Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/197
Název projektuVliv typologie na spotřebitelské chování na trhu nákupních produktů
ŘešitelHodulová Jana Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuProjekt se zabývá analýzou spotřebitelského chování zákazníků ve vztahu k nákupním produktům (shopping goods). Pro výběr a nákup nákupních produktů je typické omezené rozhodování, které se vyznačuje plánováním, doprovází ho jistá míra rizika a spotřebitelé jsou ochotni věnovat více pozornosti vyhledávání výrobků v maloobchodních prodejnách nebo na internetu. Přiřazení produktů k této rozhodovací situaci závisí na vnímání spotřebitele, složitosti nákupu a předchozí zákaznické zkušenosti. Frekvence nákupních situací je méně časté než u výrobků krátkodobé spotřeby (FMCG – fast moving consumer goods), ale je natolik intenzivní, že spotřebitel reflektuje své přednákupní a nákupní zkušenosti.

Pro účely studie byly vybrány tři produkty, které patří mezi nákupní výrobky (výživové doplňky, parfém, mobilní telefony). Důvod volby spočívá ve shodných rysech výrobků:
• Jsou spotřebovávány jednotlivcem (nejsou tedy spotřebovávány kolektivním způsobem v domácnosti).
• Mohou být nakupovány jako dárky, v takovém případě se odlišuje osoba rozhodovatele (nákupčího) a osoba uživatele (konzumenta) produktu.
• Jedná se o výrobky s vyšší angažovaností zákazníků při nákupním rozhodování.
• U každého typu výrobku se vyskytuje podíl zákazníků, kteří vykazují tendenci k absolutní věrnosti značce.

Rozdílné rysy výrobků spočívají v tom, že
• Na jednotlivých trzích se vyskytuje různá míra intenzity konkurenčního pole daná počtem nabídek jednotlivých dodavatelů.
• Kromě instrumentální funkce u všech výrobků vystupují do popředí i expresivní funkce (funkce vyjádření sociálního statusu) u parfému i mobilního telefonu a impresivní funkce (pocit vnitřní jistoty a ubezpečení) u potravinových doplňků.
• Jsou sice nakupovány se střední četností (frekvencí) nákupu, ale ta se může velmi lišit (cca v časové periodě 3 měsíce až 3 roky). Výrazná míra variability frekvence nákupu se předpokládá zejména u mobilního telefonu.

Předmětem projektu bude analýza procesu nákupního chování spotřebitelů, zejména jakým způsobem si spotřebitelé vyhledávají informace o nabídkách jednotlivých dodavatelů a jaký význam přikládají jednotlivým typům informací (osobní zdroje, neosobní zdroje, vlastní zkušenost). Studie bude rovněž zkoumat, jaké postoje zastávají spotřebitelé k jednotlivým atributům výrobku (design, atributy funkčnosti produktu, atributy účinnosti produktu) a k významu značky u daných výrobkových kategorií. Analýze bude rovněž podrobeno chování spotřebitelů s ohledem na intenzitu nákupu, míru intenzity vyhledávání informací a věrnost značce.

Současný stav řešení

Tento projekt vychází ze zaměření tématu dizertační práce hlavní řešitelky Ing. Valečkové, který se týká identifikace motivů spotřebitelů k nákupu farmaceutických výrobků.

Autorka se tomuto tématu věnuje systematicky a v uplynulých dvou letech publikovala čtyři bodované publikace podle metodiky RVVI. V publikacích byly řešeny vlivy, které působí na nákup volně prodejný léčiv rozdělených do kategorií vycházející povahy zdravotního problému. K analýze dat byla využívána primárně metoda logistické regrese, kdy byla zjišťována pravděpodobnost koupě kategorie léčiva při působení nezávisle proměnných, jako je demografie (pohlaví, věk, velikost rodiny), geografické (místo bydliště) nebo marketingová komunikace farmaceutických společností (zaznamenání reklamních sdělení, působení vlivu letáku v místě prodeje, v lékárnách a internetová prezentace). V realizovaném primárním šetření byl sledován nákup pěti vybraných kategorií volně prodejných léčiv (1) vitamíny a minerály, (2) léky na podporu imunity, (3) léky na podporu nervové soustavy, (4) léky na bolest a (5) lékárenská kosmetika. Byl prokázán vztah mezi zaznamenáním tištěné a televizní reklamy a uskutečněným nákupem v kategorii vitamínů a minerálů, léků na bolest a lékárenské kosmetiky. Z výzkumu také vyplynulo, že existuje závislost mezi zájmem o reklamní letáky a nákupem kategorie vitamínů a minerálů, lékárenské kosmetiky a léků na podporu imunity.

