Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/195
Název projektuVýběr struktury dat vypovídající o potřebě zabezpečení území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany
ŘešitelOndruch Jan Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumu Předmětem projektu je vytipování struktury dat pro hodnocení území Moravskoslezského kraje (dále jen "MSK"), z pohledu zabezpečení jeho území jednotkami požární ochrany (dále jen "PO"). Při posuzování území bude zohledněno množství a druh mimořádných událostí a další data související se vznikem mimořádných událostí na území MSK. Ze získaných dat budou vybrána taková data, která mají vypovídající hodnotu o potřebě zabezpečení území MSK jednotkami PO.
Členové řešitelského týmuIng. Kristýna Kutilová
Ing. Jan Ondruch
Ing. Jan Ondruch
prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu:
- vybrat relevantní data, která budou mít vypovídající hodnotu pro zřízení jednotky PO na území
- určit četnosti vzniku mimořádných událostí na území
- posoudit zásahy jednotek PO
- určit kritéria pro zřizování jednotek PO na území MSK
- návrh metodiky pro určení pokrytí území MSK jednotkami PO na základě zvolených kritérií
- vytvořit podklady pro odbornou diskusi o velikosti, typu a vybavení jednotek PO
- prezentace výsledků na odborných konferencích a publikování v odborných časopisech

Použité metody:
V rámci řešení budou pro zpracování dat využity metody statistické. Pro zpracování dat bude také využito softwaru SAS, který je ve vlastnictví VŠB-TU Ostrava. Na zpracovaná data budou dále využity metody analýzy, syntézy, indukce, dedukce, deskripce, které povedou k určení potřeby jednotek PO.

Přínos:
Praktickým přínosem projektu budou poznatky vedoucí k novému pohledu na současný systém plošného pokrytí a k diskusi o typu, velikosti a vybavení jednotek PO. Výsledky projektu budou využity při zpracování dvou disertační prací, "Expertní systém pro stanovení plošného pokrytí území jednotkami PO" (Ing. Jan Ondruch) a "Metodika pro určení sil a prostředků jednotek požární ochrany podniku" (Ing. Kristýna Kutilová). Projekt poslouží k ověření získaných poznatků na území MSK a poté budou jeho výsledky zevšeobecněny a aplikovány na další území.

Předpokládá se publikování odborných článků ve Sborníku vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada Bezpečnostní inženýrství, časopise Spektrum, ve sborníku konference Požární ochrana 2013. Zapojení do řešení projektu je rovněž významným přínosem k rozvoji spolupráce Fakulty bezpečnostního inženýrství, HZS MSK a významných podniků v MSK.

Vybrané podniky v MSK:
- BorsodChem MCHZ, s.r.o.
- ArcelorMittal Ostrava a.s.

Harmonogram projektu:
březen - duben 2013 - provedení rešerše literatury, prohlubování znalostí v dané oblasti, podrobné seznámení se s územím MSK, vymezení oblasti dat, která mají vypovídající hodnotu o činnostech jednotek PO na území MSK

květen - červen 2013 - sběr dat, ověření relevantnosti získaných dat a jejich roztřídění, zpracování a vyhodnocení vybraných dat

červenec - srpen 2013 - zpracování výsledků a vytvoření návrhu pro zabezpečení území MSK jednotkami PO

září - listopad 2013 - zpracování dosažených výsledků do odborných článků a příspěvků na odborné konference

Členové řešitelského týmu:
Ing. Kristýna Kutilová, interní doktorand, Katedra požární ochrany (030)
Ing. Jan Ondruch, interní doktorand, Katedra požární ochrany (030)
plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., Katedra požární ochrany (030)
prof. Ing. Pavel Poledňák, Ph.D., Katedra požární ochrany (030)

Projekt bude realizován ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, odpovědný pracovník plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., náměstek krajského ředitele pro IZS a operační řízení.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia54000,-54000,-
3. Materiálové náklady10000,-10000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby5000,-5000,-
6. Cestovní náhrady5000,-5000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory0,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady74000,-
Uznané náklady74000,-
Celkem běžné finanční prostředky74000,-74000,-