Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/187
Název projektuExperimentální výzkum chování textilií a celých materiálových sestav zásahového oděvu v různých podmínkách tepelné zátěže a dalších parametrů prostředí a stanovení limitů použití zásahových oděvů jak z hlediska použitých materiálů, tak i komfortu hasiče.
ŘešitelStrakošová Eva Ing.
Školitel projektuprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuHlavní cíl projektu a jeho charakteristika
Projekt je zaměřen na aplikovaný a experimentální výzkum chování textilií a celých materiálových sestav zásahového oděvu v různých podmínkách tepelné zátěže a dalších parametrů prostředí. Jeho cílem je stanovení limitů použití zásahových oděvů jak z hlediska použitých materiálů, tak i komfortu hasiče.

Dílčí cíle projektu
- stanovení mezních hodnot odolnosti soustavy zásahového oděvu a spodního prádla u zásahu při různé opotřebovanosti tohoto ochranného prostředku
- ověření vlivu vlhkosti materiálu zásahového oděvu hasiče na tepelně technické vlastnosti s ohledem na přestup tepla do organismu
- stanovení funkčních požadavků na soustavu zásahového oděvu a spodního prádla hasiče
- rozbor účinků tepelného toku na vybrané fyziologické parametry a návrh limitů pro hasiče s ohledem na ochranu zdraví
- rozšíření poznatků o chování zásahového oděvu za atypických podmínek při zásahu jako bude např. zvýšený obsah kyslíku
- stanovení vlivu znečištění oděvu na vybrané parametry ve vztahu k použití při zásahu
Členové řešitelského týmuIng. Dalibor Balner, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D.
Bc. Jarmila Maková
Bc. Aleš Sarga
Ing. Eva Strakošová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V rámci projektu budou řešeny 3 diplomové práce (2 práce v akademickém roce 2012/2013, 1 práce 2013/2014) a výsledky projektu budou využity i při zpracování disertační práce na téma Vazba mezi parametry textilií (materiálových sestav) a designu zásahového oděvu hasiče a jeho použitelností při zásahu u požáru.
Předpokládá se publikování odborných článků ve Sborníku vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada Bezpečnostní inženýrství; v časopise Spektrum; v časopise „Komunikacie“ v Žilině, Slovenská republika; ve sborníku konference „Požární ochrana 2013“ v Ostravě a v časopise s IF „Journal of Fire Protection Engineering“, případně „Fire Technology“. Informativní článek bude publikován v časopise 112.
Předpokládané články budou publikovány z rámcových témat:
• Mezní hodnoty odolnosti soustavy zásahového oděvu a spodního prádla u zásahu při různé opotřebovanosti
• Vliv vlhkosti zásahového oděvu hasiče na tepelně technické vlastnosti (s ohledem na přestup tepla do organismu)
• Vliv znečištění oděvu na vybrané parametry ve vztahu k požití při zásahu
• Chování zásahového oděvu za atypických podmínek při zásahu jako např. při zvýšeném obsahu kyslíku

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia54500,-54500,-
3. Materiálové náklady40000,-40000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek15000,-15000,-
5. Služby18400,-18400,-
6. Cestovní náhrady29400,-29400,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15700,-15700,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady173000,-
Uznané náklady173000,-
Celkem běžné finanční prostředky173000,-173000,-