Hlavní řešitelka je nyní odbornou asistentkou na katedře marketingu a obchodu a podílí se se školitelem (Doc. Spáčilem) na výuce předmětu Spotřebitelské chování. Téma projektu plánuje doktorandka řešit i v rámci své dizertační práce.

Spoluřešitel Doc. Spáčil publikoval dva příspěvky (jeden je indexován ve Scopusu, druhý v databázi Web of Science), které řešily problematiku tvorby typologie, byť na jiných trzích. Další ze spoluřešitelů Bc. Sadílek se částečně řešeným tématem zabýval v bakalářské práci a následně v příspěvku otištěném v periodiku ECON.

Publikace řešitelů vztahujících se k tématu projektu
SPÁČIL, Vojtěch. Typologie voliče pro komunální volby. Sociální studia. 2011, roč. 8, č. 3, s. 17-39. ISSN 1214-813X.
SPÁČIL, Vojtěch. Customer Typology on the Market of Stainless Steel Products. In: Metal 2011. Sborník z 20. ročníku mezinárodní konference metalurgie a materiálů. Ostrava: Tanger, 2011. s. 1132-1136. ISBN 978-80-87294-22-2.
VALEČKOVÁ, Jana. An Analysis of the Influences of Demographic Factors on Customer Satisfaction with Using Logistic Regression. ECON '11. 2011, roč. 19, č. 1, s. 123-131. ISSN 1803-3865.
VALEČKOVÁ, Jana. Influence of Gender to the Purchase of Selected Pharmaceutical Products. ECON '12. 2012, roč. 21, č. 1, s. 130-139. ISSN 1803-3865.
VALEČKOVÁ, Jana. The Analysis of the Influence of Residence in the Purchase of Pharmaceutical Products. Journal of Competitiveness. 2012, roč. 4, č. 1, s. 56-68. ISSN 1804-171X.
VALEČKOVÁ, Jana. The Influence of Advertising on Purchase of Pharmaceutical Products. Ekonomická revue - Central European Review of Economics Issues. 2012, roč. 15, č. 3, s. 177-190. ISSN 1212-3951.
SADÍLEK, Tomáš. Students Satisfaction Analysis with Study Programme of Adult Education: Case Study of University of Ostrava and Tomáš Baťa University in Zlín. ECON '12. 2012, roč. 21, č. 1, s. 130-139. ISSN 1803-3865.

Strukturované rešerše

Tradiční model spotřebitelského rozhodování zahrnuje pět sekvenčních fází řešení spotřebitelského problému (Engel, Blackwell, Miniard, 1995):
• Rozpoznání problému
• Vyhledávání informací
• Hodnocení alternativ
• Nákupní rozhodování
• Ponákupní hodnocení

Předmětem zkoumání projektu jsou tři fáze nákupního procesu (vyhledávání informací, hodnocení alternativ, nákupní rozhodování). Rozsah informačního zpracování je determinován angažovaností zákazníka, marketingovým prostředím, situačními vlivy a individuálními rozdíly (Houston, Rotschild, 1978).

Trvalá angažovanost popisuje dlouhodobý a nepřetržitý zájem spotřebitele o značku nebo výrobkovou kategorii. V tomto případě osobní závažnost spočívá ve výrobku samotném a vlastním uspokojení, které spotřeba nebo použití výrobku přináší spotřebiteli (Celsi, Olson, 1988). Naopak situační angažovanost odráží relativně přechodný a na kontextu závislý zájem spotřebitele o výrobek nebo kategorii (Clarke, Belk, 1979). Marketingové prostředí ovlivňuje jak přednákupní, tak nákupní vyhledávání. Informace o výrobku z reklamy, od prodejních sil, z podpory prodeje a z internetu může zvyšovat vyhledávací úsilí spotřebitele společně s vysoce dostupnými distribučními kanály (maloobchodní prodejny, katalogy a internetové obchody). Výzkumy ukazují, že umístění, dostupnost a vzdálenost mezi maloobchodními prodejnami v dané geografické oblasti může zvyšovat počet návštěv spotřebitele před vlastním nákupem. Těsná vzdálenost mezi maloobchodními prodejnami tak může zvyšovat externí vyhledávání (Dellaert, 1998). Není překvapením, že efektivním nástrojem pro snížení vyhledávacích nákladů může být Internet, zvláště pro relativně mladé a vzdělané spotřebitele (Ratchford, Lee, Talukdat, 2003). Na rozsah informačního zpracování mají vliv rovněž situační vlivy, zejména časové omezení. Nedávná studie prokázala, že v časové tísni spotřebitelé posuzují méně variant a vykazují tendenci ignorovat relativně důležité atributy výrobku (Weenig, Maarleveld, 2002).

