Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/193
Název projektuMonitorování kvality vnitřního mikroklimatu v objektech s nízkou potřebou tepla
ŘešitelTichopádová Lenka Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuTímto projektem bychom chtěli navázat na předcházející projekt SP2012/156, který se zabýval monitorováním veličin ovlivňující kvalitu vnitřního prostředí staveb s nízkou potřebou tepla. Monitorovanými veličinami budou: teplota vnitřního vzduchu, povrchová teplota, globe teplota, vlhkost vnitřního vzduchu, koncentrace CO2 v návaznosti na vnějších klimatických podmínkách. V rámci zajišťování tepelné pohody bude měřena také teplota a vlhkost přiváděného vzduchu ve vzduchotechnice.

Z důvodu nedostatečných naměřených hodnot v zimním období a období jara ve výzkumném domě na fakultě FAST, považujeme za nutné v tomto měření pokračovat, neboť vytíženost tohoto objektu se od jeho kolaudace výrazně zvýšila. V tomto objektu budou také aplikovány PCM materiály, které ovlivní kvalitu vnitřního prostředí v dané místnosti. Všechny tyto získané údaje budou dány do souvislosti s ověřením parametrů tykajících se nízké spotřeby tepla dané budovy a s parametry vnějšího prostředí.

V rámci projektu bychom chtěli monitorování doplnit o měření dalších nízkoenergetických domů s podobným způsobem užívání. Získané hodnoty budou porovnány.
Členové řešitelského týmuIng. Marcela Černíková, Ph.D.
Ing. Barbora Hrubá, Ph.D.
Ing. Lenka Tichopádová
doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu bude posuzování kvality vnitřního prostředí staveb s nízkou potřebou tepla. V rámci výzkumu budou monitorovány 2 - 3 nízkoenergetické objekty s podobným způsobem užívání. Záměrem bude dotvoření sad doporučení pro úpravu provozního řádu objektu a tím docílit efektivního využívání objektu, jak z hlediska časového rozložení, tak z hlediska provozu.

Předpokládanými výstupy budou:
Recenzované publikace - sborník FAST, Stavební partner, Grand Journal;
Publikace na odborné konferenci - Structura 2013, Vnútorná klíma budov, Progress 2013.

Výstupy budou sloužit jako podklady pro disertační práci.

Časový harmonogram:
Únor - Březen
- Rozdělení úkolů v projektovém týmu;
- Podrobný plán řešení;
- Koncepce řešení;
- Provedení výpočtů za použití softwaru Svoboda - Stavební fyzika.

Duben - Říjen
- Instalace měřícícho zařízení;
- Měření parametrů vnějšího prostředí;
- Měření parametrů vnitřního vzduchu - teplota, vlhkost, koncentrace CO2 ve vybraných objektech;
- Příprava podkladů pro publikace a konference.

Říjen - Listopad
- Vyhodnocení naměřených dat;
- Vypracování publikací;
- Aktivní účast na konferencích.

Listopad - Prosinec
- Příprava podkladů a tvorba závěrečné zprávy.

Základní literatura:
- Odborné knihy a časopisy;
- Normy a související vyhlášky;
- portál TZB-info.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
6700,-6700,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5000,-5000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-1700,-
2. Stipendia55000,-55000,-
3. Materiálové náklady0,-4920,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek30000,-27320,-
5. Služby9900,-4670,-
6. Cestovní náhrady10000,-12990,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12400,-12400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady124000,-
Uznané náklady124000,-
Celkem běžné finanční prostředky124000,-124000,-