Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/181
Název projektuBiologická degradace odpadních kalů s vysokým obsahem organických polutantů pomocí vybraných bakteriálních kmenů izolovaných z původního mikrobiálního konsorcia
ŘešitelŠpakovská Kateřina Ing. Bc.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je zkoumání efektivnosti biodegradace organických polutantů z odpadních kalů. Součástí výzkumu bude rovněž kultivace bakteriálních kmenů, vyskytujících se v ropných a odpadních kalech s vysokým obsahem organických polutantů, zkoumání jejich interakce s čistými bakteriálními kulturami a jejich úloha v procesu degradace vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků.
Členové řešitelského týmuIng. Markéta Bouchalová, Ph.D.
Ing. Hana Richterová
doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Ing. Bc. Kateřina Špakovská
Ing. Kristýna Červená, DiS
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je snížení obsahu organických látek (PAH, C10-C40, PCB) z odpadních kalů, tak, aby výsledný produkt degradace odpovídal zákonným normám.
Výsledky budou navazovat jak na teze disertačních prací, tak mohou být navíc použitelné v průmyslu na vybraných lokalitách.
Výsledky budou prezentovány na konferencích Environmental and Mineral Processing konané na VŠB – TUO v Ostravě a 6th International Symposium on Biosorption and Bioremediation na VŠCHT v Praze.

Předpokládané výstupy:
jeden článek ve vybraných časopisech databáze Scopus nebo Web of Science
příspěvky v indexovaných sbornících z konference
publikace v GeoScience engineering
prezentace výsledků na konferencích pořádaných VŠB – TUO

Články budou podány v roce řešení projektu, ale mohou být až ve dvouletém recenzním řízení.

Časový harmonogram:
leden – zpracování literární rešerše
únor – březen - analýza původní mikroflóry
duben – květen - výběr a adaptace vhodných bakteriálních kmenů
červen – srpen - biodegradace kalů obsahujících organické polutanty
září – listopad - analýza vzorků a zpracování výsledků
listopad – prosinec - prezentace výsledků

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia42000,-42000,-
3. Materiálové náklady93000,-162000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek80000,-40000,-
5. Služby70000,-56000,-
6. Cestovní náhrady20000,-19000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory36000,-36000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)19000,-5000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady360000,-
Uznané náklady360000,-
Celkem běžné finanční prostředky360000,-360000,-