Předchozí znalost a zkušenost rovněž ovlivňuje rozsah, v jakém spotřebitelé vyhledávají informace. Výzkumy ukazují, že středně informovaní spotřebitelé zpracovávají více informací o výrobku než skupiny spotřebitelů s velmi nízkou nebo naopak velmi vysokou předchozí znalostí produktu (Bettman, Park, 1986). Tyto protichůdné výsledky mohou být vysvětleny jako funkce dvou determinantů informačního zpracování: motivace a schopnosti (Kardes, 1997).

Při vyhodnocování alternativ a výběru spotřebitelé hodnotí dva faktory: počet dostupných značek a určující atributy pro danou výrobkovou kategorii. V ideálním případě mohou spotřebitelé získat veškeré informace nezbytné pro racionální nákupní rozhodnutí. Termín racionální znamená, že s kompletní informací by spotřebitel mohl učinit rozhodnutí, které by maximalizovalo jeho uspokojení. Avšak náklady vyhledání informace často převyšují užitné hodnoty z daného rozhodnutí (Kahneman, 1973, Beatty, Smith, 1987). Spotřebitelský rozhodovací proces vycházející z nekompletní informace se označuje jako proces snižující nejistotu.

Tento proces zahrnuje čtyři fáze (Davies, Cline, 2005):
• Vnímání kombinace výrobek – trh
• Úvaha o souboru značek v rámci dané kombinace výrobek – trh
• Výběr jedné značky z uvažovaného souboru
• Spotřebitelské zkušenosti týkající se vybraných značek
Stejně jako tradiční model spotřebitelského rozhodování se model snižující nejistoty dívá na spotřebitele jako na řešitele, kteří jsou vztaženi do problému. Nezávisle na vědomí spotřebitele existuje skutečný soubor značek, který zahrnuje všechny značky, které se na trhu nachází včetně jejich atributů. Z ekonomických i kapacitních důvod má však spotřebitel povědomí pouze o vnímaném souboru značek, které spotřebitel zná ať už z vlastní zkušenosti, nebo pouze z doslechu. Důvod, proč se skutečný soubor značek liší od skutečného, je způsoben třemi faktory externí nejistoty: nekompletní informací, chybou měření a zastaralou informací a dvěma faktory interní nejistoty: nejistotou spotřebitele, zda vnímané atributy užitečnosti produktu jsou shodné se skutečností, a jaká je váha jednotlivých atributů (Kardes, Cronley, Cline, 2011). Model zdůrazňuje, že spotřebitel nepřetržitě třídí a vyhodnocuje informaci o vybraných značkách, aby minimalizoval nejistotu.

