Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/192
Název projektuExperimentální zkušební smykový rám pro laboratorní zkoušky
ŘešitelHurta Jan Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPro konstrukce, které se nacházejí například v oblastech s vysokou seizmicitou, je smyková únosnost stěnových ztužujících prvků klíčová, proto je důležité získávání vstupních dat z reálných měření pro modelování konstrukcí nebo dílců pomocí moderních softwarů.
Stanovení únosnosti smykové ztužující stěny v podmínkách laboratoře FAST je velmi problematické z důvodu absence některých zkušebních segmentů. Cílem tohoto projektu bude vytvoření experimentálního kyvného rámu s užitím jednorázových přípravků. Rám zajistí tuhost v požadovaném směru a naopak v patřičném směru zaručí jen minimální odpor, čímž získáme ideální nástroj pro zkoušení zmenšených modelů smykových ztužujících stěnových prvků v laboratoři FAST.
Po zkušenostech z projektu SP/2010177, jehož hlavním cílem bylo vytvoření nového stěnového ztužujícího systému výškových budov, kde nastaly potíže s otestováním experimentálních vzorků, vznikly předběžné návrhy parametrů kyvných rámů pro laboratorní zkoušky na FAST.
Dalším cílem tohoto projektu je zajištění maximální variability navrženého zařízení pro maximální možnou využitelnost. Funkčnost bude ověřena na několika variantách smykových stěnových ztužidel. Rám bude využit také k experimentálnímu měření ztužujících betonových stěn s využitím optovláknového systému k měření vnitřních změn v zatěžovaném prvku.
Výsledky získané za pomocí tohoto experimentálního kyvného rámu budou podkladem pro softwarové simulace, které umožní levné a rychlé řešení podobných typů konstrukčních dílců pro praxi. Výsledky také umožní srovnání různých typů smykového ztužení.

Přibližný časový harmonogram:

únor – duben - zvolení vhodné varianty kyvného rámu nebo několika za pomocí MKP
duben – květen - zpracování výkresové dokumentace a předání do výroby
květen – září - provedení pilotních laboratorních zátěžových zkoušek
červenec – září - vyhodnocení výsledků
září – prosinec - publikační činnost, funkční vzorek (pouze v případě prokázání funkčnosti ztužujícího systému).
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.
Ing. Jan Hurta
doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1) publikování výsledků výzkumu v recenzovaném časopise/na konferenci
2) podání funkčního vzorku (pouze v případě prokázání funkčnosti ztužujícího systému)
3) získání nového vybavení pro laboratoř (univerzální kyvný rám)
4) následná měření na betonové desce přispějí k tvorbě disertační práce

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
53600,-53600,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)40000,-40000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti13600,-13600,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady8900,-12630,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek6000,-5770,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady3500,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-8000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady80000,-
Uznané náklady80000,-
Celkem běžné finanční prostředky80000,-80000,-