Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/183
Název projektuImplementace analýzy rizika do prostředí virtuálního modelu budovy (BIM)
ŘešitelFridrich Jan Ing. arch. Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumua) Celková charakteristika problému
Akronym BIM (building information modeling) se používá jako obecný název pro virtuální (digitální) model budovy, který umožnuje výměnu a interoperabilitu informací v rámci procesu projektu, výroby, výstavby a používání budov. Samotný systém BIM snižuje riziko vzniku chyb a zvyšuje produktivitu práce. Samotná analýza rizika, které vzniká v průběhu přípravy stavby, v procesu výstavby, nebo při provozu nejsou v modelu obsažena automaticky, je nutno ji uživatelsky nadefinovat.

b) Metodologie výzkumného projektu.
Bude provedena rešerše domácí a zahraniční literatury dostupná řešené problematice a komparace zjištěných výsledků z různých zdrojů. Bude využito kontaktů na spolupracující firmy v ČR, případně i do zahraničí pro zajištění relevantních informací a zejména informací o stupni poznání a stupni rozvoje v této oblasti. Na základě těchto informací bude zajištěna příslušná literatura, která bude podkladem pro další práci a rozvoj v této oblasti.
Následně bude proveden výběr vhodného SW vybavení a jeho primárního srovnání pro vyhodnocení jeho vhodnosti použití v prostředí práce s informacemi. Zvláštní zřetel bude kladen na možnost modulové tvorby doplňků orientovaných na rozvoj hodnocení rizika.
Dále v projektu dojde k výběru vhodných prostředků pro analýzu a nadefinování rizik, které vznikají v procesu výstavby (rizika z nedodržení plánovaných termínu, rizika při používání nevhodných látek atd.) nebo rizik vznikajících při provozu (revize, opravy, údržba, rekonstrukce sanace, demolice po skočení doby životnosti atd.)
Samotné postupy tvořené pomoci virtuálního modelu budovy budou porovnávány s časovou a finanční náročnosti pomoci klasických analytických postupu, kuli vhodnosti použití pro různé druhy rizik.
Samotný Virtuální model budovy (BIM) bude zpracován pro potřeby projektu. (předpokládá se ArchiCad, Allplan popřípadě Revit)
Členové řešitelského týmuIng. arch. Ing. Jan Fridrich
doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)a) Stručný popis předpokládaných výsledků:
Hlavním cílem projektu je ověření možnosti využít virtuální model budovy pro analýzu rizik vznikajících v procesu výstavy a následném užívání stavby. Bude porovnávána vhodnost užiti tohoto postupu oproti klasickým stávajícím postupům.


b) Předpokládané výstupy:
- Recenzovaná publikace
- Příspěvek na konferenci
- Podklady pro disertační práci
- Sada doporučení pro práci v BIM při analýze rizika

c)postup řešení
1. Seznámení se s problémem analýza rizika
2. Vyhledání a otestování vhodného softwaru, tvorba pracovního BIM
3. Samotné provedení analýzy rizika v BIM
4. Vyhodnocení a závěry

d) časový harmonogram
leden – březen 2013
• Příprava
• Koncepce řešení
• Podrobný plán řešení
• Studium problému analýzy rizika
Duben – červen 2013
• Hledání vhodného software pro implementaci do virtuálního modelu budovy
• Seznámení se s tímto softwarem
• Tvorba virtuálního modelu budovy (BIM)
Červenec - říjen 2013
• Implementace analýzy rizika do virtuálního modelu budovy
• Porovnávání s běžnými postupy
Listopad – Prosinec 2013
• Příprava a realizace závěrečné zprávy

e)základní literatura v rámci výzkumného projektu
• Odborné časopisy
• Odborné knihy

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
6700,-6700,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5000,-5000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-1700,-
2. Stipendia25000,-25000,-
3. Materiálové náklady6300,-2030,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek15000,-13850,-
5. Služby5000,-5700,-
6. Cestovní náhrady5000,-9720,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory7000,-7000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady70000,-
Uznané náklady70000,-
Celkem běžné finanční prostředky70000,-70000,-