Reference
BEATTY, S. E a S. M. Smith. External Search Effort: An Investigation across Several product Categories. Journal of Consumer Research, 1987, 14, p.83 – 95.
BETTMAN, J. R. a C. W. PARK. Effects of Prior Knowledge and Experience and Phase of The Choice Process on Consumer Decision Processes: A Protocol Analysis. Journal of Consumer Research, 1986, 7, 234 – 248.
CELSI, R. L. a J. C. OLSON. The Role of Involvement in Attention and Comprehensive Processes. Journal of Consumer Research, 1988, 15, p.210 – 224.
CLARKE, K. a R. BELK. The Effects of Product Involvement and Task Definition on Anticipated Consumer Effort. In: WILKIE, W. L. Advances in Consumer Research, vol.6, p.313 – 318. Ann Arbor: Association for Consumer Research, 1979.
DAVIES, A. a T. W. CLINE. A Consumer Behaviour Approach to Modelling Monopolistic Competition. Journal of Economic Psychology, 2005. 26, p. 797 – 826.
DELLAERT, B. G. C. Investigating Consumers´ Tendency to Combine Multiple Shopping Purposes and Destinations. Journal of Marketing Research, 1998, 35, p.177 – 189.
ENGEL, J., R. D. BLACKWELL a P. W. MINIARD. Consumer Behaviour. 8th ed. Hinsdale: Dryden Press, 1995.
HAWKINS, I. D., L. D. MOTHERSBAUGH a R. J. BEST. Consumer Behaviour. Building Marketing Strategy. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2007. 790 p. ISBN 978-0-07-110668-9.
HOUSTON, M. J. a M. I. ROTSCHILD. Conceptual and Methodological Perspectives on Involvement. In: S. C. JAIN. Educators proceedings. p. 184-187. Chicago: American Marketing Association, 1978.
HOYER, D. Wayne a Deborah J. MACINNIS. Consumer Behaviour. Boston: Houghton Mifflin, 2007. 531 p. ISBN 978-0-618-64372-1.
KAHNEMAN, D. Attention and Effort. New Yersey: Prentice Hall, 1973.
KARDES, R. F., L. M. CRONLEY a T. W. CLINE. Consumer Behaviour. Mason: South-Western Cengage Learning, 2011. 421 p. ISBN 978-0-538-74540-6.
KARDES, F. Consumer Behaviour and Managerial Decision Making. New Yersey: Prentice Hall, 1997.
MALHOTRA, K. Naresh. Marketing Research. An Applied Approach. 6th ed. Harlow: Prentice Hall, 2009. 864 p. ISBN 978-0136085430.
RATCHFORD, B. T., M. S. LEE a D. TALUKDAT. The Impact of the Internet on Information Search for Automobiles. Journal of Marketing Research, 2003, 40, p.193 – 209.
SOLOMON, R. Michael. Consumer Behaviour. Buying, Having, and Being. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2009. 694 p. ISBN 978-0-13-601596-3.
WEENIG, M. W. H. a M. MAARLEVELD. The Impact of Time Constraints of Information Search Strategies in Complex Choice Tasks. Journal of Economic Psychology, 2002, 23, p. 689 – 702.


Cíl projektu

Cílem projektu je analyzovat vliv typologie na nákupní chování zákazníků na vybraných trzích. Dílčími cíli je sestavení typologie spotřebitelů na základě jejich postojů a identifikace atributů chování spotřebitelů pro vybrané výrobkové kategorie.

Metodika projektu

Projekt je založen na datech, která budou shromážděna prostřednictvím primárních šetření. Nejprve proběhnou dvě skupinová interview, jejichž cílem bude identifikovat nákupní kritéria a informační zdroje klíčové při rozhodování o sledovaných produktech. Předmětem skupinových interview bude i zkoumání vnímaných odlišností při nákupu definovaných výrobkových kategorií. Na základě výsledků diskuse při skupinových interview budou formulovány hypotézy, které budou ověřovány v navazujících typech výzkumných šetření.

Na skupinové interview navážou hloubkové rozhovory, které budou realizovány u 100 respondentů a jejichž cílem bude specifikovat postoje respondentů ke zkoumaným atributům nákupního chování. Hloubkové rozhovory budou vedeny jako polostrukturované s vyšším podílem otevřených otázek, které budou pro účely analýzy kódovány. Pro zjištění skrytých motivací, postojů a pocitů při nákupu budou použity projektivní techniky (slovní a obrazová asociace, doplnění věty). Klíčovým problémem, který musí být prostřednictvím hloubkového rozhovoru vyřešen, jsou jednotlivé nákupní role, které spotřebitelé v rozhodovacím procesu reprezentují (rozhodovatel, ovlivňovatel, informátor, uživatel). Na základě výsledků hloubkového rozhovoru bude další zkoumání realizováno s využitím rozhodovatelů, kteří mohou poskytnout cenné informace o svém nákupním rozhodování.

Postoje a chování respondentů budou rovněž zkoumány pomocí výzkumu, který proběhne formou osobního dotazování v domácnostech. Předpokládá se realizace terénního šetření v České republice na výběrovém souboru 600 respondentů. Respondenti budou vybíráni kvótním výběrem. Stanovené kvóty budou zahrnovat pohlaví, věk a vzdělání. Vzhledem k povaze produktů budou do šetření zahrnuti respondenti s nejméně středoškolským vzděláním.

