ph.D.
doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je vytvořit sadu automatizovaných testerů pro testování měřicí techniky využívané v oblasti distribuce a přenosu elektrické energie. Dalším cílem je vyhodnocení vlastností v praxi využívané měřicí techniky a publikace srovnávacích výsledků.
Primárním cílem je vytvořit platformu pro vědeckou práci, kdy bude možné zkoumat vlastnosti komerčně dostupných přístrojů a následně také navrhovat algoritmy, které poskytnou přesnější a rychlejší data tak, aby výsledky byly přínosné pro oblast měřicí techniky pro SmartGrids. Sekundárním cílem je využití ve výuce, kdy studenti budou moci prakticky vyzkoušet automatizaci měření a testování na reálných komerčně dostupných výrobcích.
•Publikace na konferenci EPE 05/2013 a dalších tuzemských konferencích (ISI WoK), min. 4 články
•Publikace na zahraniční konferenci, min. 2 články
•Užitný vzor: 2x
•Software: 2x
•Priorita: publikace v žurnálech s IF

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
26800,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20000,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6800,-0,-
2. Stipendia120000,-172500,-
3. Materiálové náklady70000,-36674,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek103200,-66147,-
5. Služby70000,-108125,-
6. Cestovní náhrady60000,-66554,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory50000,-50000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady500000,-
Uznané náklady500000,-
Celkem běžné finanční prostředky500000,-500000,-