Prostřednictvím souboru výše uvedených primárních šetření budou získána vstupní data pro analýzu. Postoje spotřebitelů budou zkoumány prostřednictvím tvrzení, které budou respondenti posuzovat na sedmibodové ordinální škále. Spotřebitelské postoje budou klasifikovány do tří skupin:
• Postoje ke značce (význam značky, vědomí značky, preference lokální značky, věrnost značce)
• Postoje ke kritériím výběru (význam designu, funkčnosti, účinnosti, postoje k designu, funkčnosti, účinnosti)
• Postoje k informačním zdrojům (význam informačních zdrojů, intenzita shromažďování informací, role referenčních skupin a postoje k nim, preference moderních technologií)

Pomocí faktorové analýzy budou tyto ordinální proměnné sumarizovány a redukovány do smysluplného počtu rotovaných faktorů (předpokládají se 2-3 rotované faktory). Jako metoda pro redukci bude použita metoda hlavních komponentů (principal components analysis), která umožňuje získat minimální počet rotovaných faktorů, která vysvětlí maximální diferenci v datech. S využitím rotovaných faktorů a metody shlukové analýzy budou z výběrového souboru respondentů vytvořeny shluky, které budou charakterizovat postoje jednotlivých typů spotřebitelů. Jako procedura shlukování bude použito hierarchické shlukování a přesněji aglomerační metoda.

Chování respondentů bude měřeno pomocí poměrových proměnných – míra věrnosti (měřena pomocí souboru nakupovaných značek), intenzita nákupu (celkový počet nakoupených výrobků za sledované období), míra použitých informačních zdrojů (počet použitých typů informačních zdrojů) a míra intenzity sledování informačních zdrojů (míra vyhledávání informací v maloobchodních prodejnách, míra intenzity vyhledávání informací na internetu). Na analýzu těchto poměrových proměnných bude použita deskriptivní statistika (aritmetický průměr, medián, směrodatná odchylka). K analýze vlivu typologie na věrnost zákazníků, nákup výrobků a využívání informačních zdrojů bude využita logistická regresní analýza. Typologie zákazníků, která vzejde z faktorové analýzy, je nezávisle (vysvětlující) proměnnou (X) a chování zákazníků z hlediska věrnosti, nákupu výrobkových kategorií a zdroje informací nákupu mají povahu závislé (vysvětlované) proměnné (Y). Pro jednotlivé výrobkové kategorie budou sestaveny modely nákupního chování.

Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. – vedoucí katedry Marketingu a obchodu, školitel odpovědného řešitele projektu, v projektu bude plnit úlohu konzultanta, podílet se bude také na publikování a tvorbě monografie.
Ing. Jana Valečková – odborná asistentka katedry marketingu a obchodu, studentka 4. ročníku doktorského studia oboru Podniková ekonomika a management v externí formě, v projektu se bude podílet na analýze a interpretaci dat, publikačních výstupech a tvorbě monografie.
Bc. Zuzana Dobešová – studentka 1. ročníku navazujícího magisterského programu oboru Marketing a obchod, v bakalářském programu prospěla s vyznamenáním. V roce 2012 se zúčastnila studentské vědecké konference v Prešově. V projektu se bude podílet na vkladu a vyhodnocení dat.
Bc. Kateřina Chuchrová – studentka 1. ročníku navazujícího magisterského programu oboru Marketing a obchod, v projektu se bude podílet na vkladu a vyhodnocení dat.
Bc. Tomáš Sadílek – student 1. ročníku navazujícího magisterského programu oboru Marketing a obchod, působil na stáži na zahraničních univerzitách ve Slovinsku, Rakousku a Německu. V roce 2012 zvítězil se svou prací v soutěži v rámci studentské vědecké konference v Prešově. V projektu se bude podílet na vkladu, vyhodnocení a interpretaci dat, vzhledem k již opublikovanému článku v recenzovaném časopise ECON, se předpokládá jeho zapojení do publikačních výstupů.
Bc. Kateřina Šafářová – studentka 2. ročního navazujícího magisterského programu oboru Marketing a obchod. V projektu se bude podílet na zadávání, vyhodnocení a interpretaci dat, v případě přijetí do doktorského studia, na publikačních výstupech.
Bc. Sandra Vítková – studentka 2. ročníku navazujícího magisterského programu oboru Marketing a obchod s potenciálem doktorského studia. V projektu se bude podílet na vkladu a vyhodnocení dat, v případě přijetí do doktorského studia, na publikačních výstupech.

Časový harmonogram

Leden – tvorba scénáře skupinových interview, rekrutace respondentů pro skupinové interview.
Únor – realizace skupinového interview, analýza výsledků skupinového interview a specifikace faktorů ovlivňujících nákupní rozhodování u sledovaných produktů, tvorba dotazníku pro hloubkové interview, stanovení kvót a pravidel pro rekrutaci respondentů pro hloubkové interview. Zaslání dvou příspěvků do recenzovaného časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně.
Březen, duben - realizace hloubkových rozhovorů, kódování a validace dat, editace dat, analýza dat z hloubkových rozhovorů, tvorba dotazníku pro dotazníkové šetření, stanovení kvót a pravidel pro rekrutaci respondentů pro dotazníkové šetření, školení tazatelů.
Květen – realizace terénního (dotazníkového) šetření na výběrovém souboru 600 respondentů v ČR.
Červen, červenec – kódování a validace dat, editace dat, analýza dat. Zaslání příspěvků do časopisů Journal of Competitiveness, vydávaném Fakultou managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně a Littera Scripta, vydávaném Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích. Tvorba monografie zaměřené na spotřebitelské chování.
Srpen, září, říjen – zaslání příspěvků do časopisu Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, vydávaném Jihočeskou univerzitou. Tvorba monografie zaměřené na spotřebitelské chování.
Listopad – tvorba monografie a zaslání příspěvků do časopisů ECON. Journal of Economics. Management and Business a Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues. Tvorba monografie.
Členové řešitelského týmuIng. Kateřina Beierová
Bc. Zuzana Dobešová
Ing. Mgr. Tomáš Sadílek
Bc. Kateřina Šafářová
doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Ing. Jana Hodulová, Ph.D.
Ing. Sandra Vítková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Mezi hlavní publikační výstupy patří příspěvky v recenzovaných vědeckých časopisech. Jednotlivé tituly jsou uváděny v plánovaném pořadí publikování.
První výsledky provedených výzkumů budou prezentovány v recenzovaném časopise Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně ve dvou příspěvcích (hodnocení dle RVVI 8 bodů, celkem 16 bodů). Následně se počítá s prezentováním výsledků v recenzovaném časopise (1) Journal of Competitiveness, vydávaném Fakultou managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně (Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, dle hodnocení RVVI 4 body), (2) Littera Scripta, vydávaném Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích (Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, dle hodnocení RVVI 4 body) a (3) Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, vydávaném Jihočeskou univerzitou (Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, dle hodnocení RVVI 4 body).
V roce 2013 se očekává publikování ve výše zmíněných odborných časopisech. Níže uvedené dva tituly a monografie je očekávána na začátku roku 2014.
V závěru je plánováno prezentovat výsledky řešení projektu také v českých recenzovaných časopisech vydávaných Ekonomickou fakultou VŠB – TU Ostrava; (1) ECON. Journal of Economics. Management and Business (Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, dle hodnocení RVVI 4 body) a (2) Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues (Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, dle hodnocení RVVI 4 body).
Publikační výstupy, s výjimkou monografie, budou předkládány v anglickém jazyce.
Poslední výstupní publikační fází bude vydání monografie v českém jazyce zaměřené na spotřebitelské chování, která bude také odrážet výsledky prováděných primárních výzkumů a závěry s důrazem na použité statistické metody (B – odborná kniha, dle hodnocení RVVI 20 bodů).
V souvislosti s projektem bude řešeno také téma doktorské disertační práce studentky Ing. Jany Valečkové, které je zaměřeno na analýzu zákazníka a jeho chování.
V případě publikování ve všech výše uvedených titulech, se předpokládají publikační výstupy ve výši 56 bodů dle hodnocení RVVI. Výstupem projektu SGS bude závazně minimálně 30 bodů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
33500,-33500,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)25000,-25000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8500,-8500,-
2. Stipendia52500,-52500,-
3. Materiálové náklady67200,-64863,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek5200,-5830,-
5. Služby75600,-77307,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory26000,-26000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady260000,-
Uznané náklady260000,-
Celkem běžné finanční prostředky260000,-260000,-